Finansmotion 42/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 42/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Fredsinstitutets utrymmesbehov, tillägg till motiveringen

 

Landskapsregeringen föreslår att fastigheten vid Storagatan 23 /Hamngatan 4 avyttras. Förslaget berör ett stort antal personer och verksamheter. På tomten finns två hus, ett mindre våningshus med hyresbostäder och ett större hus som inrymmer många verksamheter. Staten ägde huset fram till för några år sedan då fastigheten övergick i landskapets ägo. Så länge huset var i statens ägo uthyrdes övre våningen till Ålands fredsinstitut och Föreningen Norden. I bottenvåningen finns fortfarande utrymmen uthyrda för Sjöfartsverkets behov.

     Ålands fredsinstitut är en landskapsunderstödd verksamhet som just nu expanderar kraftigt. Expansionen har lett till att den medlingsverksamhet som institutet bedriver som en köptjänst för staten flyttats till bottenplanet. Verksamheten är mycket framgångsrik och produktiviteten är hög. Med nuvarande resurser kan inte flera medlingsuppdrag tas emot.

Sjöfartsverket kommer sannolikt att lägga ner sin verksamhet. huruvida de utrymmen som lotsfördelningsverket förfogar över också skall dras in är oklart. Ålands fredsinstitut är i behov av mera utrymme eftersom verksamheten expanderar. Institutet har erhållit extern finansiering för två stora EU-projekt  och flera nyanställningar behövs .Verksamheten finansieras till tvåtredjedelar externt. Resterande står i huvudsak landskapet och Mariehamns stad för.

     Landskapsregeringens önskan att få avyttra den fastighet där alla dessa verksamheter dagligen bedrivs har givetvis skapat oro och otrygghet. Att berörda hyresgäster inte fått någon information gör att förslaget upplevs som hotfullt och negativt.

     Förfarandet är inte acceptabelt. För att inte störa och oroa de som arbetar och bor i nämnda fastigheter borde ett villkor ingå i lagtingets befullmäktigandet att regeringen för ingående diskussioner med berörda hyresgäster om hur man gemensamt kan garantera de verksamheter som bedrivs i fastigheten Storagatan 23 / Hamngatan 4 innan någon avyttring sker.

 

Med hänvisning till ovan anförda föreslår vi

 

att ett tillägg till motiveringarna under moment 33.40.88. Överlåtelse av fastighet görs enligt följande: "Lagtinget ska i sitt befullmäktigande till avyttring av fastigheten Storagatan 23/Hamngatan 4 kräva att landskapsregeringen beaktar berörda hyresgästers behov av trygghet och säkrar deras verksamhetsförutsättningar innan en avyttring kan bli aktuell".

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

Barbro Sundback      

Carina Aaltonen

 

Camilla Gunell