Finansmotion 2/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 2/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

 

Ritva Sarin Grufberg

2000-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om ändring av allmänna motiveringen under rubriken "Utveckling av självstyrelsen"

 

I budgeten under rubriken ”Utveckling av självstyrelsen” anges att landskapsstyrelsen avser att i den ”efterföljande diskussionen” med riket ”framhålla betydelsen av att behörigheten gällande, inte enbart samfundsskatten, utan även övriga direkta skatter överförs till landskapet”.

     Motiven för detta skulle vara bl. a för att kunna utforma en ändamålsenlig regionalpolitik, lösa problem med delad behörighet samt språkproblem.

     Med anledning av detta uttalande vill vi framhålla följande.

     Det är en oerhört stor och omvälvande reform som aviseras. Ett övertagande av behörigheten för alla direkta skatter skulle medföra stora övergripande samhällspolitiska konsekvenser. Åland skulle inom sina ekonomiska ramar nödgas göra svåra prioriteringar mellan olika sektorer. Detta kommer att ställa helt andra krav på det åländska politiska systemet än vad man hittills fått erfara. Åland skulle själv behöva bestämma om alla de utgifter som dessa inkomster skulle finansiera. Prioriteringar mellan stöd till näringslivet och den sociala välfärden är bara ett om än viktigt exempel.

     Åland är ett litet samhälle med ett stort beroende av sjöfarten. Drygt 40 % av Ålands BNP sägs härröra från sjöfarten. Samtidigt aviseras en utveckling, vad gäller sjöfarten, som innebär att den måste stödjas på olika sätt bl. a. genom skattelättnader. Ett övertagande av den direkta beskattningen skulle i sådant läge tvinga fram betydande nedskärningar på andra områden för att kunna subventionera sjöfarten.

     Vidare skulle ett övertagande innebära att Åland skulle få svara för den nya lagstiftningen, administrationen av denna samt domstolsprövningen. Det skulle innebära stora kostnader och man kan fråga sig om det ens är möjligt för ett så litet samhälle att bygga upp den kompetens som skulle krävas för att man inom det åländska samhället skulle kunna upprätthålla den rättssäkerhet som ett rättssamhälle kräver.

     Detta är endast några exempel på vad ett övertagande kunde innebära. För att man skall kunna ta ställning till så här stora frågor krävs en ingående utredning och analys av alla konsekvenser, inte minst de ekonomiska. En sådan utredning saknas i dag.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att stycke 3 på sidan 7 i budgetens allmänna motiveringar under rubriken ”Utveckling av självstyrelsen” utgår.

 

 

Mariehamn den 20 november 2000

 

 

Ritva Sarin Grufberg

 

 

Viveka Eriksson

 

Sune Eriksson

 

Olof Erland

 

Leo Sjöstrand

 

Lotta Wickström-Johansson

Sune Mattsson

 

Raija-Liisa Eklöf

Hasse Svensson