Finansutskottets betänkande 2/2003-2004

Tillhör ärendet: Förslag till budget för år 2004, Sänkning av anslaget under kapitel 42.01 för lantrådet och landskapsstyrelsens ledamöter, Komplettering av motiveringen till kapitel 45.25 Penningautomatmedel för social verksamhet, Komplettering av motiveringen till moment 45.56.62 Främjande av avfallshanteringen, Komplettering av motiveringen till moment 45.10.01, Verksamhetens utgifter, Upptagande av anslag under moment 46.09.26 Utgifter för landskapskonstnärsprojekt, Strykning av anslaget under moment 46.35.76 Grundförbättring och ombyggnader, Höjning av anslaget under moment 46.42.20 Verksamhetens utgifter, Komplettering av motiveringen till kapitel 46.55 Högskolan på Åland, Sänkning av anslaget under moment 45.70.75 Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset, Sänkning av anslaget under moment 43.05.61 Understöd för investering i radio- och TV-anläggningar, Upptagande av nytt anslag under kapitel 46.15 för Stöd till grundskolorna i Enklinge och Lappo, Överförning av momentet 42.05.10 Förvaltningskostnader för Källskär till museibyråns förvaltningsområde, Höjning av anslaget under moment 47.26.40 Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn, Höjning av anslaget under moment 45.15.31 Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för anläggningskostnader för privata tjänster, Höjning av anslaget under moment 46.15.32 Landskapsandel för grundskolan och allmänna bibliotek, Ändring av budgetförslagets allmänna motivering, Strykning av anslaget under moment 46.09.56 Understöd för Ålands brandkårsmusem, Höjning av anslaget under moment 46.11.04 Ålands ungdomsråd, Höjning av moment 43.60.74 Om- och tillbyggnad av polishuset, Sänkning av anslaget under moment 45.70.20 Verksamhetens utgifter, Höjning av anslaget under moment 43.04.01 Främjande av jämställdheten, verksamhtens utgifter, Strykning av anslaget under moment 44.10.74 Landskapsprojekt, Sänkning av inkomster under moment 35.70.20 Ålands hälso- och sjukvård, verksamhetens inkomster, Sänkning av anslag under moment 47.46.20 Försöksverksamheten, verksamhetens utgifter, Höjning av anslaget under moment 45.50.01 Verksamhetens utgifter, Upptagande av anslag under moment 45.30.51 Stödjande av cancersjuka, Sänkning av anslaget under moment 45.70.75 Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset, Höjning av anslaget under moment 44.01.05 Utvecklingsarbete, Höjning av anslaget under moment 42.05.05 Utredningar, Höjning av anslaget under moment 44.01.05 Utvecklingsarbete, Höjning av anslaget under moment 43.27.40 Understöd för befrämjande av förnybar energi, Höjning av anslaget under moment 48.20.20 Verksamhetens utgifter, Sänkning av anslaget under moment 47.01.23 CPMR:s ö-kommisions årliga konferens 2004, Höjning av anslaget under moment 46.05.55 Understöd åt Bild- och formskolan, Ändring av kapitelmotiveringen till kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård, Sänkning av anslaget under moment 46.35.76 Grundförbättringar och ombyggnader, Höjning av anslaget under moment 45.30.01, Verksamhetens utgifter, Höjning av anslaget under moment 33.05.60 Inkomster från radio och TV-verksamhet, Upptagande av nytt moment under kapital 47.40 Arbetsförmedlingen, Höjning av anslaget under moment 46.09.53 Understöd till 4/mbk Pommerns underhåll, Höjning av anslag under kapitel 47.03 Näringslivets främjande, Höjning av anslaget under kapitel 44.20 Penningautomatmedel, Höjning av anslaget under moment 43.27 Understöd för befrämjande av förnybar energi, Sänkning av anslaget under moment 44.10.74 Landskapsprojekt, Höjning av anslaget under moment 46.05.51 Landskapsandel för medborgarinstitutets driftskostnader, Sänkning av inkomstanslaget under moment 33.80.23 Posten på Åland, Höjning av anslaget under moment 45.10.30 Understöd för missbrukarvård, Sänkning av moment 41.01.01 Verksamhetens utgifter, Höjning av anslaget under moment 43.25.51 Stöd till organisationer inom bostadsbranschen, Höjning av anslaget under moment 46.05.52 Landskapsunderstöd för studieförbundens verksamhet
Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2003-2004

 

Datum

 

Finansutskottet

2003-12-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Budget för landskapet Åland 2004

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 1/2003-2004

·      Finansmotionerna nr 1-50/2003-2004

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Motionerna. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Allmän motivering. 1

Budgetprocessen. 1

Ekonomisk politik2

Pensionsfonden. 3

Landskapet och kommunerna. 3

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)4

Näringspolitiken. 4

Miljö. 5

Jämställdhet5

Detaljmotivering. 6

Ärendets behandling. 18

Motioner19

Hörande. 21

Närvarande. 22

Reservationer22

Utskottets förslag. 23

Bilagor

     Lasse Wiklöfs reservation

     Näringsutskottets utlåtande

     Social- och miljöutskottets utlåtande

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att en budget för år 2004 antas för landskapet Åland uppgående till 249.291.000 €.

 

Motionerna

 

I anslutning till budgetförslaget har 50 finansmotioner inlämnats.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att budgeten godkänns med de av utskottet föreslagna ändringarna. Utskottet föreslår att finansmotionerna nr 10 och 12/2003-2004 godkänns medan övriga finansmotioner föreslås förkastade.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Budgetprocessen

 

Inledningsvis vill utskottet peka på att det finns ett flertal starka skäl att inleda budgetprocessen tidigare på året. Finansutskottet har upprepade gånger påtalat behovet av att tidigarelägga hela budgetprocessen alternativt reformera budgetprocessen, så att en rambudget kan godkännas redan på våren.

     Budgetframställningen överlämnas till lagtinget först i mitten på november. Eftersom budgeten bör antas av lagtinget före nyår blir tidsschemat mycket pressat både för finansutskottet och lagtinget.

     Ett annat starkt skäl för att tidigarelägga budgetprocessen är att kommunernas budgetarbete är beroende av de beslut som fattas angående landskapets budget. När landskapets budget medför förändringar i t.ex. stödnivåer kan det på ett avgörande sätt påverka kommunernas möjlighet att förverkliga den egna budgeten så som avsetts. Någon kommun har t.o.m. varit tvungen att omarbeta sin budget sedan innehållet i landskapets budget blivit känd.

     När det gäller ÅHS:s budget, som utgör ca en tredjedel av hela landskapets budget, finns det inte tillräckligt med tid att behandla de viktigaste styrinstrumenten för ÅHS, dvs. hälso- och sjukvårdsplanen samt budgetförslaget. Det ansträngda budgetläget gör att välgrundade politiska prioriteringar är mer nödvändiga än annars. Enligt utskottet är det inte rimligt att lagtinget har så små möjligheter att påverka en så stor andel av hela landskapets budget.

     Mot denna bakgrund vill utskottet inskärpa att budgetprocessen måste reformeras, antingen så att en rambudget behandlas av lagtinget under vårsessionen alternativt att budgeten överlämnas till lagtinget genast efter semestrarna i augusti-september.

 

Ekonomisk politik

 

Med utgångspunkt i föreliggande budgetförslag konstaterar utskottet att en mycket stram budgetpolitik kommer att behövas under de närmast kommande åren. Målsättningarna bör vara att under högkonjunktur i det åländska samhället skapa ett överskott som kan fonderas och sparas tills konjunkturen svänger nedåt. Klumpsummans storlek varierar dock på grund av olika konjunkturcykler i riket och på Åland. En viktig uppgift för landskapsstyrelsen bör vara att styra de offentliga investeringarna så att de verkar utjämnande på konjunkturen inom byggsektorn.

     Den offentliga sektorns storlek i förhållande till den privata sektorn på Åland är överstor. Drastiska åtgärder är nödvändiga för att ändra på detta förhållande. För att få ner driftskostnaderna bör landskapsstyrelsen lägga upp en fem- till tioårig åtgärdsplan.

     Det framförda skall dock inte tolkas som om utskottet ställer sig negativt till alla nyinvesteringar i nuläget.  Det är enligt utskottet stor skillnad mellan investeringar som genererar nya inkomster och sådana investeringar som driver upp driftskostnaderna. Att dra ner på alla investeringar kommer inte att skapa större budgetutrymme om inte omstruktureringar samtidigt minskar på driftskostnaderna. När det gäller de närmaste årens investeringar inom den offentliga sektorn efterlyser utskottet en plan över de anslag som redan utlovats för olika projekt.

     I detta sammanhang vill utskottet lyfta fram frågan om när och hur lagtingets godkännande till nya projekt skall inhämtas. Utskottet har bl.a. diskuterat hur projekt startas och hur mycket resurser som förbrukas innan projektet presenteras för lagtinget. Utskottet är av åsikten att sådan planering som syftar till projekt som i förverkligad form kommer att belasta budgeten framöver skall föreläggas lagtinget i ett tidigt stadium. Kostnaderna för projektplanering är ofta betydande. Det är därför viktigt att lagtinget i ett tidigt skede får ange ramarna. På så sätt kan man undvika onödiga planeringskostnader ifall lagtinget inte godkänner projektet alternativt sätter snävare ramar än vad som planerats från början.  

     En större rörlighet av personalresurserna bör eftersträvas i syfte att uppnå högre effektivitet. Större rörlighet skall stimuleras genom bl.a. olika former av arbetscirkulation. I samband med omförhandlingar av tjänstekollektivavtalen och omstruktureringar av tjänster bör landskapsstyrelsen dessutom ställa krav på större rörlighet mellan olika avdelningar, mellan liknande enheter såsom skolor och framför allt mellan avdelningarna inom ÅHS. 

     Landskapsstyrelsen bör vidare överväga vilka verksamheter inom förvaltningen som skall utgå. När verksamheter läggs ned kan uppsägning av personal komma ifråga efter noggrant övervägande. Om det uppstår behov att skapa ny verksamhet bör man samtidigt se över möjligheterna att minska annan verksamhet.

     När det gäller landskapets fastighetsinnehav efterlyser utskottet snabba resultat. Landskapsstyrelsen presenterar i budgetframställningens allmänna motivering de principer som är avsedda att läggas till grund för beslut om överlåtelse av landskapets fastigheter. Utskottet har ingenting att invända mot de föreslagna principerna och föreslår att lagtinget omfattar landskapsstyrelsens förslag till bedömningsgrunder för kommande fastighetsöverlåtelser.  Senast den 30 juni 2004 förväntar sig utskottet en redovisning av det totala fastighetsinnehavet tillsammans med en avyttringsplan. Vid utförsäljningen av fastigheter bör konjunkturläget på fastighetsmarknaden beaktas.

     Beträffande fastigheter och lokaler som behövs för verksamhet anser utskottet att en större samordning i utnyttjandet bör eftersträvas. Detta gäller särskilt skolornas fastigheter i vilka landskapet har investerat betydande belopp under många år.

 

Pensionsfonden

Utskottet har erfarit att pensionsansvarsskulden i bokslutet för år 2002 uppskattades till 445.000.000 euro medan bokföringsvärdet för pensionsfonden uppgick till 108.568.853 euro. Fondens medel skall enligt LL om landskapet Ålands pensionsfond placeras på ett betryggande sätt så att de ger avkastning. Pensionsfondens medel placeras till större delen i aktiebolag utanför Åland. Möjligheten att placera fondens medel i åländska aktier som inte är noterade på en reglerad marknad begränsas i landskapsförordning. Det är därmed en mindre del av fondens medel som kommer det åländska samhället tillgodo. Utskottet konstaterar att det viktigaste kriteriet för placering av fondens medel bör vara att den ger en trygg och god avkastning. Det skulle t.ex. vara möjligt att placera i bostadshus om placeringen ger tillräckligt god avkastning med tanke på pensionsutbetalningarna.

     Utskottet erinrar om vikten av att landskapet kan avsätta tillräckligt med medel till pensionsfonden framöver.

 

Landskapet och kommunerna

 

I samband med utskottets beredning av landskapsstyrelsens framställning om slopandet av det allmänna avdraget kom utskottet fram till att det finns ett stort behov av en totalöversyn av systemet för de ekonomiska flödena mellan landskapet och kommunerna. Landskapsandelssystemet bör framför allt förenklas. Systemet består av för många olika typer av landskapsandelar och kompensationer. Detta gör att det är svårt att skapa sig en korrekt helhetsbild av penningströmmarna från landskapet till kommunerna. Ett mer genomskinligt och lättfattligt system skulle gynna ett förtroendefullt samarbete mellan kommunerna och landskapet.

     Som en skild helhet i landskapsandelssystemet kan man betrakta landskapsandelarna för anläggningskostnader för sociala tjänster respektive grundskolor och allmänna bibliotek. Utskottet är enigt med landskapsstyrelsen om att lagstiftningen bör ses över. Målsättningen bör vara att anta kriterier som är behovsanpassade och att dessa stöder en högre grad av kostnadsmedvetenhet från det att planeringen av projektet inleds. Fram till dess att landskapsstyrelsen överlämnar en framställning med förslag till lagändringar anser dock utskottet att de gällande bidragsprinciperna skall tillämpas.

     När det gäller förändringarna i kommunalbeskattningen konstaterar utskottet att staten utökat förvärvsinkomstavdragen i syfte att stimulera konsumtionen. Genom gällande blankettlagstiftning träder motsvarande lagändringar automatiskt ikraft även i landskapet. Kommunerna i riket kommer att kompenseras av staten för de minskade skatteintäkterna. Enligt landskapsstyrelsens budgetframställning skall landskapsstyrelsen återkomma till lagtinget med ett förslag om kompensation till de åländska kommunerna.

     Slutligen vill utskottet understryka att lagstiftning som påverkar kommunernas ekonomiska situation måste avges till lagtinget i så god tid på förhand att kommunerna har möjlighet att beakta effekterna i sin planering och i sina budgeter. Eventuella lagförslag som överlämnas till lagtinget under 2004 bör med andra ord lämnas i så god tid att det är möjligt att färdigbehandla lagförslagen före budgeterna för 2005 görs upp.

