Finansmotion 69/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 69/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2008-12-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till den allmänna motiveringen i andra tilläggsbudgeten för år 2008

 

Landskapsregeringen konstaterar i den andra tilläggsbudgeten för år 2008 att det ekonomiska läget skärpts och att detta ska beaktas i budgeten för år 2009 och 2010: "Landskapsregeringen har med anledning av förändringarna i läget inlett övervägandena kring hur budgeten för år 2009 bör omstruktureras .....".

     Landskapsregeringen har också att beakta lagtingets kraftfulla ställningstagande i finansutskottets betänkande nr 1/2008-2009 när budgeten för år 2009 omstruktureras.

     Det ekonomiska läget förändras relativt snabbt och för att säkra sysselsättningen och företagens konkurrenskraft är det viktigt att snabba beslut tas om vilka stimulansåtgärder måste genomföras. med hänvisning till detta föreslår vi ett tillägg i form av en sista mening till det andra stycket under ALLMÄN MOTIVERING som lyder som följer:" Stimulandsåtgärderna ska förbättra företagens konkurrenskraft samt utveckla infrastrukturen inom turism, energiförsörjning, IT samt äldreboende.

 

Med hänvisning till det ovan anförda hemställer vi hos landskapsregeringen om

 

att följande tillägg införs i texten ALLMÄN MOTIVERING i framställning nr 12 /2008-2009:

- andra styckets andra mening får följande tillägg "......med anledning av förändringarna i läget och med beaktande av FU:s betänkande nr 1/2008-2009 inlett övervägandena....."

- andra stycket får en ny sista mening som lyder :"Stimulansåtgärderna ska förbättra företagens konkurrenskraft och utveckla turism, energiförsörjning, IT samt äldreboende."

 

 

 

Mariehamn den 22 december 2008

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Camilla Gunell