Finansmotion 21/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 21/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till Allmän motivering, Social- och hälsovård

 

Undertecknade konstaterade i samband med HM nr 7/2007-2008 att droganvändningen ökar oroväckande kraftigt på Åland och att det inte ser ut som om det offentliga Åland varken har resurser eller tillräckligt effektiva metoder för att stoppa denna ökning. I motionen påpekades vidare att erfarenheterna från arbetet med att förebygga missbruket av droger och alkohol har visat sig innehålla svaga länkar där det bl.a. brister i fråga om tillräcklig kunskap, samordning, effektivering och uppföljning av vårdinsatserna. Särskilt avsaknaden av samordning inom missbrukarvården  framhålls av de drabbade familjerna som ett stort problem.

     I den ovan nämnda motionen underströks vidare behovet av att kunna vidta åtgärder i syfte att förebygga och förbättra vården samt vikten av ett kontinuerligt arbete med uppföljning av åtgärder som vidtagits och resultatet av dessa för att finna de generellt bästa behandlingsformerna men också de med individuella avvikelser. Här borde till exempel möjligheten för föräldrar att få information om när deras minderåriga barn får läkemedel utskrivna av läkare ses över. Vidare påpekades att diskussionen om tvångs- eller frivillig vård bör analyseras i syfte att rädda liv.

     Under den tid som förflutit sedan motionen lades fram våren 2008 har vi nåtts av fortlöpande rapporter om en fortsatt spridning av drogmissbruket samtidigt som beredskapen för att motverka narkotikans utbredning tillfälligt försämrats inom tullväsendet.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att till den allmänna motiveringen, kapitlet Social- och hälsovård,  fogas följande tillägg till under avsnittet Alkohol och narkotika: ”Landskapsregeringen kommer under 2009 att förelägga lagtinget ett meddelande innehållande redogörelse dels för de samfällda åtgärder som vidtagits och planeras inom missbrukarvården, dels för hur arbetet med att motverka narkotikans spridning bedrivs.”

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Harry Jansson

 

 

Anders Eriksson