Finansmotion 27/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 27/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Barbro Sundback

2000-11-17

FM2720002001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Upptagande av ett anslag om 1.200.000 mark under moment 46.13.54 Understöd för musikteater

·       Moment 46.13.54

 

Musikteatern Katrina uppfördes av Ålands landskapsstyrelse vid Ålands självstyrelses 75 års jubileum 1997. Musikteatern var tänkt att framföras tre år i rad. Året 1998 återupptogs Katrina. Landskapsstyrelsen sökte en ny huvudman. Eftersom man inte fann någon sådan uppfördes Katrina än en gång under ledning av landskapsstyrelsen. Året därpå 1999 åtog sig inte någon att uppföra Katrina. Lagtinget beslöt då att reservera pengar för Katrina och för bildandet av en organisation som skulle åta sig att uppföra Katrina.

     Kulturföreningen Katrina bildades och en verksamhetsplan antogs i vilken ingår ett treårigt projekt att uppföra musikteatern i Helsingfors år 2000 och 2000-2002 på Åland. Nypremiären med Katrina som inomhusföreställning blev en odiskutabel framgång både på Åland och framförallt i Helsingfors. Budgeten för projektet höll och ensemblen och producenten förklarade sig villiga att fortsätta åtminstone två år till. En väsentlig ändring har gjorts i de ursprungliga planerna. I stället för att framföra Katrina på Åland prioriteras gästspel eftersom publikunderlaget på Åland är för litet och publiken utanför Åland visat stort intresse för musikteatern. För år 2001 finns två alternativ. I Österbotten finns ett mycket stort intresse för Katrina. Ett annat alternativ är Stockholm. Landskapsstyrelsens satsning 2001 @Åland i Stockholm@ talar för ett gästspel i Stockholm.

     Musikteatern Katrinas gästspel skall finansieras med särskilda pengar för att inte hota övrig kulturverksamhet. Så har tidigare också skett. Kostnaderna för et gästspel uppskattas till 1.670.000,00 Fmk. I detta ingår repetitionstiden som är cirka två veckor. Fem föreställningar ingår i konceptet. Kulturföreningen Katrinas organisation har byggts upp med landskapsmedel. Vid sidan av musikteatern Katrina startades i fjol en konsertserie som skall utvecklas år 2001. För detta krävs konstnärligt ledarskap och en professionell administration. Detta är budgeterat till 375.000,00 Fmk.

     En fortsättning på Katrina innebär en fortsättning på en given succe. Ett avslag nu innebär att produktionen läggs ned. Det är lika dumt som att tänka sig att ett framgångsrikt åländskt innebandylag inte skulle få samhällsstöd för att åka utanför Åland och tävla eftersom de vunnit en storseger. Det är givet att Katrina måste få pröva sina talanger också utanför Åland.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår jag

 

att Lagtinget i budgeten för 2001 under momentet 46.13.54 Understöd för musikteater upptar ett anslag på 1,2 miljoner mark.

 

Mariehamn den 17 november 2000

 

 

Barbro Sundback