Finansmotion 59/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 59/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till Allmän motivering, Näringar, Primärnäringarna och regional utveckling

 

Den finländska regeringens lagförslag om produktion av genetiskt modifierade växter samt om samexistens mellan genetiskt modifierade grödor, konventionellt och ekologiskt jordbruk är för tillfället på remissrunda och väntas tas upp i riksdagen inom kort. I lagförslaget har man benat ut ansvarsfrågor och vem som ska ersätta eventuella skador. Däremot har mindre uppmärksamhet ägnats frågor som gäller till exempel buffertzoner mellan genmodifierade växter och växter som odlas traditionellt eller ekologiskt.

      Om de modifierade generna sprider sig till naturens egna populationer kan det ha förödande inverkan på naturens mångfald. Ifall en resistensgen i bekämpningsmedel skulle sprida sig till ogräs eller skadeinsekter kan följden kan bli ett superogräs eller skadeinsekter som ingenting biter på.

      Den enda aspekt av GMO-odlingen som inte alls regleras av EU-lagstiftning är ansvaret för genspridningen. Det finns inga EU-regler om isoleringsavstånd kring GMO-odlingar, och inte heller om ersättning till ekologiska eller andra GMO-fria bönder som drabbas av ofrivillig genförorening från GMO-odlingar. Tvärtom innebär EU-reglerna att det är den som utsätts för genförorening som drabbas av extra kostnader eller inkomstbortfall. En ekologisk lantbrukare som får GMO-förorening i sin gröda kan förlora rätten att sälja grödan som ekologisk, eftersom genmodifiering inte får förekomma i ekologisk produktion. Även en konventionell lantbrukare kan förlora intäkter om inblandningen leder till att produkten måste GMO-märkas, vilket kan ge ett lägre pris eller att den blir helt osäljbar. För att trygga de åländska ekologiska och konventionella jordbruken från GMO-förorening är det av högsta prioritet att Åland kan fortsätta att vara ett GMO-fritt område. Genom att Åland förblir en GMO-fritt område innebär det även konkurrensfördelar som producent av ekologiska och konventionellt odlade produkter som kan garanteras vara GMO-fria.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att till de allmänna motiveringarnas avsnitt om näringar, primärnäringarna och regional utveckling (sid. 29) fogas följande text: Åland ska fortsättningsvis vara ett GMO-fritt område och landskapsregeringen vidtar lagstiftningsåtgärder för att skydda landskapet från genmodifierade organismer, såväl inom odling som djurhållning.

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Carina Aaltonen

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell