Finansmotion 33/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 33/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Mika Nordberg m.fl.

2006-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Utredning av kortrutter, ändring av motivering

 

Landskapet skall genomföra undersökningarna om möjligheterna att bygga en väg- och tunnelförbindelse mellan Lemland och Föglö, när man har en  helhetsplan angående nytt trafiksystem, som innefattar ett helt nytt kortrutts system samt en ny storhamn på Föglö vilket i sin tur förutsätter en fast väg förbindelse.

     Ett alternativ är att utreda en helt ny trafikmodell för vår skärgård genom att använda en del av anslaget till att utreda trafiklösningar med en snabbgående kombikatamaran med plats både för bilar och passagerare, för att kunna utvärdera hur det skulle fungera i praktiken gällande komfort samt tidtabeller föreslås en reservation av anslaget om 30.000 euro.

     Detta skulle på sikt kunna förbättra kommunikationsmöjligheterna för skärgårdskommunerna samt möjliggöra pendlingsmöjligheter till arbetsplatser på fasta Åland.

     Förutom att restiden förkortas möjliggör även den snabba farten att flera turer per dygn kan göras genomfört med nuvarande tonnage.

Detta kommer framför allt att innebära minskade kostnader för skärgårdstrafiken trots bibehållen håg service. Vilket i längden är nödvändigt för en levande skärgård, till ett rimligt pris.

     Miljökonsekvensbedömningen kommer att ta hela år 2010 därför behövs inte anslaget i sin helhet i denna budget varav 800.000 kunde flyttas till 2011 års budget.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under moment 48.30.78 Kortruttsinvesteringar (R) ges följande innehåll: " De kända kommande, inte ännu erlagda, kostnaderna för en tunnelundersökning som uppgår till ca. 70.000 euro reserveras samt ytterligare ett anslag om 30.000 euro för utredningen av en helhetsplan angående ett nytt trafiksystem, innefattande kortrutt samt trafik med kombikatamaraner. Återstående 800.000 euro flyttas till budgeten för 2011." samt

 

att anslaget under moment 48.30.78 Kortruttsinvesteringar (R) sänks med 800.000 euro till 100.000 euro.

 

 

Mariehamn den 13 november 2009

 

 

Mika Nordberg

 

 

Fredrik Karlström

 

 

John Hilander

Gun-Mari Lindholm


Anders Eriksson