Finansmotion 37/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 37/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 43.27.40 Understöd för befrämjande av förnybar energi

 

 

Under valrörelsen svarade samtliga partiledare jakande på frågan: " Vindkraft är framtidens energi för Åland". Trots den, åtminstone i valtider, stora samstämmigheten finns det inga anslag upptagna i budgeten för 2004 för vindkraft.

     Orsaken kan vara de etableringsproblem som det s.k. Båtskärsprojektet haft. Med beaktande av det kan det vara förnuftigt att titta på en alternativ placering. Om Båtskärsprojektet däremot förverkligas är det bra att redan nu klarlägga nästa etapputbyggnad av vindkraften på Åland.

     Kökar har tidigare ställt sig positiv till en etablering där. Vindförhållandena är också goda på Kökar. Kostnaderna för att ansluta en vindkraftspark på c:a 15 MW till det åländska elnätet, blir förstås dyrare från Kökar med 50 km sjökabel, än från Båtskär med 14 km sjökabel.

Däremot blir både byggnation och drift avsevärt enklare och billigare på Kökar som till skillnad från Båtskär har färjförbindelse.

     För att på skynda utbyggnaden av vindkraften i landskapet förslår undertecknade att följande saker undersökes, gärna tillsammans med det fortsatta arbetet på energiplanen för Åland, nämligen:

 

·        miljö- och kulturaspekter

·        tillgång till markområden

·        eltekniska möjligheter att ansluta en vindkraftpark på ca. 15 MW till det åländska elnätet

 

Med hänvisning till ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 43.27.40 höjs med 10.000 € för att utreda förutsättningarna för ett vindkraftprojekt på Kökar.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund