Finansmotion 70/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 70/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag om språkrådets verksamhet, ändring av motivering

 

 

 

Det inrättade språkrådets uppdrag, ansvarsområden och befogenheter att agera bör preciseras i lag. Att lagreglera språkrådets verksamhet skulle också höja dess status i vårt självstyrelsesystem som bygger på Ålands enspråkiga svenska status. Lagframställning i frågan bör komma till lagtinget under 2011. 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslås

 

att under moment 42.05.11 Utgifter för språkrådet, föreslås följande tillägg i motiveringarna: ”För att precisera språkrådets uppdrag, ansvar och befogenheter samt höja dess status lagregleras språkrådet.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback