Finansmotion 71/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 71/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Utvecklad ägarstyrning, tillägg till kapitelmotivering

 

 

Ett av de viktiga målen för finansavdelningen under budgetåret vore att utveckla principer för landskapsregeringens ägarstyrning i landskapsägda bolag. Med särskild tanke på utvecklingen och de förändrade verksamhetsförutsättningarna för både PAF och Posten vore det skäl för landskapsregeringen att som ägare klargöra hur man ser på bolagens utvecklingsmöjligheter i syfte att säkerställa fortsatt goda avkastningsnivåer och undvika risktagningar som kan utgöra eventuella hot mot skatteundantaget. Gränsdragningar, principer och strukturer för landskapsregeringens ägarstyrning har hittills varit otillräckliga. Med avsikt att förbättra detta hölls under fjolåret ett seminarium i frågan. Detta utvecklingarbete bör därför fortgå och behöver därför en rubrik under finansavdelningens mål för 2011.

 

Med hänsyn till ovan anförda föreslår vi

 

att under motiveringen till kapitel 44.01 Finansavdelningens allmänna förvaltning, Mål för 2011 föreslås en ny punkt: ” -Landskapsregeringen utvecklar principer och nya strukturer för ägarstyrningen av landskapsägda bolag.”

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback