Finansmotion 20/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 20/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Lasse Wiklöf

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 47.26.40 Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn

 

Östersjöns miljö var mycket starkt i fokus inför valet den 19 oktober och det kan klart konstateras att den största belastningen kommer från fiskodlingen med jordbruket och bosättningens oreglerade avlopp på andra respektive tredje plats.

     Mot bakgrund av detta är det särskilt förvånande att viljan att skydda våra vattenmiljöer inte röner något större engagemang i budgetförslaget för 2004. Särskilt anmärkningsvärt är detta mot bakgrund av att representanter för centern, som leder regeringen, i valdebatten hävdat och krävt att fiskodlingens belastande faktorer skall reduceras med 90 procent.

     I budgetförslaget hänvisar den avgående landskapsstyrelsen till sitt vattenskyddsprogram som av flera remissinstanser smulats sönder som helt otillräckligt i brist på  mål och konkreta åtgärder under den valperiod vi nu inlett.

     Undertecknad anser att fiskodlingen i sin nuvarande form som särklassig punktbelastare (fosfor och kväve) måste förbjudas om inte odlingen kan länkas in i miljövänligare former. Åland har helt enkelt inte råd att låta sina exklusiva vattenmiljöer förstöras av en industriell verksamhet vars nytta är ringa om man beaktar föroreningsgraden och dess effekter.

     Undertecknad anser att landskapsstyrelsen omedelbart måste starta ett projekt med målet att konvertera odlingen till sådan former som står i harmoni med en hållbar utveckling. Det innebär slutna anläggningar i vatten eller verksamhet på land med rening.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

 

att anslaget under moment 47.26.40 höjs med 50.000 euro för ett projekt syftande till fiskodlingsformer som står i överensstämmelse med en ekologiskt hållbar utveckling.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Lasse Wiklöf

 

 

Barbro Sundback

 

 

Christian Beijar

Camilla Gunell

 

 

Göte Winé

Carina Aaltonen