Finansmotion 48/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 48/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen under moment 45.01.01 Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

 

Äldreomsorgen står inför stora förändringar. På kommunernas ansvar ligger boende och omsorgstjänster till de äldre så att de kan bo kvar hemma eller i sin hemkommun. På ÅHS:s ansvar faller de äldres hälso- och sjukvård. För att möta de äldres behov och nå målet att 90 procent av de äldre som fyllt 75 år skall kunna bo hemma krävs särskilda resurser också på landskapets socialbyrå.

     I landskapets socialvårdsplan åläggs kommunerna ett tungt ansvar för äldreomsorgen. ÅHS måste förändra sin verksamhet för att möta de äldres behov av hälso- och sjukvårdstjänster. Bland annat måste Gullåsen byggas om, hemsjukvård och hemtjänst samordnas till sammanhållen hemvård och därutöver kommer många andra insatser att krävas. Det är obegripligt hur allt detta skall kunna ske utan särskilda resurser på landskapets socialbyrå. Arbetet borde ha varit i gång för länge sedan och det är klart att landskapsregeringen här har en strategiskt avgörande roll. Det finns ingen tid att förlora. Reformarbetet måste intensifieras inom äldreomsorgen och för att styra, driva och koordinera detta arbete krävs att minst en person vid socialbyrån på heltid tilldelas ett uppdrag som socialinspektör med ansvar för äldreomsorg.

     Förslaget att 50.000 euro avsätts för inköp av tjänster för framtagande av ett hälsopolitiskt program är tveksamt. Avdelningen har sakkunniga som kan avdelas för ett sådant uppdrag. En äldreomsorgsinspektör är enligt vår mening viktigare i detta skede.

 

Med hänvisning till det ovananförda föreslår vi

 

att det till motiveringen under moment 45.01.01. fogas följande: "En äldreomsorgsinspektör anställs vid socialbyrån för att utveckla äldreomsorgen i kommunerna och hälso- och sjukvården för äldre inom ÅHS." Samtidigt föreslår vi en strykning av andra meningen i motiveringens sista stycke, sid 101: "Vidare föreslås 50.000 euro för inköp av tjänster för bl.a. framtagande av ett hälsopolitiskt program".

 

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen