Finansutskottets betänkande 1/2008-2009

Tillhör ärendet: Budget för landskapet Åland 2009, Tillägg till Allmän motivering, Ekonomisk politik, Budgetprocessen, Ändring av motiveringen under moment 33.05.60. Inkomster av radio- och TV-verksamhet, Ändring av motiveringen till kapitel 43.95. Företagshälsovård och personalutveckling, Ändring av motiveringen under moment 46.01.23. Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola (VR), Sänkning av anslaget under moment 43.25.83. Bostadslån (R), Ändring av motiveringen under moment 43.27.40. Understöd för befrämjande av förnyelsebar energi (R), Tillägg till Allmän motivering, Ekonomisk politik, Ändring av Allmän motivering, Självstyrelseutveckling, Ändring av Allmän motivering, Självstyrelseutveckling, Skattefrågor, Höjning av anslaget under moment 45.56.62. Främjande av avfallshanteringen, Höjning av anslaget under moment 43.25.62. Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R), Tillägg till Allmän motivering, Trafik och transport, Kortrutt, Strykning av anslaget under moment 43.05.62. Upphovsrättskostnader (F), Tillägg till Allmän motivering, Social- och hälsovård, Ändring av motiveringen under moment 43.27.40. Understöd för befrämjande av förnyelsebar energi (R), Höjning av anslaget och ändring av motiveringen under moment 33.40.88. Överlåtelse av fastigheter, Sänkning av anslaget under moment 33.05.60 Inkomster av radio- och TV-verksamhet, Sänkning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader samt ändring av motiveringen under moment 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet (F), Sänkning av anslaget under moment 45.52.20. Naturreservat - verksamhetsutgifter (VR), Tillägg till motiveringen under kapitel 43.60. Ålands polismyndighet, Tillägg till motiveringen under kapitel 47.15. Främjande av lantbruket, Ändring av motiveringen under moment 48.01.01. Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR), Tillägg till Allmän motivering, Vattenvården, Ökning av anslaget och ändring av motiveringen under moment 48.30.77. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R), Höjning av anslaget samt ändring av motiveringen under kapitel 48.20, Ändring av motiveringen under moment 47.15.48. Stöd för producentorganisationer och rådgivning, Ändring av motiveringen under moment 46.09.59. Övrig kulturell verksamhet, Tillägg till motiveringen under Förslag till plan för hälso- och sjukvården 2009, kapitel 9.2.3. BB- och gynekologenheten, Ändring av motiveringen under moment 48.20.20. Sjötrafiken - verksamhetsutgifter. (VR), Ändring av motiveringen under moment 46.01.23. Utvecklingsprojekt Ålands gymnasieskola (VR), Ändring av de allmänna motiveringarnas text under kapitlet Social- och hälsovård, avsnittet Äldreomsorg, Tillägg till Allmän motivering, Ekonomisk politik, Budgetutvecklingen, Tillägg till motiveringen under kapitel 42.40. Lagberedningen, Höjning av anslaget under moment 47.03.41. Turismens främjande (R), Ändring av motiveringen under moment 47.03.44. Nationella investeringsbidrag, Ändring av motiveringen till kapitel 46.17. Yrkesutbildning, Sänkning av anslaget under moment 43.05.62. Upphovsrättskostnader (F), Ändring av motiveringen under moment 43.60.20. Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR), Ändring av motiveringarna till kapitel 46.01. Allmän förvaltning, Ändring av motiveringarna under moment 45.10.55. Understöd till kommunerna för förebyggande utkomststöd, Ändring av motiveringen under moment 47.17.43. Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 2 (RF), Ändring av motiveringarna under kapitel 43.60. Ålands polismyndighet, Sänkning av anslaget under moment 33.05.60. Inkomster av radio- och TV-verksamhet, Tillägg till motiveringen under moment 45.01.01. Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR), Ändring av allmän motivering, Utbildning och kultur, Utbildning, Ändring av motiveringarna till kapitel 48.20. Sjötrafiken, Ändring av motiveringen under moment 45.10.01. Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR), Ändring av motiveringen under moment 45.01.01. Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR), Tillägg till moment 46.13.50. Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier, Strykning av moment 46.13.54. Understöd för ungdomsensembeln Alandia Strings, Ändring av Allmän motivering, Utbildning och kultur, Högskolan, Ändring av motiveringen under moment 47.17.43. Landskapets finansieringsandel-program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 2 (RF), Ändring av Allmän motivering, Förvaltning och personal, Ändring av detaljmotiveringen under 43.40.74. Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården, Tillägg till motiveringen under moment 46.34.20. Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter (VR), Tillägg till motiveringen under kapitel 46.41. Ålands sjösäkerhetscentrum, Tillägg till motiveringarna i Förslag till plan för hälso- och sjukvården 2009, Psykiatrienheten, Ändring av motiveringen under kapitel 45.10. Övriga sociala uppgifter, Tillägg till Allmän motivering, Näringar, Primärnäringarna och regional utveckling, Ändring av motiveringen under moment 42.05.05. Utredningar, Komplettering av motiveringarna till kapitel 45.10. Övriga sociala utgifter, Tillägg till motiveringen under moment 45.50.50. Miljöbils- och skrotningspremier, Tillägg till motiveringen under kapitel 44.20. Penningautomatmedel, Tillägg till motiveringen under kapitel 45.01. Allmän förvaltning, Tillägg till motiveringen under kapitel 47.52. Skötsel av jordegendomar, Tillägg till motiveringen under moment 45.10.55. Understöd till kommunerna för förebyggande utkomststöd, Komplettering av Allmän motivering, kapitlet Trafik och transport, Tillägg till allmänna motiveringen
Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2008-2009

 

Datum

 

Finansutskottet

2008-12-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Budget för landskapet Åland 2009

·      Landskapsregeringens framställning nr 1/2008-2009

·      Finansmotionerna nr 1 -68/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Motionerna. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Ekonomisk översikt 2

Ekonomisk politik. 4

Budgetdisciplin. 5

Landskapet och kommunerna. 6

Beredskap att möta förändringar i samhällsekonomin. 6

Förvaltning och personal 6

Social- och hälsovård. 7

Hållbar utveckling och miljö. 7

Utbildning. 7

Trafik och transport 8

Motionerna. 8

Detaljmotivering. 8

Ärendets behandling. 20

Motioner 20

Rättelser 24

Hörande. 24

Närvarande. 25

Reservationer 25

Utskottets förslag. 26

BILAGA. 27

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att en budget för år 2009 antas för landskapet Åland uppgående till 318 520 000 euro.

 

Motionerna

 

I anslutning till budgetförslaget har 68 finansmotioner inlämnats.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att budgetförslaget godkänns med beaktande av utskottets motiveringar i betänkandet. Utskottet omfattar vidare finansmotion nr 28 och nr 38. Övriga finansmotioner föreslås förkastade.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Händelserna på den ekonomiska arenan sker mycket snabbt. Det är därför svårt att presentera en konjunkturbild som till alla delar är uppdaterad. Utskottet har fokuserat på den ekonomiska konjunkturutvecklingen och hur den påverkar Åland och den offentliga ekonomin. Utskottet har erfarit en nettoförsämring av de i budgetframställningen ingående inkomsterna med i storleksordningen 10 miljoner euro. Under utskottets behandling av budgeten har emellertid prognoserna för Finlands BNP-utveckling under budgetåret ytterligare nedskrivits till – 0,5 %, vilket sannolikt försämrar inkomstsidan ytterligare. Utskottet uppmanar därför landskapsregeringen att så snart Ålandsdelegationen justerat förskottet för år 2009 återkomma till lagtinget med en tilläggsbudget i syfte att korrigera föreliggande budgetförslag.   

 

Ekonomisk översikt

 

Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden

 

Den finansiella krisen under hösten 2008 har sedan landskapsregeringens framställning till budget för år 2009 överlämnades till lagtinget blivit fördjupad och förväntas övergå i en ovanligt djup lågkonjunktur. Prognoserna för världsekonomin är ännu osäkra och mycket tyder på att produktionstillväxten fortsätter att avta under år 2009. BNP tillväxten kan till och med bli negativ inom OECD området.        

     I Finland förväntas en avmattning av ekonomin med en recession år 2009 med en förändring i BNP som förväntas bli - 0,5 %. Investeringarna förväntas minska som följd av ökande finansieringskostnader och försvagad efterfrågan. Arbetslösheten förväntas öka i takt med att den ekonomiska tillväxten avtar. Den offentliga ekonomin försvagas i och med konjunkturnedgången. Enligt regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för år 2009 (RP 116/2008 rd) kommer statens finansiella ställning enligt de begrepp som används i nationalräkenskaperna att försämras för första gången på ett decennium och statens skuldsättning kommer att öka med ca 2,3 miljarder euro nästa år.      

     För Sveriges del förväntas arbetslöshetsgraden öka och företagen planerar omfattande nedskärningar. Både företag och hushåll är mycket pessimistiska till läget i svensk ekonomi. Konjunkturbarometern som sammanfattar stämningsläget föll i november till värdet 71,6 vilket är det lägsta värdet sedan mätningarna startade år 1996. Alla sektorer bidrog negativt till mätvärdet i november. Tillväxten har sjunkit avsevärt och utskottet har erfarit att BNP tillväxten först år 2011 förväntas överstiga 2 procent. Sannolikt kommer den svenska kronan att vara fortsatt låg ännu i början av nästa år och stabiliseras på mer normala nivåer kanske först i slutet av år 2010. Nyligen sänkte den svenska centralbanken sin styrränta till 2 procent.

 

Den allmänna ekonomiska situationen på Åland

 

Det åländska näringslivet påverkas överlag av osäkerheten på de finansiella marknaderna och konjunkturnedgången. De realekonomiska effekterna tenderar dock att komma till Åland med en viss fördröjning. BNP beräknas minska med 0,8 procent för att sedan ligga kring 0 procent nästa år. Detta ska jämföras med att BNP tillväxten i snitt under åren 2003-2007 var omkring 2,3 procent per år. År 2007 var BNP tillväxten hela 5,4 procent enligt ÅSUB. Den till synes dramatiska förändringen mellan åren 2007 och 2008 har inte enbart med de allmänna konjunktursvängningarna att göra utan beror också på att de stora åländska bolagen gick ovanligt bra år 2007. Vidare har den tidigare låga inflationstakten som i år förbytts till en förhållandevis hög inflationstakt bidragit till utvecklingen. BNP är emellertid en vansklig indikator för den åländska ekonomin eftersom enstaka händelser kan ge mycket stora fluktuationer.

     Den Europeiska centralbanken (ECB) har under hösten stegvis sänkt sin styrränta från 4,25 procent i september 2008 till 2,5 procent i början av december 2008. Tidigare under hösten har bankernas utlåningsräntor till hushåll och företag inte sänkts i motsvarande mån även om man nu börjar se fallande utlåningsräntor. ECB:s senaste styrräntesänkning i december var mycket kraftig från 3,25 procent till 2,5 procent. Räntesänkningar har i allmänhet positiv effekt på ekonomin med en viss eftersläpning. 

     Tillväxten i hushållens reella köpkraft har avstannat till följd av den accelererande inflationen och de stigande räntorna under året. Ålänningarna har förhållandevis stora bostadslån varför de stigande räntekostnaderna för bolån under 2008 har minskat utrymmet för annan konsumtion. I november tydde tecknen på att tillväxten i de åländska hushållens konsumtion stannar av ännu mer nästa år.

     Arbetslöshetsnivån under det närmaste året kommer att bestämmas av flera faktorer. Antalet pensionsavgångar kommer att stiga, vilket minskar arbetskraftens volym, samtidigt som antalet utexaminerade också ökar, vilket i sin tur kan komma att öka utbudet på arbetskraft. Samtidigt kommer lågkonjunkturen att begränsa antalet nyanställningar eftersom det råder en stor försiktighet hos företagen. Utskottet har således erfarit att man förväntar sig enbart marginella förändringar av arbetslöshetsnivån vilket innebär att arbetslösheten kommer att hållas på en fortsatt relativt låg nivå under det närmaste året. Den öppna arbetslösheten förväntas enligt ÅSUB öka från 2,1 procent till 2,3 procent. Det är viktigt att notera att förändringarna i ekonomin sker mycket snabbt och att det är svårt att prognostisera under sådana förhållanden. Utskottet har också erfarit att företag börjat överväga permittering av anställda.

 

Situationen för det åländska näringslivet

 

Passagerartrafiken förefaller vara den näringsverksamhet som minst påverkas av den finansiella krisen och nedgången i ekonomin. En eventuellt positiv effekt för passagerartrafiken är att resenärerna väljer att göra kortare och billigare resor vilket Åland kan dra fördel av. Däremot kommer fraktsjöfarten att påverkats negativt. De åländska rederier som har långa kontrakt med industrin verkar hittills ha klarat sig relativt bra, men en utdragen lågkonjunktur kan bli mycket besvärlig för fraktsjöfarten. Bank- och försäkringssektorn påverkas direkt av det globala finansiella läget. De åländska bankerna har trots allt inte någon hög exponering gentemot de direkta krisbranscherna och torde således klara sig undan större kreditförluster.

     Den åländska tillverkningsindustrin har märkt av en lägre orderingång men i detta skede så påverkas företagen inte direkt negativt då branschen tidigare till vissa delar har varit överhettad. Nedgången har således medfört att företagen i första skedet har möjlighet att tillgodose den efterfrågan som finns. Emellertid kommer signaler att efterfrågeminskningen internationellt redan börjat påverka även åländska företag.

     För byggsektorn är en nedgång att vänta. Byggandet av egnahemshus och renoveringar förefaller mattas av vilket sannolikt innebär att de mindre byggföretagen i större utsträckning än de större kommer att påverkas negativt. Från halvårsskiftet 2009 förefaller det vara brist på byggprojekt även för de större byggföretagen. Utskottet har erfarit att vissa företag redan överväger att börja permittera personal.

     Handeln förefaller ännu inte ha påverkats negativt. Mätningar i Ålands närregioner visar dock på en kraftig psykologisk effekt hos konsumenterna som har resulterat i en kraftig nedgång i försäljningen.

 

Den åländska offentliga ekonomin

 

Även den offentliga ekonomin på Åland försvagas i takt med konjunkturnedgången då den offentliga ekonomin är en integrerad del av ekonomin i övrigt. Avräkningsbeloppet är beroende av statens inkomster i bokslutet och skattegottgörelsen är beroende av hur mycket inkomstskatter som debiteras på Åland jämfört med hela Finland. Eftersom skattegottgörelsen är beroende av debiterade skatter kommer den med två års eftersläpning så att år 2009 budgeteras skattegottgörelsen för beräkningsåret 2007. Så som ovan angivits kommer landskapets inkomster att minska med ca 10 miljoner euro nästa år jämfört med budgetförslaget. Detta beror på att avräkningsbeloppet beräknas sjunka från 206 600 000 euro till 197 462 000 euro år 2009. Samtidigt förväntas skattegottgörelsen, som då härrör från år 2007 debiterade skatter, öka från 22 000 000 euro till 24 033 000 euro år 2009. Utskottet noterar vidare i sammanhanget att avräkningsbeloppet för år 2008 också sannolikt kommer att försämras. I december var den förväntade nedgången drygt 1,3 miljoner euro. Detta leder sammantaget till den ovan nämnda nettoförsämringen på i storleksordningen 10 miljoner euro. Några slutliga siffror finns dock ännu inte att tillgå.

        Utskottet är bekymrat över det sjunkande avräkningsbeloppet och den på sikt i värsta fall även sjunkande skattegottgörelsen i relation till de relativt statiska konsumtionsutgifterna. Detta kan leda till ett relativt stort underskott i budgeten under ett flertal år. Möjligen kan skattegottgörelsen öka i det fall det åländska näringslivet inte drabbas lika hårt av konjunkturnedgången som Finland i sin helhet. Utskottet konstaterar att detta är mycket svårt att säga något om i dagsläget särskilt som det är oklart om och när en reviderad tonnageskattelag kommer att införas. Sänkta statliga inkomster under lågkonjunkturen leder till ytterligare minskade avräkningsbelopp.

        Av budgetframställningen framgår att landskapet Ålands pensionsfonds innehav av värdepapper varierar med förändringarna på marknaderna. För att minska och sprida riskerna har styrelsen uppdragit till flera professionella förvaltare att anpassa allokeringen av värdepapper till rådande marknadsläge. Utskottet har erfarit att fondens långsiktiga placeringsstrategi står fast, men på grund av den internationella finanskrisen och annalkande lågkonjunktur har fondens förvaltade kapital hittills minskat i storleksordningen 30 miljoner euro. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att även framdeles noggrant följa upp fondens utveckling.

        Flera åländska kommuner uppvisar redan nu, trots att vi hittills haft en högkonjunktur, stora problem med sin ekonomi. Dessa problem kommer sannolikt att förvärras de kommande åren i takt med sjunkande skatteintäkter.        

 

Ekonomisk politik

 

     De offentliga finanserna står inför stora utmaningar vad gäller den demografiska utvecklingen, konsumtionsutgifternas nivå, avräkningsbeloppets och skattegottgörelsens utveckling samt den kommunala ekonomin. Läget förvärras nu av lågkonjunkturen. 

     I budgetförslaget ingår, liksom i budgeten för år 2008, 20 miljoner euro som inkomst av penningautomatföreningens verksamhet. Dessutom ingår 8 miljoner euro i form av lotteriskatt som riksmyndigheterna uppbär av Ålands Penningautomatförening och återbär till landskapet. Landskapsregeringen skriver i budgetframställningen att eftersom dessa inkomster direkt kanaliseras till allmännyttiga eller andra allmänna ändamål är det mycket betydelsefullt för det åländska samhället att verksamhetsförutsättningarna för på Åland bedriven spelverksamhet inte begränsas i förhållande till nuvarande situation.

     Finansutskottet konstaterar att PAF förutom att leverera betydande inkomster till landskapet även är en mycket stor arbetsgivare vars anställda är viktiga skattebetalare för kommunerna. Utskottet har erfarit att PAF under 2008 införlivat teknikleverantören Eget i sin organisation och har i dagsläget cirka 400 anställda. Utskottet har erfarit att tillväxttakten i penningautomatföreningens omsättning kommer att minska under 2008.

     Utskottet noterar att landskapsregeringen kommer att göra sitt yttersta för att spelfrågorna ska kunna föras till en ändamålsenlig lösning. Utskottet konstaterar emellertid sammantaget att PAF står inför så stora utmaningar att det är skäl att påpeka att det är förenat med risk att göra bedömningen att PAF på medellång sikt ska generera samma årsvinster som hittills.

     Enligt 47 § i självstyrelselagen ska avräkningsgrunden under vissa förutsättningar justeras. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att överväga upptagande av förhandlingar med riksmyndigheterna om en revidering av avräkningsgrunden. Landskapet har behörighet i fråga om beskattningen i enlighet med 18 § punkt 5 självstyrelselagen. Utskottet anser att landskapsregeringen i större utsträckning bör använda de skatteinstrument som står till landskapets förfogande. Landskapsregeringen uppmanas även överväga att initiera förhandlingar inom Norden med målet att skatt betalas på bosättningsorten.

     När der gäller frågan om införande av resandeavgift i finansmotion nr 68 konstaterar utskottet att frågan är föremål för beredning i näringsutskottet med anledning av hemställningsmotion nr 34/2007-2008.

     Det är positivt att förslaget till ny finansförvaltningslag, som snart tillställs lagtinget, kommer att innehålla bestämmelser för hur över- och underskott samt överföringar mellan åren skall hanteras. Utskottet betonar dock vikten av att utjämningsfondens medel och användningen av dessa även skall regleras i densamma. Då en moderniserad finansförvaltningslag ännu saknas är utjämningsfondens användning upp till politiska bedömningar. Landskapsregeringen bör därför formulera en politik kring dess nyttjande. Finansutskottet anser att utjämningsfondens medel inte bör användas till ökade offentliga konsumtionsutgifter. Dess resurser ska användas till utåtriktade åtgärder som stimulerar till ökad tillväxt och sysselsättning i det åländska samhället, t.ex. till investeringar, gärna sådana som leder till minskade driftskostnader, samt skattelättnader som ökar köpkraften och får ekonomins hjul att rulla.

     Utskottet uppmanar landskapsregeringen att återkomma med korrigerade utgiftstak för de olika verksamheterna i samband med en tilläggsbudget samt att ständigt granska landskapets utgifter och möjligheterna att minska dessa.

     De förväntade inkomster och utgiftstak som nämns i landskapsregeringens resurs- och behovsplan är redan föråldrade. Målsättningen är att utgiftstaken ska anpassas till förväntade inkomster.

 

Budgetdisciplin

 

Det är viktigt med sträng budgetdisciplin. Utskottet betonar att vid konflikt mellan anslag och verksamhetsvolym gäller anslag. De budgeterade medlen för en verksamhet måste således räcka för verksamhetens behov och verksamheten måste anpassas därefter. Utgiftstak ska således utgöra gräns för verksamhetens omfattning. Detta måste vara ledstjärnan både för landskapsregeringen samt för alla underställda myndigheter. Tilläggsanslag, under de närmaste åren, ska vara något som man tar till under exceptionella omständigheter och då närmast för att reglera inkomster eller för att slutföra satsningar som det inte är ekonomiskt försvarbart att fördröja. Tilläggsbudgetering är motiverad i det fall denna innehåller stimulerande konjunkturutjämnande åtgärder exempelvis för ökad sysselsättning, tillväxt och för kompetenshöjande insatser.

     Utskottet noterar att det finns regler gällande upphandlingar som gäller under EU:s så kallade tröskelvärden samt att det finns lagstiftning som reglerar upphandlingen ovanför dessa tröskelvärden. Utskottet ber landskapsregeringen förtydliga och förbättra finansav­delningens stödjande funktion vid upphandlingar.

    

Landskapet och kommunerna

 

Flera åländska kommuner befinner sig i ekonomisk kris trots att landskapsandelssystemet nyligen förändrades så att kommunerna fick ökande driftsandelar och även mer medel totalt sett. Utskottet inskärper vikten av att kommunerna tar till sig det nya landskapsandelssystemets principer och att kommunerna sköter sin ekonomi själva utgående från de premisser som uppställs i detta system. Det ska vara en hög tröskel för landskapet att gå in med särskilt understöd och då enbart i exceptionella undantagsfall. De kommuner som anhåller om och får särskilt understöd ska bereda sig på att detta understöd kommer att villkoras med stränga krav på nedskärningar så att de långsiktigt får sin ekonomi i balans. Utskottet betonar vikten av att kommunerna överlag långsiktigt försöker rationalisera sin verksamhet genom att satsa mer på effektiva IT-lösningar, effektivitetsrevision och kommunöverskridande samarbete.   

 

Beredskap att möta förändringar i samhällsekonomin

 

Utskottet delar landskapsregeringens målsättningar när det gäller beredskapsarbetet med hänvisning till det utskottet ovan konstaterat gällande budgetdisciplinen och utjämningsfondens användning. Utskottet anser emellertid att begreppet kärnverksamhet bör definieras och konstaterar att landskapsregeringen måste prioritera vad man vill satsa på och arbeta med. Vissa projekt som inte medför stimulans till ekonomin i övrigt bör invänta bättre konjunkturläge. Landskapsregeringen uppmanas därför återkomma till lagtinget i samband med en tilläggsbudget och redogöra närmare för hur man avser prioritera. Ingen verksamhet inom landskapets förvaltning bör undgå granskning.

     I syfte att plana ut konjunkturnedgången bör landskapsregeringen överväga tidigareläggning av olika byggprojekt och andra investeringar som kan ha stimulerande effekt på ekonomin. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen förbereder olika stimulanspaket och uppmanar landskapsregeringen att redogöra för dessa i kommande tilläggsbudget.

 

Förvaltning och personal

 

Med beaktande av det rådande konjunkturläget är det viktigt att landskapsregeringen under ordnade former bedriver en långsiktig politik att minska personalstyrkan i samband med naturlig avgång och vakanser. Detta gäller inte enbart landskapsregeringens allmänna förvaltning utan även landskapsregeringen underlydande myndigheter. Då varje tjänst tillsätts måste man noggrant överväga både behovet av tjänsten och tjänstens ekonomiska belastning på budgeten. Utskottet betonar att detta måste vara en långsiktig politik och att personalminskningar sker strukturerat och genomtänkt. Det är viktigt att landskapet av de anställda uppfattas som en bra arbetsgivare och att man inte påskyndar konjunkturnedgången genom uppsägningar.

     Den ovan angivna granskningen ska även gälla samtliga nya tjänster som föreslås bli inrättande i enlighet med budgetframställningen.

     Utskottet har erfarit att landskapsregeringen avser anlita utomstående expertis för att se över rutiner och göra strukturella förändringar i syfte att öka produktiviteten inom förvaltningen.

     Utskottet har erfarit att ett förnyat personalpolitiskt program snart kommer att antas av landskapsregeringen och välkomnar personalförsörjningsplanen som är under beredning hos landskaps­reger­ingen.

    

Social- och hälsovård

 

Av framställningens allmänna motivering framgår att den demografiska utvecklingen mot allt fler äldre, såväl totalt sett som i relation till den arbetsföra befolkningen ger kommunerna incitament att se över den nuvarande äldreomsorgens uppbyggnad. Utskottet delar landskaps­regeringens uppfattning och betonar att det är viktigt att ÅHS och kommunerna diskuterar en lösning för hur hälso- och sjukvården kan utvecklas så att de äldre i högre grad än vad som nu är fallet får sina behov av medicinsk behandling och vård tillgodosedda där de är bosatta. Ansvarsfördelningen mellan kommunerna och ÅHS bör således klargöras.

     Utskottet noterar att en debatt om alkohol- och drogpolitik pågår i lagtinget och att landskapsregeringen inom ramen för sin kraftansamling mot droger kan beakta både de förslag som framkommit i debatten och som framkommit genom de finansmotioner som anhängiggjorts i ärendet. Utskottet finner det angeläget att denna problematik prioriteras och att landskapsregeringen i utformandet av sin politik betonar både förebyggande och vårdande insatser.

 

Hållbar utveckling och miljö

 

Enligt framställningens allmänna motivering kommer landskapsregeringen under året att ta fram en förvaltningsplan och slå fast ett åtgärdsprogram för vattenvården. Utskottet konstaterar att enligt BEVIS projektet kunde de fiskodlingar som finns på mindre lämpliga platser flyttas till mer lämpliga vilket i sig ger en stor miljönytta. Landskapsregeringen uppmanas därför att närmare bekanta sig med projektet och medverka till ett hållbart vattenbruk i Östersjön inom ramen för EU:s Östersjöstrategi. Det är viktigt att de tankar och skrivningar som finns i budgeten konkretiseras i genomförbara åtgärder.

     Utskottet konstaterar att avfallshanteringen är en kommunal angelägenhet. Det är dock angeläget att hushållens avfallsavgifter differentieras och hålls på en rimlig nivå.

 

Utbildning

En stor utmaning på den åländska arbetsmarknaden är bristen på kompetent arbetskraft inom flera sektorer, särskilt inom sjöfart och vård. För att möta en nedgång på arbetsmarknaden bör man ha beredskap att ge kompetenshöjande utbildning inom sjöfart, service-, bygg- och andra branscher i syfte att höja yrkesskickligheten. Utskottet stöder landskapsregeringen i strävandena att utöka möjligheterna för omskolning och vuxenutbildning.

     Högskolan på Åland är nu inne i sitt tredje utvecklingsskede. Högskolan har en viktig roll särskilt i tider av ekonomisk nedgång då utbildning kan bidra till smidigare övergångar i samband med nödvändiga strukturella förändringar. Utskottet har vidare erfarit att högskolan i samband med sin internationaliseringsprocess aktualiserat frågan om utbildning på engelska, vilket framgår av högskolans strategidokument åren 2008-2012.

     Utskottet konstaterar i fråga om Medborgarinstitutet att landskapet för sin del verkat för att möjliggöra för alla oberoende av boendeort att få kursplats. Med anledning av olika kommunala beslut har detta mål dock inte uppfyllts.

 

Trafik och transport

 

Av framställningens allmänna motivering framgår att planeringen av kortruttskonceptet fortsätter. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att i samband med denna planering göra en övergripande miljöanalys.

 

Motionerna

 

Med hänvisning till betänkandets och budgetframställningens allmänna motivering föreslås att finansmotionerna nr 1 - 4, 15 - 17, 21, 37, 45, 51, 53, 59, 67 och 68 förkastas. Utskottet föreslår att finansmotionerna nr 28 och nr 38 godkänns med hänvisning till betänkandets detaljmotivering. Övriga finansmotioner föreslås förkastade.

 

Detaljmotivering

 

INKOMSTER

 

 

 

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

33.05.

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

33.05.60.

Inkomster av radio- och TV-verksamhet

 

I ltl Johan Ehns m.fl. finansmotion nr 10 föreslås att första stycket i motiveringen under moment 33.05.60 ersätts med följande text: ”Momentet avser inkomster från avgifter för innehav av televisionsmottagare. Avgiften föreslås bibehållen på 200 euro år 2009. Uppbörden av avgiften effektiveras under året.”.

     I ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion nr 24 föreslås att anslaget under moment 33.05.60 minskas med 169.000 EUR samt att första stycket i motiveringen, förutom första meningen, strykes.

     I ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 43 föreslås att anslaget under moment 33.05.60 sänks med 80.000 till 218.900 € och att avgiften för innehavare av televisionsmottagare höjs med 10 € istället för med 20 €.

     Utskottet har erfarit att en arbetsgrupp håller på med en översyn av den framtida finansieringen av Ålands radio och TV Ab. Vidare kommer ett nytt etermediapolitiskt program att utarbetas. Med hänvisning till det ovan anförda föreslår utskottet att finansmotionerna nr 10, 24 och 43 förkastas.

 

33.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

33.40.88.

Överlåtelse av fastigheter

 

Enligt ltl Danne Sundmans m.fl. finansmotion nr 23 föreslås att anslaget under moment 33.40.88 höjs med 980.000,- EUR samt att motiveringen under momentet skall lyda som följer: ”Landskapsregeringen fortsätter under året arbetet med att avyttra fastigheter på den öppna marknaden som inte behövs för landskapsförvaltningen. En utredning görs under året om landskapets skogsinnehav skall avyttras helt eller delvis. Landskapets markområde på Svinö planeras för exklusivt boende i egnahemshus och tomter säljs därefter till högst bjudande. Detta för att medverka till att tillgången till denna typ av boende ökar för att motsvara efterfrågan”.

        Utskottet hänvisar till motiveringarna i sitt tidigare betänkande nr 1/2007-2008 där det bl.a. framgår att fastigheter som saknar kulturhistoriska- eller miljövärden antingen förfaller eller kostar att underhålla varför utskottet åter framhåller att försäljningstakten bör vara hög. Med hänvisning till det ovan angivna föreslås finansmotion nr 23 förkastad.

 

34.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

34.80.

POSTEN ÅLAND

34.80.23.

Posten Åland

 

Med anledning av bolagiseringen av Posten Åland budgeteras ingen inkomst detta år och momentet utgår. Den del av bolagets vinst som uppkommer år 2009 och som bolagstämman beslutar dela ut till ägaren kommer således sannolikt att utbetalas först år 2010 och utgör då dividendinkomst som budgeteras under moment 39.01.94.

 

 

 

 

UTGIFTER

 

 

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

42.05.05.

Utredningar

 

Av momentets motiveringar framgår att anslaget föreslås kunna användas för utredningskostnader, men även kostnader för utvecklingsprojekt och andra konsultinsatser.         I ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion nr 60 föreslås att stycke 2 i motiveringen under moment 42.05.05. ändras så att "- konstitution för Åland" utgår och ersätts av "- en åländsk maktutredning".

     Utskottet föreslår att finansmotion nr 60 förkastas men ställer sig positiv till en maktutredning och uppmanar landskapsregeringen att överväga en sådan utredning då resurserna medger detta.

 

42.05.09

Externt samarbete

 

Utskottet har erfarit att ett av regionkommitténs externa utskottsmöten kommer att hållas på Åland under hösten år 2009. Momentets medel kan således användas även för detta evenemang.

 

42.05.11.

Utgifter för språkrådet

 

Utskottet konstaterar att det är viktigt att språkrådet tillhandahålls tillräckliga resurser. Språkrådets uppdrag är ambitiöst och brett. Utskottet betonar dock att det är viktigt att de språkpolitiska frågorna även fortsättningsvis finns med på den politiska agendan.

 

42.40.

