Finansutskottets betänkande 2/2001-2002

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2001-2002

 

Datum

 

Finansutskottet

2002-01-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Bildande av ett bolag för att förvalta av landskapet ägda fastigheter

·      Hemställningsmotion nr 18/1999-2000

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion föreslås att ett landskapsägt bolag bildas för att förvalta åtminstone de fastigheter landskapet hyr ut och för att öka insynen i förvaltningen samt effektivera underhållet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att inventera landskapets fastighetsbestånd och lämna förslag i syfte att effektivisera förvaltningen av fastigheterna. Arbetsgruppen kommer enligt uppgift att slutföra sitt arbete under första halvåret 2002. Mot bakgrund av att detta arbete pågår, föreslår utskottet att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 27 mars 2000 inbegärt finansutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Runar Karlsson och överinspektören Göran Frantzén.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Folke Sjölund, vice ordföranden Lars Holmberg samt ledamöterna Dennis Jansson, Jan-Erik Mattsson och Anne-Helena Sjöblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 18 /1999-2000.

__________________

 

 

Mariehamn den 30 januari 2002

 

 

Ordförande

 

 

Folke Sjölund

 

 

Sekreterare

 

 

Arne Selander