Finansmotion 24/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 24/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 33.05.60 Inkomster av radio- och TV-verksamhet

 

 

Landskapsregeringen föreslår att avgiften för innehav av TV-mottagare höjs till 220 EUR. Intäkterna från avgiften för TV-mottagare används i huvudsak till radioproduktion vilket inte kan anses som en ärlig och hållbar avgiftspolitik från samhällets sida. Medborgare som innehar TV-mottagare tvingas betala en oskäligt hög avgift för att finansiera Ålands radios produktion, utan att ha möjlighet att välja bort den delen av utbudet. Medborgare som inte innehar TV-mottagare lyssnar däremot gratis på Ålands radio.

     Landskapsregeringen har under 2008 tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att bl.a. se över behovet av ändringar i landskapslagen om rundradioverksamhet samt finansieringsformen för public service verksamheten. Undertecknade anser att en avgiftshöjning inte skall ske förrän arbetsgruppen kommit med sitt betänkande till landskapsregeringen och lagtinget tagit ställning till finansieringen.

     Ålands radios budget bör inte ökas ytterligare förrän man långsiktigt slagit fast verksamhetens omfattning och inriktning.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 33.05.60 minskas med 169.000 EUR samt att första stycket i motiveringen, förutom första meningen, strykes.

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Danne Sundman

Gun-Mari Lindholm

 

 

Mika Nordberg