Finansmotion 36/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 36 /2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson, m.fl.

2008-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansieringsstöd till kommunerna (F), ändring av motiveringen

 

Tidigare års fördelning av samfundsskatter har av orsaker som utretts av landskapsregeringen och berörda kommuner skett på ett felaktigt sätt. Konsekvensen av den felaktiga fördelningen är att enskilda kommuner som Jomala, Saltvik och Brändö har förlorat 166 156 euro i intäkter. Frågan har också utretts i näringsutskottet i samband med behandlingen av landskapsregeringens framställning nr18/2007-2008 Kontroll av beräkningsgrunderna för fördelning av samfundsskatten. Utskottet beslutade enhälligt enligt följande: "Utskottet förutsätter här att landskapsregeringen vidtar nödvändiga åtgärder för att ingen enskild kommun ska drabbas av de tidigare felaktigheterna i fördelningen". Detta blev sedan lagtingets enhälliga beslut. Trots detta har en lösning inte uppnåtts, varför lagtingets medverkan åter är nödvändig.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att sista meningen i motiveringen stryks och ersätts med följande: Av anslaget skall 166.000 euro under moment 44.05.30 användas för att kompensera de kommuner (Jomala, Saltvik och Brändö) som förlorat motsvarande intäkter på grund av felaktig fördelning av samfundsskatter. 

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

Harry Jansson

 

 

Jörgen Strand

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Mika Nordberg

 

 

Anders Englund

Roger Slotte

 

 

Anders Eriksson

Jan Salmén

 

 

Carina Aaltonen