Finansmotion 54/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 54/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av detaljmotiveringen under 43.40.74.

Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården

 

Det är viktigt att förvaltningens personal har ändamålsenliga utrymmen att arbeta i. Självstyrelsegården uppfyller inte de krav som ställs idag vare sig ändamålsenligt eller behovsmässigt. De planer som LR har för att lösa den saken verkar dock inte riktigt genomtänkta.

     Att först starta upp stort tillbyggnadsprojekt på 1900 m2, och samtidigt utreda om hela trafikavdelningen skall utlokaliseras är att ha fel tågordning. När det gäller det framtida behovet av arbetsutrymmen för centralförvaltningens behov, så bör först strukturen på den framtida förvaltningen fastslås, sedan avgörs trafikavdelningens eventuella flytt. Först efter det kan en eventuell utbyggnad aktualiseras.

 

Med anledning av ovanstående föreslås att stycket under 43.40.74. ersätts med följande text:

 

Föreslås en allmän renovering av kanslihuset med bl.a. förnyande av ventilationssystem. För att tillgodose lagtingets behov av arbetsutrymmen i enlighet med lagtingets planer föreslås en tillbyggnad med en våning på den byggnadskropp som förenarkanslihuset med lagtingshuset.

Innan ytterligare beslut om utbyggnader av självstyrelsegården tas avser Landskapsregeringen att utreda förutsättningarna för en utlokalisering av hela trafikavdelningen till Godby i anslutning till den befintliga vägstationen eller till andra lämpliga lokaler.

Ombyggnaden av kanslihuset beräknas kosta ca 3,5 miljoner euro. Tillbyggnaden för lagtinget med ca 180 m2 beräknas kosta ca 0,5 miljoner euro. Anslag för projektet kommer att upptas i förslaget till budgeten för år 2010. I nu föreliggande budgetförslag föreslås sålunda inget anslag.

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Anders Eriksson

 

 

Harry Jansson