Finansmotion 60/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 60/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förenkling av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets arbetsuppgifter

 

Kostnaderna för ÅMHM fortsätter att stiga i rask takt. I ett led att minska byråkratin för det åländska näringslivet och sänka utgifterna för ÅMHM bör en noggrann under genomgång av myndighetens styrdokument och arbetsmetoder under året vidtas. Arbetet bör utmynna i förenklade och utfasade arbetsmetoder. Mot den bakgrunden kvarblir anslaget under 45.60.20- verksamhetsutgifter på samma nivå som 2010, det vill säga 1 600 000 euro.

Inrättande av en tjänst som myndighetsjurist kommer inte att leda till att ovanstående målsättning uppfylls och föreslås strykas

 

Med anledning av ovanstående föreslås

 

att stycke tre i motiveringen under moment 45.60.20 stryks och i stället införs ett nytt stycke enligt följande: ”Under året kommer en noggrann genomgång av myndighetens styrdokument och arbetsmetoder att vidtas. Arbetet kommer att utmynna i förenklade och utfasade arbetsmetoder”

 

att anslaget under moment 45.60.20, verksamhetsutgifter förblir på samma nivå som 2010 det vill säga 1 600 000 euro.

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

Anders Eriksson