Finansmotion 41/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 41/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Ändring av motiveringen under moment 47.17.43 Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 2 (RF)

 

Revisionsverkets rapport till Finlands riksdag påtalar att jordbrukets miljöstöd inte har lyckats minska jordbrukets utsläpp av kväve och fosfor i vattendragen. Även i landskapsregeringens meddelande om den åländska jordbrukspolitiken nr 5/2007-2008 framkommer med stor tydlighet att på Östersjönivå är jordbruk den enskilt största utsläppskällan av näringsämnen. För att sätta tyngd bakom devisen "hållbar utveckling" krävs också att man gör riktade insatser för att komma åt de miljöproblem som jordbruket  orsakar.

Det behövs nya åtgärder inom miljöstödsprogrammet så att medel omfördelas att även inbegripa riktade insatser för att skydda både dricksvattentäckter och andra vattendrag från övergödning och utsläpp av bekämpningsmedel.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att till motiveringen under moment 47.17.43 fogas följande text: För att förstärka skyddet av vattendrag från övergödning och utsläpp av bekämpningsmedel görs riktade ekonomiska insatser inom ramen för miljöstöd och kompensationsbidrag som ingår i landskapsregeringens program för landsbygdens utveckling 2007-2008.

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Carina Aaltonen

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell