Finansmotion 3/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 3/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson m.fl

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till Allmän motivering, Vattenvården

 

 

Ålands största miljöutmaning är Östersjöns tillstånd. Östersjön anges vara världens mest nedsmutsade hav. Östersjön balanserar numera på gränsen till sin förmåga till självrening på grund av alla utsläpp från mänsklig verksamhet – direkt i havet och indirekt genom läckage från land och via luften.

 

Åland ligger med sina 6 500 öar i centrum av detta havsområde. Tidigare landskapsregering har förelagt lagtinget ett långtgående program för egna åländska åtgärder för att nedbringa våra egna utsläpp som räknat per ålänning är rekordstora. För att dessa vittsyftande åtgärder skall kunna förverkligas fordras stora ekonomiska insatser i landskapet och därmed betydande budgetanslag i landskapets budget.

 

Landskapsregeringen visar mycket litet engagemang i denna fråga. Både avseende läckaget från land och fiskodlingarnas överstora eutrofiering lämnas konkreta åtgärder i stort sett utanför detta budgetförslag.

 

Ålands Vattenskyddsförening visar i en debattartikel i de åländska tidningarna den 9 oktober 2008 att Ålands utsläpp av fosfor och kväve har en uppåtgående trend i stället för den minskning som lagtinget varit med och beslutat om. Fosforutsläppen har enligt ÅSUB:s statistik ökat mellan åren 2005 och 2007 från 39,1 ton till 42,8 ton och kväveutsläppen motsvarande från 659 ton till 760 ton!

 

Utsläppen från fiskodlingarna har under perioden inte minskat och läckaget från land har under perioden ökat.

 

Landskapsregeringen har inte kunnat enas om kraftfulla egna åtgärder i budgetförlaget för 2009. På sidan 23 skriver man att man avser att ta fram en förvaltningsplan och ett åtgärdsprogram samt delta i internationellt samarbete. Nu är tid för handling! Mera planer och utredningar behövs inte.

 

Landskapsregeringen skriver också att man ”kommer att i samarbete med verksamhetsutövarna stöda och starta upp projekt för att minska belastning och öka kretsloppet inom jordbruket, fiskodlingen och avloppsvattenhanteringen samt för fartygs- och båttrafiken.”

 

Hur detta kommer att ske anges inte. När det kommer att ske anges inte. Vad konkret som skall göras anges inte. Vem som skall göra vad anges inte. Och pengar för nödvändiga insatser finns inte anvisade.

 

Med hänvisning till detta föreslår vi

 

att under de allmänna motiveringarnas avsnitt om vattenvården fogas ett nytt sjätte stycke enligt följande: "För att följa upp det av lagtinget antagna miljöhandlingsprogrammet för åren 2005-2008 skall landskapsregeringen i första tilläggsbudget redovisa och anslå medel för hur den uppåtgående trenden för Ålands utsläpp från både land och från fiskodlingar av näringsämnen skall brytas och bringas att följa de miljökrav som lagtinget tidigare fastslagit i enlighet med den tidtabell för Östersjöns rening som utformats både lokalt, nationellt och internationellt."

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn

 

 

Jörgen Strand