LAGBEREDNINGEN

 

I ltl Roger Janssons m.fl. finansmotion nr 5 föreslås att till motiveringen under kapitel 42.40 Lagberedningen fogas följande text: "Lagtinget uppdrar åt landskapsregeringen att omforma sättet för hur förvaltningen bredare involveras i beredandet av lagstiftning för att öka produktiviteten, underlätta för lagberedarna och förbättra kvaliteten på framställningarna samt att överse ledningsfunktionerna på lagberedningen t.ex med bistånd och erfarenheter från andra lagberedningsorganisationer."

     Utskottet föreslår att finansmotion nr 5 förkastas och hänvisar till sin tidigare skrivning om lagberedningen i sitt betänkande nr 3/2006-2007 vari bl.a. framgår att landskapsregeringen föreslås se över arbetet och rutinerna vid lagberedningen.                                                 Utskottet framhåller även vikten av att landskapsregeringen utvecklar systemen för uppdatering av lagstiftningen så att lagsamlingen kontinuerligt hålls uppdaterad på Internet. Utskottet hänvisar i sammanhanget till sitt betänkande nr 6/2007-2008 med anledning av landskapsrevisorernas berättelse för år 2007 avseende en IT baserad verksamhetsutveckling. I detta betänkande konstaterar finansutskottet bl.a. följande: ”Det är viktigt att landskapsregeringen allokerar nödvändiga resurser för ändamålet och tar initiativ till att långsiktiga visioner och målsättningar inom hela IT-spektrat utarbetas.”  Lagberedarna ska i första hand arbeta med att skapa ny lagstiftning och uppdateringen av lagstiftningen på Internet bör så långt möjligt ske på ett rationellt sätt.

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

43.05.

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

43.05.62.

Upphovsrättskostnader (F)

 

I ltl Johan Ehns m.fl. finansmotion nr 9 föreslås att anslaget under moment 43.05.62 sänks med 240 000 euro samt att motiveringen till momentet kompletteras med texten: ”Kostnaderna för upphovsrättskostnader täcks av anslaget under moment 43.05.60”.

     I ltl Harry Jansson m.fl. finansmotion nr 20 föreslås att anslaget om 240 000 euro under moment 43.05.62. utgår och att till motiveringen fogas följande text: ”Kostnaderna för ersättningarna täcks i sin helhet av anslaget under moment 43.05.60.”

      I ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion nr 25 föreslås att:

1. att anslaget under moment 43.05.62 utgår samt

2. att sista meningen i första stycket i motiveringen under moment 43.05.60 ersätts med följande ”Momentet avser även ersättningar för alla upphovsrättskostnader som bolaget har.”.

     Utskottet hänvisar till sin motivering under moment 33.05.60. Med hänvisning till det ovan anförda föreslår utskottet att finansmotionerna nr 9, 20 och 25 förkastas.

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

43.25.62.

Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)

 

I ltl Harry Janssons m.fl. finansmotion nr 19 föreslås att anslaget under moment 43.25.62 höjs med 50 000 euro och att motiveringen under momentet ändras så att stöd fortsättningsvis utgår även för installation av värmepumpar till fastighetsägare som konverterar en befintlig värmeanläggning till en ny anläggning.

       Utskottet anser generellt att det är viktigt med långsiktighet och rättssäker hantering när det gäller olika stödordningar. Syftet med stödet var ursprungligen att stimulera konvertering till värmepumpar och att introducera dessa på den åländska marknaden varför utskottet föreslår att finansmotion nr 19 förkastas.

 

43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

43.27.40.

Understöd för befrämjande av förnyelsebar energi (R)

 

I ltl Jörgen Strands m.fl. finansmotion nr 14 föreslås att sista stycket i motiveringen under moment 43.27.40. stryks.      Utskottet anser inte att man kan jämföra det s.k. Båtskärsprojektet med andra vindkraftsprojekt eftersom detta hade exceptionella vindförutsättningar. Med anledning av detta föreslår utskottet att finansmotion nr 14 förkastas.

        ltl Danne Sundmans m.fl. finansmotion nr 22 föreslås att sista stycket i motiveringen under moment 43.27.40 ersätts med: "För att stödja en fortsatt uppbyggnad av vindkraftskapacitet i landskapet föreslås ett nytt stöd i form av räntestöd för 2/3 av den godtagbara investeringskostnaden. Räntestöd utgår endast för vindkraftverk med en effekt uppgående till minst 2 MW per verk som placeras i parker om två eller flera verk på samma ställe. Räntestödet kan ges under byggtiden och drifttiden. Under drifttiden betalas stödet i sin helhet ut om årsmedelelpriset på Nordpool är 50 euro per MWh eller lägre. I det fall årsmedelpriset är över 50 euro per MWh fasas stödet ut linjärt för att helt upphöra vid ett årsmedelelpris om 60 euro per MWh. Föreslås att under år 2009 får beviljas räntestöd på lån om sammanlagt högst 20.000.000 euro. Räntestöd betalas då låneräntan överstiger 3,5 procent och uppgår som högst till 2,0 procentenheter. Stödet upphör när vindkraftverken varit i drift i 10 år, eller tidigare om s.k. inmatningstariff eller annat liknande kompensationssystem för förnyelsebar elenergi som innebär minst lika stort stöd införs.”.

     Utskottet föreslår att finansmotion nr 22 förkastas och uppmanar landskapsregeringen att i brådskande ordning definiera villkoren för räntestödet i linje med finansmotion nr 22 avseende nivån på räntan och godtagbar investeringskostnad på vilka räntestöd ges samt stödets koppling till årsmedelelpriset på Nordpool. Vidare anser utskottet att landskapsregeringen bör prioritera att stöda de projekt som har den bästa ekonomiska bärkraften och som ger mest miljönytta det vill säga elproduktion för stödet.

 

43.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

43.40.74.

Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården (R)

 

I ltl Anders Eriksson m.fl. finansmotion nr 54 föreslås att stycket under 43.40.74. ersätts med följande text:

     ”Föreslås en allmän renovering av kanslihuset med bl.a. förnyande av ventilationssystem. För att tillgodose lagtingets behov av arbetsutrymmen i enlighet med lagtingets planer föreslås en tillbyggnad med en våning på den byggnadskropp som förenar kanslihuset med lagtingshuset.

     Innan ytterligare beslut om utbyggnader av självstyrelsegården tas avser Landskapsregeringen att utreda förutsättningarna för en utlokalisering av hela trafikavdelningen till Godby i anslutning till den befintliga vägstationen eller till andra lämpliga lokaler.

     Ombyggnaden av kanslihuset beräknas kosta ca 3,5 miljoner euro. Tillbyggnaden för lagtinget med ca 180 m2 beräknas kosta ca 0,5 miljoner euro. Anslag för projektet kommer att upptas i förslaget till budgeten för år 2010. I nu föreliggande budgetförslag föreslås sålunda inget anslag.”

     Utskottet hänvisar till sitt betänkande nr 6/2007-2008 med anledning av landskapsrevisorernas berättelse för år 2007 där utskottet bl.a. framför följande: ”Utskottet omfattar landskapsrevisorernas synpunkter och ser gärna att landskapsregeringen även parallellt utvärderar andra alternativ än utbyggnad av självstyrelsegården, vilket i så fall inte i sig ska hindra en ombyggnad och modernisering av självstyrelsegården.” Utskottet föreslår med hänvisning till det ovan angivna att finansmotion nr 54 förkastas. Utskottet har erfarit att självstyrelsegårdens kök är i dåligt skick och att det bör moderniseras och göras mer användarvänligt.

 

43.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

 

I ltl Danne Sundmans m.fl. finansmotion nr 27 föreslås att motiveringen under kapitel 43.60 kompletteras med ett nytt åttonde stycke enligt följande: "Under året inleds förhandlingar om att överta delar av gränsbevakningsväsendets uppgifter i landskapet. Målet är att den nya sjöpolisenheten handar och leder all sjöbevakning och sjöräddning i landskapet i nära samarbete med övrig räddningstjänst. En överenskommelseförordning upprättas om detta enligt 32 § självstyrelselagen".

     I ltl Camilla Gunell m.fl. finansmotion nr 42 föreslås att motiveringarna under kapitel 43.60. sjunde stycket ändras enligt följande: ”Polis för bevakning av skärgården inrättas under budgetåret och placeras i nära samarbete med sjöbevakningen. Den överenskommelseförordning som reglerar gränsbevakningens uppgifter i landskapet ändras så att samarbetet mellan polis och sjöbevakning ytterligare kan utvecklas och förbättra skärgårdsbornas trygghet och säkerhet.”.

     Av framställningen framgår att landskapsregeringen under året avser vidarebearbeta frågan om hur polisnärvaron i skärgårdskommunerna kan ordnas på ett sätt som är acceptabelt ur såväl trygghets- som verksamhetsekonomisk synvinkel. I det sammanhanget utreds inrättandet av en särskild sjöpolisenhet. Utskottet har erfarit att ett försök gjorts under år 2007 då en polis arbetade tillsammans med sjöbevakningen i skärgården och utskottet har uppfattat att försöket föll ut positivt och anser att detta kostnadsbesparande alternativ samtidigt bör utvärderas. Försöket uppfattades positivt av både polis och sjöbevakning. Utskottet föreslår med hänvisning till det ovan angivna att finansmotionerna nr 27 och 42 förkastas.

     Utskottet konstaterar att det är viktigt att skapa en egen profil för polismyndigheten och hänvisar till motiveringarna i sitt betänkande nr 1/2007-2008 med anledning av budgeten för år 2008 av vilket bl.a. framgår att utskottet anser det lämpligt att se över möjligheterna att med rimliga medel ge landskapets polisbilar en egen åländsk profil.

 

43.60.20.

Ålands polismyndighet – verksamhetsutgifter (VR)

 

I ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion nr 38 föreslås att till motiveringen under moment 43.60.20 foga följande text: ”I anslaget ingår även att införskaffa överfallslarm för våldsutsatta och hotade kvinnor.”

     Utskottet föreslår att finansmotion nr 38 godkänns.

 

43.95.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING

 

I ltl Jörgen Strands m.fl. finansmotion nr 11 föreslås att följande text införs under målsättningar i kapitel 43.95: ”- Ett nytt personalpolitiskt program tas fram under år 2009.”

     Utskottet förslår att finansmotion nr 11 förkastas då utskottet erfarit att ett nytt personalpolitiskt program redan beretts långt inom förvaltningen och kommer att antas inom kort.

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

44.05.30.

Finansieringsunderstöd till kommunerna (F)

 

Utskottet har erfarit att vissa kommuner har stort behov av ekonomisk hjälp och att landskapsregeringen håller på att utarbeta kriterier för när kommunerna ska beviljas särskilt understöd. Det förefaller som om de anslagna medlen är otillräckliga i relation till anhängigjorda ansökningar och utskottet betonar att det även måste finnas medel för samarbetsunderstöd till kommuner med bättre ekonomi. I övrigt hänvisar utskottet till skrivningarna i betänkandets allmänna motivering.

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

44.10.74.

Landskapsprojekt (R)

 

Utskottet konstaterar att Alandica Kultur och Kongress blivit 750.000 euro dyrare än tidigare beräknat bl.a. p.g.a. att viss utrustning saknats i bygghandlingarna, vissa brister förekommit i planeringen och p.g.a. förändrade myndighetskrav. Utskottet betonar vikten av att landskapsregeringen ser över budgetdisciplinen i fråga om landskapets byggprojekt.

     Av momentets motiveringar framgår att avsikten under planerings- och anbudsskedet var att Mariehamns stad skulle bygga ett parkeringsgarage mot öster, vilket samtidigt skulle fungera som terrass. Mariehamns stad har dock beslutat att inte bygga någon parkeringsanläggning på detta område varför utskottet har erfarit att det ytterligare kommer att tillkomma ca 150.000 euro i kostnader för byggande av terrassen och ändring av utvändiga ventilationskanaler. Utskottet konstaterar att landskapsregeringen till denna del bör återkomma i en tilläggsbudget.

    

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

45.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

I ltl Danne Sundmans m.fl. finansmotion nr 64 föreslås att motiveringen under kapitel 45.01 under rubriken "Mål för år 2009, Socialpolitik" kompletteras med följande:

     "- landskapsregeringen uppgör under året ett program för att garantera resurser så att tillräckligt många knarkhundar kan tränas och vara i tjänst för att försvåra införande i  landskapet av de droger som hundar kan upptäcka. Landskapsregeringen återkommer i tilläggsbudget med kostnad för detta.".

     Utskottet förslår att finansmotion nr 64 förkastas med hänvisning till betänkandets allmänna motivering.           

 

45.01.01.

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)

 

I ltl Carina Aaltonen m.fl. finansmotion nr 44 föreslås att till motiveringen under moment 45.01.01 fogas följande text:  ”Som en uppföljning av Folkhälsorapporten från år 2000 utreds orsakerna till den höga cancerförekomsten på Åland. Ett förebyggande program utformas i syfte att minska ålänningarnas lidande och dödsfall p.g.a. cancer.”.

     Utskottet uppmanar landskapsregeringen att uppmuntra behöriga intressenter och organisationer att utföra en sådan utredning, varför utskottet föreslår att finansmotion nr 44 förkastas.

      

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

 

I ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 58 föreslås att till motiveringen under kapitel 45.10. fogas ett nytt stycke sex med följande lydelse: ”Kraftfulla åtgärder sätts in av polisen och tullmyndigheterna för att stoppa inflödet av droger till Åland, särskilda åtgärder tas för att skydda unga flickor som för tillfället löper stora risker att lockas in i missbruk och att bli utnyttjade.”.

     Utskottet förslår att finansmotion nr 58 förkastas med hänvisning till betänkandets allmänna motivering.

 

45.10.55.

Understöd till kommunerna för förebyggande utkomststöd

 

I ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 40 föreslås att motiveringen till moment 45.10.55 kompletteras med följande: ”För att få till stånd ett väl fungerande  stöd till pensionstagare med sviktande ekonomi införs i landskapslagen om utkomststöd en särskild grunddel för pensionärer.”.

     I vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion nr 66 föreslås att tredje stycket, efter första meningen, i motiveringen under moment 45.10.55 kompletteras enligt följande: "Förslaget skall tillställas lagtinget senast den 1 mars 2009.".

     Av momentets motivering framgår att en lagframställning om ett särskilt stöd till pensionstagare bereds vid landskapsregeringen. Utskottet föreslår med hänvisning till detta att finansmotionerna nr 40 och nr 66 förkastas.

 

45.30.

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

45.30.52.

Understöd för Kumlinge filialapotek

 

Utskottet har erfarit att stödet med stor sannolikhet är för litet för att Kumlinge filialapotek ska kunna upprätthållas. Med anledning härav uppmanar utskottet landskapsregeringen att göra en översyn av situationen och överväga vad som kan göras. 

 

45.50.

ALLMÄN MILJÖVÅRD

45.50.50.

Miljöbils- och skrotningspremier

 

I ltl Danne Sundmans m.fl. finansmotion nr 62 föreslås att motiveringen under moment 45.50.50. ges följande tillägg: "Miljöbils- och skrotbilspremie ska fr.o.m. 2009 beviljas även företag eftersom den fordonstypen bidrar till större miljönytta eftersom de körs mycket mer.".

     Utskottet uppmanar landskapsregeringen att i samband med en kommande utvärdering av systemet överväga vilka fordonskategorier systemet kan omfatta för att åstadkomma maximal miljönytta. Utskottet föreslår att finansmotion nr 62 förkastas.

 

45.52.

NATURVÅRD

45.52.20.

Naturreservat – verksamhetsutgifter (VR)

 

I ltl Fredrik Karlströms m.fl. finansmotion nr 26 föreslås att anslaget under moment 45.52.20 minskas med 50.000 EUR samt att sista meningen i motiveringen ersätts med följande: ”Landskapsregeringen utreder under året möjligheten att upphandla dessa tjänster av privata företagare och återkommer med resultatet i tilläggsbudget” samt att tjänsterna i tablån för 2009 utgår.

     Utskottet föreslår att finansmotion nr 26 förkastas och uppmanar landskapsregeringen att fortsätta anställningarna såsom under budgetåret 2008 med hänvisning till det allmänna ekonomiska läget.

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

I ltl Camilla Gunell m.fl. finansmotion nr 57 föreslås att i motiveringarna till förslag till plan för hälso- och sjukvården 2009, kapitel 9.2.12 Psykiatrienheten (s. 40) fogas följande tillägg: - "Att särskilt uppmärksamma och synliggöra unga kvinnors och flickors pressade livssituation som leder till depression och självdestruktivitet. ".

     I ltl Camilla Gunell m.fl. finansmotion nr 34 föreslås att till motiveringarna under förslaget till plan för hälso- och sjukvården 2009, kapitel 9.2.3. BB- och gynekologienheten fogas följande text: ”- Att en policy antas om remittering av ensamstående kvinnor och samkönade par till sjukhus eller kliniker som ger assisterad befruktning”.

     Utskottet föreslår att finansmotionerna nr 57 och nr 34 förkastas och föreslår att dess sakinnehåll övervägs i landskapsregeringen innan planen för hälso- och sjukvårdsplanen fastställs.

 

45.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård – verksamhetsutgifter (VR)

 

Kostnadsutvecklingen inom Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) är oroväckande. Utskottet anser att det är viktigt med en effektivitetsrevision av verksamheten för att kunna komma åt eventuell onödig buffertkapacitet inom organisationen för att kunna öka produktiviteten. I sammanhanget hänvisar utskottet till sitt betänkande nr 6/2007-2008 där bl.a. följande anges: ”Utskottet konstaterar att Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) bör revideras kontinuerligt eftersom ÅHS står för en stor andel av förvaltningens kostnader. Utskottet anser att landskapsregeringen bör överväga en särskild intern revision för ÅHS.”. Det är viktigt att ett utgiftstak införs som ÅHS följer och att det införs en restriktiv hållning till tilläggsbudgetering.

     Det är vidare viktigt att landskapsregeringen och ÅHS styrelse närmare överväger olika former av samverkan mellan ÅHS och privata sjukvårdsalternativ i syfte att verka för att tillhandahålla medborgarna en bra sjukvård på mest kostnadseffektiva sätt. Utskottet understryker det som landskapsregeringen framhåller i framställningen under kapitelmotiveringen 45.70 där det konstateras att en effektiv samverkan mellan ÅHS, den privata sektorn, patientorganisationer, remissjukhusen, utbildningsinsatser och andra välfärdsaktörer är en förutsättning för att verksamheten ska fungera optimalt. Vidare betonar utskottet dock att ÅHS ska stå för basen i sjukvården.     

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

I ltl Camilla Gunell m.fl. finansmotion nr 39 föreslås att ett nytt stycke införs under motiveringen till kapitel 46.01: ”Landskapsregeringen tillsätter en bedömningskommitté för nominering av verk till Nordiska rådets litteraturpris samt skapar ett tydligt regelverk för vilka verk som kan nomineras från åländsk sida.”.

     Utskottet föreslår att finansmotion nr 39 förkastas eftersom Nordiska Ministerrådets beslut om att ändra stadgarna ännu saknas och då det är viktigt att förutsättningarna är klara innan en bedömningskommitté tillsätts och ett regelverk tas fram.

 

46.01.23.

Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola (VR)

 

     I ltl Johan Ehn m.fl. finansmotion nr 12 föreslås att till motiveringen under moment 46.01.23. fogas en text enligt följande: ”Landskapsregeringen lämnar senast i januari ett meddelande till lagtinget i vilket regeringen presenterar ett konkret förslag till hur man ämnar utveckla utbildningen på gymnasialstadienivå.”.

     I ltl Camilla Gunell m.fl. finansmotion nr 36 föreslås att till motiveringen under moment 46.01.23 fogas följande tillägg: ”Landskapsregeringen kommer senast att under mars månad år 2009 för lagtinget förelägga  ett förslag för beslut om hur gymnasieutbildningen skall utvecklas.”.

     Utskottet hänvisar till sitt betänkande nr 1/2007-2008 och konstaterar att meddelandet om gymnasialstadiereformen fördröjts. Utskottet har emellertid erfarit att lagtinget kommer få ta del av ett meddelande i ärendet genast i början av år 2009. Utskottet föreslår med hänvisning till det ovanstående att finansmotionerna nr 12 och nr 36 förkastas. 

                     

46.17.

YRKESUTBILDNING

 

I ltl Johan Ehn m.fl. finansmotion nr 8 föreslås att till motiveringen under kapitel 46.17  fogas följande text: ”En av landskapsregeringen utsedd kommitté avlämnade den 11.08.2006 en slutrapport ”Sjöfartsutbildningen på Åland – optimerad resursanvändning, flexibilitet, kvalitet” i vilken ingick förslag på hur sjöfartsutbildningen på Åland kunde utvecklas. Förslagen i denna utredning tjänar som grund för det förändringsarbete som nu i brådskande ordning genomförs. Arbetet sker i nära samarbete med näringen.”.      Utskottet föreslår att finansmotion nr 8 förkastas eftersom utskottet erfarit att en arbetsgrupp ser över den framtida sjöfartsutbildningen på basen av tidigare utredningar. Arbetsgruppen, där representanter både för näringsliv och utbildning deltar, kommer inom kort med en modell över hur den framtida sjöfartsutbildningen bör se ut. Simulatorcentret och en eventuell bolagisering av sjösäkerhetscentret ingår i denna utredning. I fråga om simulatorcentret försöker man hitta finansieringslösningar tillsammans med näringen. 

 

46.34.

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

46.34.20.

Ålands musikinstitut – verksamhetsutgifter (VR)

 

I ltl Camilla Gunell m.fl. finansmotion nr 55 föreslås att till motiveringarna under moment 46.34.20. fogas följande tillägg: ”Inom ramen för verksamheten föreslås att en förberedande musikundervisning för barn, så kallat musiklekis, inleds hösten 2009 samt att institutet successivt utvecklar sin verksamhet runt om i landskapet.”.

     Utskottet konstaterar att det även i budgeten för år 2008 funnits anslag för förberedande musikundervisning för 7-8 åringar som dock inte förverkligats. Utskottet konstaterar dock att musiklekisverksamheten inte rymts inom kostnadsramarna varför utskottet föreslår att finansmotion nr 55 förkastas.

      

46.41.

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

 

I ltl Camilla Gunell m.fl. finansmotion nr 56 föreslås att det till motiveringarna under kapitel 46.41. fogas följande tillägg: ”Sjösäkerhetscentret bolagiseras 2009 för att bättre utvecklas som säljorganisation av sjösäkerhetskurser. Avtal reglerar nyttjandet av landskapsägda faciliteter samt skolornas nyttjande av centrets resurser.”.

     Utskottet föreslår att finansmotion nr 56 förkastas med den samma motivering som gäller finansmotion nr 8 under kapitel 46.17, ovan.

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

47.03.41.

Turismens främjande (R)

 

I ltl Roger Jansson m.fl. finansmotion nr 6 föreslås att  anslaget under moment 47.03.41 omfördelas och höjs till 1 700 000 euro samt att till motiveringarna under momentet införs följande text: "Med hänvisning till förslagen i utredningen Attraktiva Åland, bör landskapsregeringen aktivt delta och driva kvalitetsförbättringen inom turismen, utvecklandet av login på både hotell- och stugsidan, befrämjandet av tillkomsten av nya och utvecklande av befintliga evenemang, aktiviteter och företagsetableringar.".      Utskottet föreslår att finansmotion nr 6 förkastas men konstaterar att turistsatsningar är viktiga för den åländska ekonomin. I samband med att landskapsregeringen förelägger förslag till stimulanspaket för den åländska ekonomin konstaterar utskottet att landskapsregeringen kan se över behovet av offensiva satsningar för marknadsföring av turismen. Utskottet har noterat att utredningen Attraktiva Åland är bra och kan delvis tjäna som underlag vid revideringen av turismstrategin.

 

47.03.44.

Nationella investeringsbidrag

 

I ltl Roger Jansson m.fl finansmotion nr 7 föreslås att  motiveringarna under moment 47.03.44 kompletteras med följande text: "Lagtinget uppdrar åt landskapsregeringen att utan ytterligare dröjsmål fullfölja planerna på förverkligande av golfbaneprojektet i Godby/Ämnäs enligt de riktlinjer som näringslivet och LR tillsammans har utarbetat.".

     Utskottet föreslår att finansmotion nr 7 förkastas med hänvisning till budgetframställningen.

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

 

I ltl Mika Nordbergs m.fl. finansmotion nr 28 föreslås att motiveringen under kapitel 47.15. ges följande tillägg: "Landskapsregeringen kommer under året med ett meddelande till lagtinget om hur landskapet skall ställa sig till s.k. GMO-grödor och en konsekvensanalys av ställningstagandet till dessa.".

     Utskottet omfattar finansmotion nr 28 och föreslår att motionen godkänns. Det är viktigt att öka kunskapen om GMO-grödor. Vidare är det viktigt att lagtinget så fort som möjligt informeras om den så kallade samexistenslagen och ges möjlighet att ta ställning till om Åland kan och bör hållas GMO-odlingsfritt.  

 

47.15.47.

Växtskydd och växtinspektionsverksamhet (F)

 

Utskottet betonar vikten av att landskapsregeringen informerar om den spanska skogssnigeln, den så kallade mördarsnigeln, samt på vilket sätt man bekämpar densamma.

 

47.15.48.

Stöd för producentorganisationer och rådgivning

 

I ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion nr 32 föreslås att till motiveringen under moment 47.15.48. fogas följande text: ”Målsättningen är att förstärka den ekologiska rådgivningen med ökade resurser så att den stämmer överens med utvecklingen inom det åländska jordbruket, vars ekologiska andel idag är 22%.”.

     Utskottet föreslår att finansmotion nr 32 förkastas och förutsätter att landskapsregeringen fördelar resurserna utgående från behovet.

 

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN – PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

47.17.43.

Landskapets finansieringsandel – program för landsbygdens utveckling 2007 – 2013, axel 2 (RF)

 

I ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion nr 41 föreslås att till motiveringen under moment 47.17.43 fogas följande text: ”För att förstärka skyddet av vattendrag från övergödning och utsläpp av bekämpningsmedel görs riktade ekonomiska insatser inom ramen för miljöstöd och kompensationsbidrag som ingår i landskapsregeringens program för landsbygdens utveckling 2007-2008.”.

     I ltl Anders Erikssons m.fl. finansmotion nr 52 föreslås att  ett nytt sista stycke infogas i motiveringen under moment 47.17.43. enligt följande: "Under året upptas förhandlingar med riksmyndigheterna för att uppnå en justering av klumpsumman för att kompensera de merkostnader landskapet fått på grund av övertagande av stöd som hör till rikets behörighet.".

     Utskottet föreslår att finansmotionerna nr 41 och nr 52 förkastas med hänvisning till utskottets skrivningar under den allmänna motiveringen.

 

47.52.

SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR

 

I ltl Danne Sundmans m.fl. finansmotion nr 65 föreslås att  motiveringen gällande kapitel 47.52. ges följande tillägg: "Markområdena vid Grelsby kungsgård bjuds under året ut för arrende på lång tid på den öppna marknaden så att intressenter kan bjuda arrende i pengar alternativt markområde i utbyte. Inlämnas anbud innehållande arrendebyte ska dessa utvärderas av en oberoende värderare.".

     Utskottet föreslår att finansmotion nr 65 förkastas med hänvisning till budgetframställningen.

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

48.10.40.

Understöd för flygtrafik

 

Av momentets formulering kan man få uppfattningen att flygplanen kommer att drivas med miljövänligt bränsle redan under år 2009. Utskottet har dock erfarit att flygtrafiken inte kommer att bedrivas med miljövänligt bränsle under avtalsperioden fram till februari år 2012.

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

 

I vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. finansmotion nr 31 föreslås att anslaget under kapitel 48.20. höjs med 30.000 € samt att sista meningen i sista stycket i motiveringen strykes.                Utskottet föreslår att finansmotion nr 31 förkastas och uppmanar landskapsregeringen att göra en översyn i syfte att  hitta transportlösningar för befolkningen på Björkö.

     I ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion nr 46 föreslås att till motiveringarna under kapitel 48.20. fogas följande tillägg: ”Landskapsregeringen vidtar omedelbara åtgärder för att det nya bokningssystemet för skärgårdstrafiken blir ett modernt, användarvänligt och lättförståeligt bokningssystem där alla kan boka och betala direkt över Internet.”.

     Utskottet föreslår att finansmotion nr 46 förkastas då man erfarit att bokningssystemet kommer att öppnas för registrerade användare i mars. Utskottet hänvisar vidare till sitt betänkande nr 6/2007-2008 där bl.a. följande framgår: ”Utskottet konstaterar att landskapsregeringen förevisat ett testsystem i drift och noterar att det behöver testas och utvecklas vidare samt framhåller att utvecklingen av systemet redan tagit oacceptabelt lång tid.”.

    

48.20.20.

Sjötrafiken – verksamhetsutgifter (VR)

 

Enligt motiveringen beräknas det pågående nybygget inleda sin trafik på Föglölinjen i april 2009 varvid m/s Knipan insätts på den tvärgående linjen. Utskottet har erfarit att det finns problem med att insätta m/s Knipan på tvärgående linjen då detta kräver ombyggnad av ett färjefäste samt att m/s Knipan kommer att trafikera på södra linjen istället.

     I ltl Carina Aaltonen m.fl. finansmotion nr 35 föreslås att till motiveringen under moment 48.20.20 fogas följande text: ”För att minska sjötrafikens beroende av fossila bränslen utreds hur man inom de kommande åren kan övergå till miljövänligt bränsle.”.

     Utskottet föreslår att finansmotion nr 35 förkastas eftersom miljövänligt bränsle redan används så långt det är möjligt med befintligt tonnage och ekonomiska ramar.

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

 

I vtm Gun-Mari Lindholm m.fl. finansmotion nr 30 föreslås att anslaget under moment 48.30.77. höjs med 50.000 euro och att motiveringen ändras så att delanslagen för projektet "GC Tunnel Söderby" under Trafikområde 3 flyttas till 2009 (50.000 euro) respektive 2010 (300.000 euro) samt så att ett anslag om 20.000 euro upptas under 2010 för ett nytt projekt "GC-väg Mariehamn - Järsö" under Trafikområde 3.      Utskottet föreslår att finansmotion nr 30 förkastas men uppmanar landskapsregeringen att överväga en projektering av GC tunnel i Söderby inom ramen för befintliga anslag under år 2009 och hänvisar till sitt betänkande nr 1/2007-2008 där det bl.a. framgår följande: ”Utskottet förordar att den ovan föreslagna tunneln för gång- och cykeltrafik i Söderby tas upp i budgeten för 2009.”

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 november 2008 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen och finansmotionerna.

 

Motioner

 

I anslutning till framställningen har utskottet behandlat följande finansmotioner:

 

Vtm Gun-Mari Lindholm m.fl. : Tillägg till Allmän motivering, Ekonomisk politik, Budgetprocessen. (FM 1/2008-2009).

 

Ltl Roger Jansson m.fl. : Tillägg till Allmän motivering, Trafik och transport, Kortrutt.  (FM 2/2008-2009).

 

Ltl Roger Jansson m.fl. : Tillägg till Allmän motivering, Vattenvården.  (FM 3/2008-2009).

 

Ltl Roger Jansson m.fl. : Tillägg till Allmän motivering, Ekonomisk politik, Budgetutvecklingen.  (FM 4/2008-2009).

 

Ltl Roger Jansson m.fl. : Tillägg till motiveringen under kapitel 42.40. Lagberedningen.  (FM 5/2008-2009).

 

Ltl Roger Jansson m.fl. : Höjning av anslaget under moment 47.03.41. Turismens främjande (R).  (FM 6/2008-2009).

 

Ltl Roger Jansson m.fl. : Ändring av motiveringen under moment 47.03.44. Nationella investeringsbidrag. (FM 7/2008-2009).

 

Ltl Johan Ehn m.fl. : Ändring av motiveringen till kapitel 46.17. Yrkesutbildning.  (FM 8/2008-2009).

 

Ltl Johan Ehn m.fl. : Sänkning av anslaget under moment 43.05.62. Upphovsrättskostnader (F).  (FM 9/2008-2009).

 

Ltl Johan Ehn m.fl. : Ändring av motiveringen under moment 33.05.60. Inkomster av radio- och TV-verksamhet.  (FM 10/2008-2009).

 

Ltl Jörgen Strand m.fl. : Ändring av motiveringen till kapitel 43.95. Företagshälsovård och personalutveckling.  (FM 11/2008-2009).

 

Ltl Johan Ehn m.fl. : Ändring av motiveringen under moment 46.01.23. Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola (VR).  (FM 12/2008-2009).

 

Ltl Johan Ehn m.fl. : Sänkning av anslaget under moment 43.25.83. Bostadslån (R).  (FM 13/2008-2009).

 

Ltl Jörgen Strand m.fl. : Ändring av motiveringen under moment 43.27.40. Understöd för befrämjande av förnyelsebar energi (R). (FM 14/2008-2009).

 

Ltl Jörgen Strand m.fl. : Tillägg till Allmän motivering, Ekonomisk politik. (FM 15/2008-2009).

 

Ltl Harry Jansson m.fl. : Ändring av Allmän motivering, Självstyrelseutveckling.  (FM 16/2008-2009).

 

Ltl Harry Jansson m.fl. : Ändring av Allmän motivering, Självstyrelseutveckling, Skattefrågor. (FM 17/2008-2009).

 

Ltl Harry Jansson m.fl. : Höjning av anslaget under moment 45.56.62. Främjande av avfallshanteringen.  (FM 18/2008-2009).

 

Ltl Harry Jansson m.fl. : Höjning av anslaget under moment 43.25.62. Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R).  (FM 19/2008-2009).

 

Ltl Harry Jansson m.fl. : Strykning av anslaget under moment 43.05.62. Upphovsrättskostnader (F). (FM 20/2008-2009).

 

Ltl Harry Jansson m.fl. : Tillägg till Allmän motivering, Social- och hälsovård.  (FM 21/2008-2009).

 

Ltl Danne Sundman m.fl. : Ändring av motiveringen under moment 43.27.40. Understöd för befrämjande av förnyelsebar energi (R). (FM 22/2008-2009).

 

Ltl Danne Sundman m.fl. : Höjning av anslaget och ändring av motiveringen under moment 33.40.88. Överlåtelse av fastigheter.  (FM 23/2008-2009).

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl. : Sänkning av anslaget under moment 33.05.60 Inkomster av radio- och TV-verksamhet.  (FM 24/2008-2009).

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl. : Sänkning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader samt ändring av motiveringen under moment 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet (F).  (FM 25/2008-2009).

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl. : Sänkning av anslaget under moment 45.52.20. Naturreservat - verksamhetsutgifter (VR).  (FM 26/2008-2009).

 

Ltl Danne Sundman m.fl. : Tillägg till motiveringen under kapitel 43.60. Ålands polismyndighet.  (FM 27/2008-2009).

 

Ltl Mika Nordberg m.fl. : Tillägg till motiveringen under kapitel 47.15. Främjande av lantbruket.  (FM 28/2008-2009).

 

Ltl Danne Sundman m.fl. : Ändring av motiveringen under moment 48.01.01. Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR). (FM 29/2008-2009).

 

Vtm Gun-Mari Lindholm  m.fl. : Ökning av anslaget och ändring av motiveringen under moment 48.30.77. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R). (FM 30/2008-2009).

 

Vtm Gun-Mari Lindholm  m.fl. : Höjning av anslaget samt ändring av motiveringen under kapitel 48.20.  (FM 31/2008-2009).

 

Ltl Carina Aaltonen m.fl. : Ändring av motiveringen under moment 47.15.48. Stöd för producentorganisationer och rådgivning. (FM 32/2008-2009).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl. : Ändring av motiveringen under moment 46.09.59. Övrig kulturell verksamhet. (FM 33/2008-2009).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl. : Tillägg till motiveringen under Förslag till plan för hälso- och sjukvården 2009, kapitel 9.2.3. BB- och gynekologenheten.  (FM 34/2008-2009).

 

Ltl Carina Aaltonen m.fl. : Ändring av motiveringen under moment 48.20.20. Sjötrafiken - verksamhetsutgifter. (VR).  (FM 35/2008-2009).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl. : Ändring av motiveringen under moment 46.01.23. Utvecklingsprojekt Ålands gymnasieskola (VR). (FM 36/2008-2009).

 

Ltl Barbro Sundback m.fl. : Ändring av de allmänna motiveringarnas text under kapitlet  Social- och hälsovård, avsnittet Äldreomsorg. (FM 37/2008-2009).

 

Ltl Carina Aaltonen  m.fl. : Ändring av motiveringen under moment 43.60.20. Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR).  (FM 38/2008-2009).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl. : Ändring av motiveringarna till kapitel 46.01. Allmän förvaltning. (FM 39/2008-2009).

 

Ltl Barbro Sundback m.fl. : Ändring av motiveringarna under moment 45.10.55. Understöd till kommunerna för förebyggande utkomststöd. (FM 40/2008-2009).

 

Ltl Carina Aaltonen m.fl. : Ändring av motiveringen under moment 47.17.43. Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 2 (RF).  (FM 41/2008-2009).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl. : Ändring av motiveringarna under kapitel 43.60. Ålands polismyndighet. (FM 42/2008-2009).

 

Ltl Barbro Sundback m.fl. : Sänkning av anslaget under moment 33.05.60. Inkomster av radio- och TV-verksamhet.  (FM 43/2008-2009).

 

Ltl Carina Aaltonen m.fl. : Tillägg till motiveringen under moment 45.01.01. Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR).  (FM 44/2008-2009).

 

Ltl Barbro Sundback m.fl. : Ändring av allmän motivering,  Utbildning och kultur, Utbildning.  (FM 45/2008-2009).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl. : Ändring av motiveringarna till kapitel 48.20. Sjötrafiken.  (FM 46/2008-2009).

 

Ltl Carina Aaltonen m.fl. : Ändring av motiveringen under moment 45.10.01.   Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR).  (FM 47/2008-2009).

 

Ltl Barbro Sundback m.fl. : Ändring av motiveringen under moment 45.01.01. Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR). (FM 48/2008-2009).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl. : Tillägg till moment 46.13.50. Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier. (FM 49/2008-2009).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl. : Strykning av moment 46.13.54. Understöd för ungdomsensembeln Alandia Strings. (FM 50/2008-2009).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl. : Ändring av Allmän motivering, Utbildning och kultur, Högskolan. (FM 51/2008-2009).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl. : Ändring av motiveringen under moment 47.17.43. Landskapets finansieringsandel-program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 2  (RF).  (FM 52/2008-2009).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl. : Ändring av Allmän motivering, Förvaltning och personal.  (FM 53/2008-2009).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl. : Ändring av detaljmotiveringen under 43.40.74. Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården.  (FM 54/2008-2009).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl. : Tillägg till motiveringen under moment 46.34.20. Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter (VR).  (FM 55/2008-2009).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl. : Tillägg till motiveringen under kapitel 46.41. Ålands sjösäkerhetscentrum. (FM 56/2008-2009).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl. : Tillägg till motiveringarna i Förslag till plan för hälso- och sjukvården 2009, Psykiatrienheten.  (FM 57/2008-2009).

 

Ltl Barbro Sundback m.fl. : Ändring av motiveringen under kapitel 45.10. Övriga sociala uppgifter. (FM 58/2008-2009).

 

Ltl Carina Aaltonen m.fl. : Tillägg till Allmän motivering, Näringar, Primärnäringarna och regional utveckling.  (FM 59/2008-2009).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl. : Ändring av motiveringen under moment 42.05.05. Utredningar. (FM 60/2008-2009).

 

Vtm Gun-Mari Lindholm m.fl. : Komplettering av motiveringarna till kapitel 45.10. Övriga sociala utgifter.  (FM 61/2008-2009).

 

Ltl Danne Sundman m.fl. : Tillägg till motiveringen under moment 45.50.50. Miljöbils- och skrotningspremier.  (FM 62/2008-2009).

 

Ltl Danne Sundman m.fl. : Tillägg till motiveringen under kapitel 44.20. Penningautomatmedel. (FM 63/2008-2009).

 

Ltl Danne Sundman m.fl. : Tillägg till motiveringen under kapitel 45.01. Allmän förvaltning. (FM 64/2008-2009).

 

Ltl Danne Sundman  m.fl. : Tillägg till motiveringen under kapitel 47.52. Skötsel av jordegendomar.  (FM 65/2008-2009).

 

Vtm Gun-Mari Lindholm m.fl. : Tillägg till motiveringen under moment 45.10.55. Understöd till kommunerna för förebyggande utkomststöd. (FM 66/2008-2009).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl. : Komplettering av Allmän motivering, kapitlet Trafik och transport. (FM 67/2008-2009).

 

Ltl Fredrik Karlström m.fl. : Tillägg till allmänna motiveringen. (FM 68/2008-2009).

 

 

Rättelser

 

Utskottet har under behandlingen av ärendet informerats om att i det tryckta budgetförslaget ingår några felaktigheter i texten som inte blivit rättade i förhållande till landskapsregeringens beslut. Utskottet har därför beslutat att inta dessa rättelser som en bilaga till betänkandet.

 

Hörande

 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Viveka Eriksson, vicelantrådet Britt Lundberg, landskapsregeringsledamöterna Mats Perämaa, Katrin Sjögren, Runar Karlsson, Jan-Erik Mattsson och Roger Eriksson, finanschefen Dan E. Eriksson, förvaltningschefen Arne Selander, avdelningscheferna Linnea Johansson, Niklas Karlman, Carina Strand, ställföreträdande avdelningschefen Jan-Ole Lönnblad, byråcheferna Göran Franzén och Sölve Högman, jordbruksinspektören Sue Jokinen, projektledaren Marie Johansson, skärgårdsutvecklaren Christian Pleijel, äldreomsorgsutredaren Maj-Len Österlund-Törnroos, projektledaren Graham Robins, projektingenjören Elisabeth Rosenlöw, sjötrafikchefen Bo Karlsson, bokningschefen Katarina Norrgård,  utredaren fil.dr. Rickard Palmer och statistikern ekon.dr. Jouko Kinnunen från ÅSUB, myndighetschef vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet Casper Wrede, ekon.dr. Agneta Karlsson, styrelseordföranden vid Ålands kommunförbund kf Niklas Eriksson, kommundirektörerna Kurt Forsman från Kökar, Erik Brunström från Geta och Alexandra Oksman samt ekonomichefen Boel Josefsson från Finström, förbundsdirektören Sigurd Lindvall från Ålands kommunförbund kf, styrelseordföranden Jan Lindgren och verksamhetsledaren Fredrik Karlsson från kommunalförbundet för Ålands miljöservice kf,  bankdirektören Jan-Erik Rask från Nordea Abp, VD Peter Wiklöf från Ålandsbanken Abp, VD Göran Lindholm från Ålands ömsesidiga försäkringsbolag, VD Annica Jansson från Ålands turistförbund rf, VD Daniel Dahlén från Ålands handelskammare, VD Lars Porko från Ålands penningautomatförening, VD Christer Lindholm från Allbygg Ab, direktören Christina Ehrnström från Mariehamns tull, rektorerna Leena Raitanen från Medborgarinstitutet och Björn Blomqvist samt direktionsordföranden Lasse Sundblom från Ålands musikinstitut, styrelseordföranden Carin Holmqvist från Högskolan på Åland, ombudsmannen Henrik Lagerberg från Finlands Sjömansunion, VD Tore Eriksson från VVS Eriksson Ab, VD Henrik Lindqvist från Ålands Vindenergiandelslag, styrelseordföranden Erling Gustafsson från Ålands Vindkraft Ab, styrelseordföranden Annette Larson från Ålands Vindenergiandelslag och VD Jan Wennström från Ålands Elandelslag, energiutvecklaren Henrik Juslin, bostadslåneinspektören Sten Eriksson, sekreteraren Anna-Linnea Rundberg från ekologiska odlarna på Åland rf, vikarierande verksamhetsledaren Birgitte Wahlsten från missbrukarvården, ordföranden Rolf Söderback från Mariehamns pensionärsförening rf, förvaltningschefen Björn-Olof Ehrnström och överläkaren Mogens Lindén från Ålands hälso- och sjukvård, caféinnehavarna Birgitta Kalmer och Mikael Blomqvist från café Hjorten,  chauffören Lennart Tötterman från Mariehamns taxi Ab, VD Roger Rundberg från Rundbergs bil och service Ab, ordföranden för språkrådet Gyrid Högman, apotekaren Mona Elmvik från Nya Apoteket, chefen för Ålands sjöbevakningsområde Timo Hissa, pedagogen Jonna Kevin från Björkö holme, polismästaren Camilla Hägglund och överkonstapeln Åke Wiktorsson från Ålands polismyndighet, understatssekreteraren Juhani Turunen från finansministeriet, styrelseordföranden Lennart Isaksson och styrelsemedlemmen Karl-Erik Williams från Ålands vattenskyddsförening rf, medlemmen Lis Karlsson från Föglö kommuns drogförebyggande arbetsgrupp, skärgårdsbrukaren Göran Stenroos, VD Birgitta Eriksson från Ålands producentförbund rf, ombudsmannen Rikard Korkman från svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf, lantbrukssekreteraren Agneta Sviberg, prognoschefen Urban Hansson-Brusewitz och biträdande prognoschef Kristian Nilsson från Konjunkturinstitutet i Sverige, medlemmen i socialskyddskommittén (SATA-kommittén) Anne Neimala, tidigare ordföranden Ros-Marie Djupsund i kulturarbetsgruppen för Alandica Kultur och Kongress, ordföranden Leif Eriksson från närings- och trafiknämnden i Brändö samt ordföranden Dick Lundqvist från Ålands golfklubb rf.

 

I samband med behandlingen har utskottet gjort ett studiebesök till Mariehamns sjöbevakningsstation.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Torbjörn Eliasson, vice ordföranden Raija-Liisa Eklöw samt ledamöterna Camilla Gunell, Torsten Sundblom och Danne Sundman.

 

Reservationer

 

Följande reservationer har fogats till betänkandet:

 

En reservation av ltl Danne Sundman och en reservation av ltl Camilla Gunell har fogats till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till budget för landskapet Åland under år 2009 samt bemyndigar landskapsregeringen att uppta för budgetens förverkligande erforderliga lån,

 

att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att ikläda sig de förpliktelser som verkställandet av förvaltningen för Interreg IIIA-programmet för skärgården medför,

 

att lagtinget godkänner finansmotionerna nr 28 och nr 38/2008-2009 samt

 

att lagtinget förkastar finansmotionerna nr 1-27, 29-37 och 39-68/2008-2009.

 

 

 

 

Mariehamn den 12 december 2008

 

 

Ordförande

 

 

Torbjörn Eliasson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte

 


BILAGA

 

Under rubriken "Ärendets behandling" har utskottet noterat att vissa rättelser inte blivit införda i det tryckta budgetförslaget. Utskottet har beaktat följande rättelser:

 

 

 

Sida nr

Kapitel/Moment

Rättelse

28

42.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

Konsumtionsutgifterna i kapiteltabellen ska vara 536.000 euro i förslaget för år 2009.

 

127

 

45.60.20

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

tredje stycket skall rätteligen lyda:

Föreslås att en tjänst som praktiserande veterinär med hälso- och miljöskyddsuppgifter inrättas fr.o.m.  1.3.2009.

 

 

8

i bilaga 5

 

Tjänstetablå 2009

Moment 45.60.20 Ålands

miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

 

Praktikerveterinär skall ändras till praktiserande veterinär.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E S E R V A T I O N

 

 

 

Undertecknad reserverar sig mot finansutskottets betänkande (FU 1/2008-2009) med anledning av landskapsregeringens förslag till budget för landskapet Åland 2009, på följande punkter:

 

 

1. TV-avgiften

 

Motivering

 

Det är inte rätt att i detta skede höja TV-avgiften med hela 10%. En utredning pågår som bäst om vilken form finansieringen av public service ska ha framdeles vilken man bör invänta innan avgiften ändras. Hushållens ekonomi behöver stimuleras eftersom konjunkturen sviktar, hushållen behöver få mer i plånboken, inte mindre som de får med detta förslag. Det torde dessutom finnas möjlighet att effektivisera organisationen inom Ålands Radio och TV Ab för att undvika behov av höjd avgift.

 

Förslag

 

Förslås i enlighet med finansmotion nr 24 att anslaget under moment 33.05.60 minskas med 169.000 EUR samt att första stycket i motiveringen, förutom första meningen, strykes.

 

 

2. Knarkhundar

 

Motivering

 

Det finns behov av att införskaffa och träna fler knarkhundar för att öka övervakningen i hamnarna, på flygfältet och ombord på fartyg som trafikerar Åland för att försvåra införseln av knark till Åland. Eftersom tullen inte är intresserad av att göra detta måste landskapet ta saken i egna händer och uppdra åt polismyndigheten att komplettera den resurs som finns hos tullen. Landskapsregeringen kunde också efterhöra intresse hos tredje sektorn att samarbeta kring detta och delta i finansieringen.

 

Förslag

 

Föreslås i enlighet med finansmotion 64 att motiveringen under kapitel 45.01 under rubriken "Mål för år 2009, Socialpolitik" kompletteras med följande: "- landskapsregeringen uppgör under året ett program för att garantera resurser så att tillräckligt många knarkhundar kan tränas och vara i tjänst för att försvåra införande i  landskapet av de droger som hundar kan upptäcka. Landskapsregeringen återkommer i tilläggsbudget med kostnad för detta."               

 

 

 

 

 

3. Utarrendering av delar av markerna vid Grelsby Kungsgård

 

Motivering

 

Landskapsregeringen har uttalat en vilja att skapa förutsättningar för förverkligandet av en ny högklassig golfbana och har beredskap att stöda projektet med 30% i bidrag. Det finns för tillfället två aktuella områden för projektet och landskapsregeringen bör ha beredskap att erbjuda båda alternativ så att de tilltänkta finansiärerna som ska stå för 70% av finansieringen får avgöra var banan byggs. För att möjliggöra en tillräckligt attraktiv lösning på markfrågorna i det s.k. Ämnäs/Godby-alternativet har Grelsby kungsgårds åkermark nämnts som eventuellt byte. Om ett sådant byte ska vara ett alternativ så ska kungsgårdens marker inte bytas bort utan arrenderas ut genom arrendebyte. För att detta ska bli rättvist bör alla intresserade ha samma möjlighet att bjuda arrende, antingen i pengar eller med markområde i byte.

 

Förslag

 

Föreslås i enlighet med finansmotion nr 65 att motiveringen under kapitel 47.52. ges följande tillägg: "Markområdena vid Grelsby kungsgård bjuds under året ut för arrende på lång tid på den öppna marknaden så att intressenter kan bjuda arrende i pengar alternativt markområde i utbyte. Inlämnas anbud innehållande arrendebyte ska dessa utvärderas av en oberoende värderare."

 

4. M/s Knipan på tvärgående linjen

 

Motivering

 

I förslaget till budget föreslår landskapregeringen att m/s Knipan ska sättas in på tvärgående linjen efter att den nya färjan för rutten Svinö - Degerby tas i drift. Detta har sedan ändrats under utskottets behandling av budgeten så att m/s Knipan kommer att gå parallelltrafik på södra linjen under sommaren och vara reservfärja. Vad som händer sedan förblir oklart. Tonnaget på tvärgående linjen förtjänar att uppdateras och m/s Knipan skulle passa för ändamålet. För att detta skall vara möjligt behöver vissa ombyggnader av färjfästet i Snäckö göras.

 

Förslag

 

Föreslås att motiveringen under moment 48.20.20 ges följande tillägg, efter första stycket: "Landskapsregeringen återkommer under året i tilläggsbudget med förslag på nödvändiga åtgärder för att så fort det är praktiskt möjligt sätta in m/s Knipan på tvärgående linjen"

 

 

Lemland den 14 december 2008

 

 

 

Ltl Danne Sundman

 

 

 

 

 

Reservation

 

Undertecknad reserverar sig mot finansutskottets betänkande (FU 1/2008-2009) med anledning av landskapsregeringens förslag till budget för landskapet Åland 2009, på följande punkt:

 

Föreslås att första stycket under rubriken ”Hållbar utveckling och miljö” i  betänkandets allmänna motivering ersätts med följande:

 

”Hållbar utveckling är den övergripande principen i landskapsregeringens arbete för 2009 och framåt. Det är mycket viktigt att man inom ramen för utvecklingsarbetet konkretiserar vilka åtgärder som ska vidtas för att uppnå mesta möjliga miljönytta. Miljöarbetet bör därför huvudsakligen fokusera på de sektorer som i dagsläget bidrar med de största utsläppen. Inom jordbruket bör man sträva till minskningar av kväve och fosforutsläpp, anpassa miljöstöden så att de reellt stöder ett mer miljöanpassat, hållbart jordbruk samt offensivt stödja en expansion av den ekologiska odlingen. Vattenbruk, särskilt fiskodling måste bli miljömässigt hållbar, och dess utsläppsnivåer långsiktigt regleras genom lagstiftning. Inom trafiken, både till sjöss och på land, bör man sträva till att minska behovet av fossila bränslen. Miljöbilspremien görs om så att den stöder konvertering till miljöbilar inom de verksamheter där bilarna rullar mest, såsom taxi, budbil, hemtjänst, post- och tidningsutdelning. Landskapet ska ge aktörerna inom vindkraftsområdet sådana stöd och garantier att vindkraften ytterligare kan utvecklas. Som ett särskilt temaområde bör man satsa på innovation och nyskapande inom miljöteknik (Clean Tech). Landskapsregeringen bör även på allvar analysera på vilket sätt Åland kan skyddas från GMO-odling. Genmanipulerade grödor hotar på ett allvarligt sätt den åländska jorden som produktionsmedel samt naturen och dess biologiska mångfald, varför man bör överväga alla tänkbara lösningar för att göra Åland till ett GMO-odlingsfritt område.”

 

 

 

Mariehamn den 12 december 2008

 

 

Camilla Gunell