Finansmotion 19/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 19/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 43.25.62

Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)

 

Ett flukturerande oljepris och de åländska hushållens  tilltagande miljömedvetenhet beträffande behovet av att motverka utsläpp av växthusgaser, har gjort att intresset för att konvertera från oljebaserad uppvärmning till bl.a. biobränslen och värmepumpar stigit markant hos den åländska allmänheten.

     I landskapsregeringens budgetförslag för 2009 föreslås dock att stödet till värmepumpar i egnahemshus avskaffas. Som motivering till denna märkliga miljöåtgärd anges att installation av värmepumpar har blivit alltför populärt och att investeringen betalar sig inom en rimlig tid. Undertecknade motionärer anser att landskapet bör fortsatta ge tydliga signaler om att miljövärdena prioriteras varför anslaget bör höjas med 50.000 euro för att möjliggöra fortsatt stöd för installation av värmepumpar.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår undertecknade

 

att anslaget under moment 43.25.62 höjs med 50 000 euro och

att motiveringen under momentet ändras så att stöd fortsättningsvis utgår även för installation av värmepumpar till fastighetsägare som konverterar en befintlig värmeanläggning till en ny anläggning.

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Harry Jansson

 

 

Anders Eriksson