Finansmotion 63/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 63/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sjötrafik i samhällets regi, ändring av anslag

 

 

Under moment 48.20.22., Upphandling av sjötrafik, föreslås en omfattande privatisering av trafik på den Norra linjen. Under andra moment talas om bolagisering av skärgårdstrafiken och dessutom sägs det att viss trafik är i egen regi. Buden är för många om skärgårdstrafikens organisation och finansiering. Denna instabilitet kombinerad med allvarliga försämringar i skärgårdens trafikförbindelser har under den gångna mandatperioden påskyndat avfolkningen av skärgården samt allvarligt skadat skärgårdens näringslivsförutsättningar. Många skärgårdsbor känner en allt större otrygghet och stor osäkerhet inför skärgårdens framtida livsvillkor och förutsättningar. En god trafik är skärgårdens livsnerv och är avgörande för skärgårdens fortlevnad. För skärgårdens bästa krävs goda och stabila förbindelser.

Störst stabilitet och styrning över trafiken uppnås om merparten av trafiken fortsättningsvis bedrivs i samhällets regi, inom det samhällsägda skärgårdstrafikbolog som är under bildning. Landskapsregeringen bör inte ha för många bollar i luften utan effektivt och målmedvetet förverkliga denna bolagisering. Fram till att bolagiseringen är genomförd bibehålls medlen under momentet Sjötrafiken – verksamhetsutgifter.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under momentet 48.20.22 Upphandling av sjötrafik (VR) om 15.156 000 euro utgår och

 

att ett anslag om 15 156 000 euro istället upptas

under moment 48.20.20 Sjötrafiken-verksamhetsutgifter (VR).

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

Camilla Gunell           

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen