Finansmotion 42/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 42/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 45.30.01, Verksamhetens utgifter

 

 

Utgående från ett långsiktigt perspektiv är det oerhört viktigt att ÅHS uppfyller sin vision om att framstå som en förebild i fråga om vårdkvalitet, patientbemötande och motivation.Ytterligare ansträngningar måste till för att överbrygga de motsättningar och låsningar som fortfarande lever kvar från den tid då tre organisationer sammanslogs till en. För att ÅHS skall fungera optimalt måste även personliga motsättningar och revirtänkande inom de olika enheterna luckras upp.

     Trots ansträngningarna att få ÅHS att fungera är bristerna fortfarande många. Några exempel:

‑  personal med erfarenhet av motsvarande organisationer i Sverige och Finland betecknar ÅHS som ytterligt byråkratiskt. Onödiga beslutsvägar fordras t.ex. för enkla personalärenden.

‑  kommunikationen mellan de olika enheterna är bristfällig.

‑  datarutinerna inom ÅHS är fortfarande tio år efter samordningen bristfälliga och de olika enheterna tillämpar inte ens samma datasystem med förseningar och högre kostnader som följd.

‑  kommunikationen mellan personalen på sjukhuset sker ibland på finska, även över huvudet på patienterna

-    mycket arbetstid åtgår för möten och byråkrati, istället för den primära arbetsuppgiften att ge bra vård.

     Bilden av ÅHS borde vara en organisation där kostnadseffektivitet, noggrant övervägda anskaffningar och tydligt uppfyllda verksamhetsförutsättningar finns. Vi ställer oss tveksamma till om det är så idag.

     Med tanke på att ÅHS under nästa budgetår slukar drygt 60 me finns det goda skäl för att ånyo anlita utomstående krafter för att i möjligatse mån komma till rätta med nämnda brister. Utredningen bör granska:

Är verksamhetsmålsättningarna de rätta? Har de uppfyllts och är kostymen anpassad till målsättningarna? Används arbetstiden inom organisationen på bästa sätt?

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att lagtinget anslår 50.000 euro ur moment 45.30.01 för en oberoende konsultutredning av ÅHS:s organisation.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund