Finansmotion 49/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 49/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund

2003-11-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 44.10.74 Landskapsprojekt

 

 

Enligt den till Ålandsbudgeten för år 2004 bifogade översikten över de offentliga investeringarna de kommande två åren planeras projekt för 54,3 me

2004 och för 41,4 me 2005. Det offentliga skall alltså enligt dessa planer inom loppet av två år förverkliga investeringar till den hisnande summan om 95,7 me, dvs. betydligt över en halv miljard gamla finska mark. Översiktenvisar tydligt det orealistiska i dagens offentliga byggande. Det finns intesamhällsekonomiska förutsättningar för att under den kommande tvåårsperioden förverkliga mer än hälften av de i översikten presenterade investeringarna - i alla fall om detta skall ske utan en höjd kommunal uttaxering och/eller en kraftigt utökad offentlig skuldbörda.

     Utöver de c:a 400 000 euro som hittills använts för planeringen av kultur-och kongresshuset, äskar landskapsstyrelsen i budgeten för 2004 ytterligare om 1,4 me för detaljplaneringen av projektet. Enligt ovan nämnda översikt skall det första spadtaget tas under år 2005 till en första kostnad om 5 me. Åland behöver av flera skäl ett KK-hus men landskapet skall inte förverkliga projektet i ett läge där byggindustrin redan är överhettad och det åländska samhället går miste om betydande belopp i form av förlorade ringverkningar då de åländska företagen inte hinner med att ens räkna på alla projekt.

     Kostnaderna för detaljplaneringen av KK-huset kan därför med fördel delas upp på flera år. Ifall det är en fördel att planeringen utförs som enhelhet, kan starten på detaljplaneringen föreläggas till slutet på år 2004 och därefter fortgå under 2005 med hjälp av nya budgetmedel. Planeringen hinner ändå genomföras i god tid före nästa lågkonjunktur inom byggsektorn. Under tiden måste det göras en seriös samhällsekonomisk utredning över vad de verkliga effekterna blir av en dylik satsning. Det är egentligen ofattbart att KK-huset, en satsning på 15 milj. euro, avancerat så långt det gjort utan att en dylik undersökning genomförts och att det fortfarande saknas någon huvudman för driften.

 

Men hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 44.10.74 Landskapsprojekt minskas med 700.000 euro.

 

 

Mariehamn den 14 november 2003

 

 

Brage Eklund

 

 

Anders Eriksson