Finansmotion 48/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 48/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stimulans av bostadsbyggandet, tillägg till motiveringen

 

För att arbetsmarknaden ska kunna utvecklas och företagen rekrytera nödvändig arbetskraft krävs ett fortsatt livligt bostadsbyggande. De effekter som sågs i början av 1990-talet då landskapet drog in bostadslånen är inte önskvärda att upprepas. Just nu befinner sig det åländska samhället i en situation då fler företag är i stort behov av arbetskraft för att kunna expandera och utvecklas, särskilt inom IT-sektorn. Även samhället behöver bidra till att fler flyttar till Åland genom aktiva rekryteringskampanjer och infrastrukturella satsningar. Dit hör även en offensiv satsning på ökat bostadsbyggande. Finansutskottet konstaterar efter sin behandling av första tilläggsbudgeten för 2009 att bostadslånen över tid visat sig vara det bästa sättet att stödja ett fortsatt bostadsbyggande och att landskapsregeringen bör ha beredskap att tillföra medel till bostadslån. Landskapsregeringen bör därför uppta medel för bostadslån i samband med budgeten för 2011.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att till motiveringarna för moment 43.25.83. Bostadslån (R) fogas följande stycke: ”Landskapsregeringen följer upp bostadsmarkanden och medverkar till att stimulera bostadsbyggandet så att bristen på bostäder inte utgör ett hinder för rekrytering av arbetskraft och ökad inflyttning. Medel för bostadslån upptas i budgeten för 2011.”

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen