Finansmotion 20/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 20/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Strykning av anslaget under moment 43.05.62. Upphovsrättskostnader (F)

 

Under moment 43.05.62 har i budgetförslaget för år 2009 upptagits totalt 240 000 euro för täckande av s.k. upphovsrättskostnader i samband med återutsändningar av radio och TV. Upphovsrättskostnader bör dock enligt undertecknades mening betecknas som en del av de normala driftskostnaderna för radio- och TV-utsändningar. Det är därför principiellt felaktigt att under ett särskilt budgetmoment anvisa medel för dessa kostnader. Inom ramen för nuvarande system med licenser som grund för finansiering av radio- och TV-verksamhet, bör upphovsrättskostnaderna inrymmas inom anslaget under 43.05.60. Under sistnämnda moment har för år 2009 upptagits totalt 2 269 000 euro, en ökning om 169 000 euro jämfört med innevarande budgetår. Samtidigt noterar motionärerna att en effektiverad licenskontroll kan leda till en avsevärd inkomstökning, vilket i så fall kommer radio- och TV-verksamheten till godo inför kommande budgetår.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget om 240 000 euro under moment 43.05.62. utgår och att till motiveringen fogas följande text: ”Kostnaderna för ersättningarna täcks i sin helhet av anslaget under moment 43.05.60.”

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Harry Jansson

 

 

Anders Eriksson