Finansmotion 22/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 22/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen under moment 43.27.40 Understöd för befrämjande av förnyelsebar energi (R)

 

Landskapsregeringen föreslår ett nytt stöd för investeringar i vindkraft iform av räntestöd. Stödets villkor är dock så utformade att de omöjliggör investeringar och kommer att leda till att utbyggnaden av vindkraft upphör om inte villkoren ändras. Därför föreslås nya villkor i en ny motivering under momentet. Mot bakgrund av vilka stödnivåer som finns i Sverige och Finland så förefaller landskapsregeringen tolkat EU-bestämmelserna allt för njuggt. Vidare är förslaget i budgeten inte rättsäkert eftersom det lämnar en allt för stor fullmakt till landskapsregeringen att utforma villkoren vilket strider mot rättsäkerhetsprincipen om att dylika stöd ska baseras på lag. Att knyta stödet till resultatet i de enskilda bolagen är ett betydligt sämre alternativ än att knyta det till elpriset som föreslås i denna motion.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi att

 

sista stycket i motiveringen under moment 43.27.40 ersätts med: "För att stödja en fortsatt uppbyggnad av vindkraftskapacitet i landskapet föreslås ett nytt stöd i form av räntestöd för 2/3 av den godtagbara investeringskostnaden. Räntestöd utgår endast för vindkraftverk med en effekt uppgående till minst 2 MW per verk som placeras i parker om två eller flera verk på samma ställe. Räntestödet kan ges under byggtiden och drifttiden. Under drifttiden betalas stödet i sin helhet ut om årsmedelelpriset på Nordpool är 50 euro per MWh eller lägre. I det fall årsmedelpriset är över 50 euro per MWh fasas stödet ut linjärt för att helt upphöra vid ett årsmedelelpris om 60 euro per MWh. Föreslås att under år 2009 får beviljas räntestöd på lån om sammanlagt högst 20.000.000 euro. Räntestöd betalas då låneräntan överstiger 3,5 procent och uppgår som högst till 2,0 procentenheter. Stödet upphör när vindkraftverken varit i drift i 10 år, eller tidigare om s.k. inmatningstariff eller annat liknande kompensationssystem för förnyelsebar elenergi som innebär minst lika stort stöd införs.

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Mika Nordberg