Finansmotion 39/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 39/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Djurskyddshem i privat regi, ändring av motivering

 

På s. 97 framhålls att landskapsregeringen under innevarande år skall slutföra arbetet med att inrätta ett djurskyddshem "varefter målsättningen i landskapets handlingsprogram verkställs". I budgeten för år 2009 var skrivningen densamma med ett undantag. Då var ambitionen fortfarande att djurskyddshemmet skulle vara i privat regi. Nu har detta ändrats och det är helt oviss hur en lösning ska se ut. Socialdemokraterna anser fjolårets skrivning bättre och anser det orimligt att öka landskapets offentliga utgifter genom inrättande av ett djurskyddshem. Vi föreslår att man följer den målsättning att djurskyddshemmet skall vara i privat regi.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi               

 

att den sista meningen  i motiveringen under moment 45.35.01 Miljöhälsovård s. 97 får följande ordalydelse: Under innevarande år slutförs arbetet för att inrätta ett djurskyddshem i privat regi.

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2009

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen