Finansmotion 30/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 30/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2011-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Nordiskt avtal om sjömansbeskattning

 

I sitt utlåtande 26.2.2008 till Finansministeriet om nordsikt dubbelbeskattningsavtal påtalar regeringen problemen med åländska sjömän som jobbar på svenska fartyg. Problemen består i att de åländska kommuner går miste om betydande inkomstskatt under rådande skatteregim samtidigt som kommunen har utgifter för sjömännens och deras anhörigas utbildning, sociala service och annan kommunal tjänst som kommer alla kommunmedborgare till del.

     I sitt utlåtande föreslog regeringen olika alternativa lösningar på problemet.

     Lagutskottet för sin del konstaterade att bilaterala beskattningsavtal bör ingås mellan Finland och Sverige för reglering av sjöbeskattningen av sjöarbetsinkomst. Lagtinget uppmanande regeringen i den efterföljande debatten att initiera en sådan bilateral lösning men därvid har det förblivit.

Frågan är alltför allvarlig för att glömmas bort .

 

Med hänvisning till det ovan anförda anhåller vi om

 

att ett nytt femte stycke införs i de allmänna motiveringarna sid.11 under rubriken Aktuella finansieringsfrågor och att det får följande lydelse: De åländska kommunernas inkomster ska förstärkas genom att bilaterala avtal ingås mellan Sverige och Finland så att delar av den beskattning som uppbärs på den sjöinkomst som ålänningar införtjänar på svenska fartyg betalas till de  åländska hemkommunerna. Regeringen kommer omgående att inleda arbetet och hänvisar i sina kontakter till en snarlik överenkommelse som en gång ingicks på 1970-talet och som erfarenhetsmässigt är en mycket god modell för nuvarande problematik.

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen