Finansmotion 18/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 18/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 45.56.62. Främjande av avfallshanteringen

 

 

Landskapsregeringen har under åren 2006 och 2007 påtagligt stött främjandet av den åländska avfallshanteringen i syfte att underlätta den pågående omläggningen av det kommunala renhållningsansvaret från enskilda kommunaktörer till en för flera kommuner gemensam renhållningsmyndighet. Ålands Miljöservice (MISE) har idag tolv medlemskommuner som slutit sig samman i syfte att uppnå en kostnadseffektiv avfallshantering med miljöns bästa i fokus. Avfallsomläggningen har dock försvårats dels av de medverkande kommunernas vitt skilda bosättningsstruktur, dels på grund av den missvisande information som bibringats hushållen om den faktiska skyldigheten att erlägga lagstadgad renhållningsavgift. Det nya avfallsupplägget svarar upp mot gällande EU-direktiv om en avfallshantering där den som belastar miljön står för kostnaderna.

     Ålands Miljöservice har under år 2008 utökat kommunalförbundets ansvarsområde genom att via ett nytt helägt dotterbolag ikläda sig rollen som samordnare av det åländska producentansvaret. Reformen har stötts ekonomiskt av landskapsregeringen, som även gett utfästelser om att bidra till sänkta avfallsavgifter för hushållen. I föreliggande budgetförslag saknas dock anslag för att uppfylla de i budgetförslaget angivna målsättningarna inklusive målet om att uppnå ett avfallssystem gemensamt för hela Åland.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår undertecknade att

 

att anslaget under moment 45.56.62 höjs med 200.000 euro för att möjliggöra utgivande av stöd till kommunala avfallshanteringen och därmed uppnå sänkta avgifter för hushållen.

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Harry Jansson

 

 

Barbro Sundback

 

 

Johan Ehn

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen