Finansmotion 77/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 77/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Strand m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Lantbruksutbildning, ändring av motivering

 

I förslaget till budget föreslår landskapsregeringen att lantbruksutbildningen stegvis läggs ner. Samtidigt finns också förslag om större förändringar inom hela gymnasialstadiet.

 

Enligt landskapsregeringen skall utbildningen i framtiden bedrivas genom samarbete med utbildningsinstitutioner i Sverige och i Finland. Tyvärr förs här inga diskussioner om hur detta passar in i reformarbetet på gymnasialstadiet.

 

Undertecknade anser att landskapsregeringen borde överväga möjligheterna

att inom de ramar man tänkt för den framtida gymnasialstadieutbildningen och på kostnadseffektivast möjligaste sätt hitta lösningar som tryggar utbildningen också inom lantbruk. Vi ser här tydliga möjligheter att  samutnyttja de resurser som finns inom t.ex.Yrkesskolans olika utbildningsprogram t.ex. svetsning, fordonskunskap m.m.

 

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att de två sista meningarna i andra stycket i motiveringen under kapitel 46.44 Ålands Naturbruksskola (sid. 153) stryks och ersätts med följande: "Under året övervägs möjligheterna att inom de ramar som man uppsatt för den framtida gymnasieutbildningen och på kostnadseffektivast möjligaste sätt skapar lösningar som tryggar utbildningen inom lantbruksområdet. Särskild uppmärksamhet riktas på möjligheten att samutnyttja de resurser som finns inom gymnasieskolans yrkesinriktade del."

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Jörgen Strand

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn