Finansmotion 81/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 81/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Äldrevården, ändring av motivering

 

Behovet av vård och omsorg av de äldre ökar nu drastiskt. Man kan inte mera tala om framtida utmaningar för äldreomsorgen utan nu krävs konkreta mål och beslut. År 2006 godkände landskapsregeringen en rapport om äldreomsorgen som innehåller klara riktlinjer för omstruktureringen av äldreomsorgen.

     Grundläggande är att ÅHS ansvarar för all hälso- och sjukvården av de äldre och kommunerna för de äldres sociala behov som särskilt boende och stödåtgärder för att de äldre ska klara sitt dagliga liv. Utgående från detta konstaterande grundar sig förslaget att göra Gullåsen till en geriatrisk klinik och /eller sjukhus. Kommittén insåg att det organisatoriska och samhällsekonomiska effekterna både för ÅHS och kommunerna ökar och en utredning över de framtida kostnaderna för ÅHS och kommunerna bör göras. För att detta reformarbete skall ske effektivt och systematiskt krävs ett beslut om att Gullåsen ska fungera som en geriatrisk klinik samt när detta skall vara ett faktum. Nu är styrningen av förändringsarbetet otydligt och landskapsregeringen tar inte sitt ansvar för att driva ett nödvändigt och grundläggande förändringsarbete inom vården av de äldre.

 

Med hänvisning till ovan anförda anhåller vi om

 

att ett nytt stycke införs i motiveringen under kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård med följande lydelse: "Landskapsregeringen beslutar i sjukvårdsplanen att vid Gullåsen skall finnas en geriatrisk klinik och en tidplan för genom förandet av beslutet samt uppdrar åt ÅHS att klargöra hur hälso- och sjukvården ska organiseras så att de äldre som bor i kommunerna får den vård de har rätt till samt hur det ekonomiska ansvaret ska fördelas mellan ÅHS, kommunerna och de äldre vårdtagarna."

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen