Finansmotion 6/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 6/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Christian Beijar

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 45.10.30 Understöd för missbrukarvård

 

Behovet av behandlingshemsplaceringar för åländska ungdomar med narkotikaproblem ökar hela tiden på grund av den ökande användningen av narkotika. Då kostnaden för kommunen uppgår till minst 200 euro per dygn och behandlingstiden omfattar minst 6 månader innebär det att många kommuner avstår att placera ungdomar i vård vid behandlingshem. Det medför att ungdomar och även äldre går miste om den behandling för sina missbruksproblem som är riktig och därmed försvåras rehabiliteringen och hjälpen att komma ur sitt missbruk.

     I det av landskapsstyrelsen godkända alkohol- och narkotikapolitiska programmet för åren 2002-2005 framgår att en "satsning på ekonomiskt stöd för kommunerna gällande kommunmedlems vistelse på behandlingshem, 200.000 euro" bör genomföras.

     I förslaget till budget för landskapet Åland 2004 infrias överhuvudtaget inte landskapsstyrelsens löfte om anslag för detta ändamål då inga ekonomiska anslag upptagits.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 45.10.30 understöd för missbrukarvård

höjs med 200.000 euro till 255.000 euro för att stödja kommunernas möjligheter att erbjuda plats på behandlingshem.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

                     

 

 

Christian Beijar                                           Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback                                        Lasse Wiklöf

 

 

Göte Winé                                                  Camilla Gunell