Finansmotion 48/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 48/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 43.27.Understöd för befrämjande av förnybar energi

 

 

Landskapsstyrelsen skriver i sin kapitelmotivering 43.27 "Landskapsstyrelsen är angelägen om att öka andelen biobränsle för uppvärmning och förföreslår att medel anslås för investeringsstöd till biobränslebaserad fjärrvarme. Lokalt producerat biobränsle förutsätts att används." Däremot kan man konstatera att i budgetmoment 43.27.40 inget anslag finns upptaget. Det finns reservationsanslag från tidigare, cirka 500.000 euro.

     Det finns intressenter som är beredda att satsa på en biobränslepanna som producerar 7,7 MW värme och 1,7 MW el. För att en dylik satsning skall kunna genomföras till en kostnad av totalt 4,5 miljoner euro förutsätts ett stöd på 30 % d.v.s. totalt 1.350.000 euro. Enligt vår åsikt borde reserverade 500.000 euro öronmärkas för detta projekt. Dessutom bör i årets budget upptas 350.000 euro och år 2005 500.000 euro.

     Med tanke på den totala samhällsnyttan, värnandet av miljön där man utnyttjar restprodukter från skogen, s.k. grotflis, minskat utsläpp från fossilt bränsle, förbättrad avkastning från skogsbruket torde det vara en satsning som står rätt i tiden.

 

Med hänvisning till ovan anförda föreslår vi

 

att under moment 43.27.40 upptas 350.000 euro som anslag för ett biobränsleverk.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Brage Eklund

 

 

Anders Eriksson