Finansmotion 60/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 60/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen under moment 42.05.05. Utredningar

 

Eftersom landskapsregeringen föreslår att momentet för utredningar stiger med 150 % föreslår undertecknade att några förändringar i momentet görs. Under förra perioden hade landskapsregeringen som mål att en demokratiutredning skulle göras. Denna förverkligades tyvärr aldrig. Därför bör man i stället sjösätta en utredning kring maktcentra på Åland, i likhet med professor Gorm Winthers ”Magt og demokrati i Grönland” Aalborgs universitet 2003. På Åland finns det dolda markstrukturer. Vissa intresseorganisationer har ett stort inflytande på den åländska politiken, på vissa partier och på enskilda politiker. Så vem styr egentligen Åland? Det vore viktigt att med klarsynthet se vilka intressen som finns bakom. Medborgarna har rätt att medvetandegöras kring vem som egentligen bestämmer. Likaså vore det intressant att se vilka grupper son aldrig får sin röst hörd och vari det i så fall på Åland finns ett dolt demokratiunderskott. Detta vore mycket intressant att utreda. Pengarna som avsatts räcker, med tanke på att valkommittén redan är klar och att jordförvärvskommitten bör vara klar inom 2008. Dessa franska strecka bör därför utgå. Även utredningen kring en åländsk konstitution föreslås utgå.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att stycke 2 i motiveringen under moment 42.05.05. ändras så att "- konstitution för Åland" utgår och ersätts av "- en åländsk maktutredning".

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Camilla Gunell

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen

 

 

 

 

 

Danne Sundman

Gun-Mari Lindholm

 

 

Mika Nordberg

Fredrik Karlström