 

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

 

Utskottet vill inskärpa att de inbesparingsåtgärder som vidtagits inom ÅHS inte är tillräckliga. Behovet av strukturella förändringar kvarstår. Höjda patientavgifter är en tveksam och kortsiktig metod för att försöka få budgeten i balans. Utskottet förväntar sig att ÅHS inför nästa års budget presenterar mer långsiktiga lösningar för att komma tillrätta med den stigande kostnadsutvecklingen.

      När det gäller nyinvesteringar uppmanar utskottet till sträng återhållsamhet.

 

Näringspolitiken

 

För att stimulera turistnäringen anser utskottet att det under budgetåret är nödvändigt att äntligen verkställa några av de projekt som planerats under många år.

     Golfbanan i Grelsby bör förverkligas och slutligt beslut bör fattas om förverkligandet av en kultur- och konferensanläggning. Förnyade ansträngningar bör även ägnas åt att lösa problemen med flygtrafiken. Vidare har utskottet erfarit att de åländska turistanläggningarna bör rustas upp för att de skall behålla sin attraktionskraft. Satsningarna inom turistnäringarna bör vara målinriktade i syfte att öka lönsamheten. Med höjd servicegrad och ett bredare aktivitetsutbud stimuleras till en högre omsättning inom näringen. När det gäller marknadsföringen vill utskottet understryka vikten av att skärgårdstrafikens turlistor fastställs tidigare. En möjlighet skulle vara att fastställa dem för flera år framåt. Så snart det nya bokningssystemet för Ålandstrafiken är färdigt att tas i bruk bör beslut om utlokalisering av bokningsfunktionen tas.

     Med hänvisning till näringsutskottets utlåtande och betänkandets motiveringar under näringsavdelningen konstateras att trafiktillstånden och den näringsrättsliga regleringen är konkurrenshämmande när det gäller transporter från Åland. Utskottet föreslår att landskapsstyrelsen ser över aktuella bestämmelser och återkommer till lagtinget med eventuella förslag till lagändringar.

     Slutligen vill utskottet uppmana landskapsstyrelsen att utreda förenklingar i miljötillståndslagstiftningen. Ärendena anhopas nu hos miljöprövningsnämnden och handläggningstiden blir oskäligt lång. Utskottet är av uppfattningen att den utdragna tillståndsprövningen verkar hämmande på näringslivet.Utredningen bör bl.a. ta sikte på att för enklare ärenden med ringa miljöpåverkan skall anmälningsförfarande användas istället för tillståndsprövning.

 

Miljö

 

Utskottet anser att landskapsstyrelsen utöver vad som anges i budgetens allmänna motivering också bör ägna uppmärksamhet åt de miljöproblem som hänger samman med fartygstrafiken genom den åländska skärgården. De åländska rederierna har kommit mycket långt i sitt miljöarbete. Dessa fartyg utgör dock endast en bråkdel av den trafik som passerar de åländska vattnen. Skärgårdsmiljön är mycket känslig och det vore angeläget att styra viss trafik till farleder utanför den åländska skärgården. Landskapet har ett starkt intresse av de här frågorna även om riket har förvaltnings- och lagstiftningsbehörighet angående de större farlederna.

 

Jämställdhet

 

Landskapsstyrelsen fattade redan 1998 beslut om att införa jämställdhetskonsekvensbedömningar av lagförslag. Enligt beslutet skall det i framställningen intas en redogörelse över lagförslagets eventuella konsekvenser för jämställdheten. Utskottet konstaterar att de aktuella redogörelserna i lagframställningarna ofta är utformade slentrianmässigt. Någon egentlig analys av lagförslagets konsekvenser för jämställdheten presenteras sällan. När det gäller ifrågavarande budgetförslag framgår överhuvudtaget inte om budgetförslagen från respektive avdelning har genomgått en köns- och jämställdhetskonsekvensbedömning.

     Det finns en allmänt omfattad insikt om att jämställdhetsarbetet skall bedrivas inom ordinarie verksamheter av ordinarie aktörer för att få genomslagskraft. Inom offentlig förvaltning innebär det att varje tjänsteman som bereder ärenden bör integrera ett köns- och jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Jämställdhet kan endast åstadkommas om myndighetsåtgärder, lagstiftning och budgetbeslut konsekvent analyseras ur ett könsperspektiv i syfte att identifiera de beslut som motverkar att jämställdhet uppnås.

     Utskottet konstaterar att jämställdhetskonsekvensbedömningarna kräver god kunskap om och förståelse för de mekanismer som motverkar jämställdhet. Integrering av köns- och jämställdhetsperspektivet i den ordinarie verksamheten förutsätter därför aktivt deltagande i utbildning för att jämställdhetskonsekvensbedömningar skall få den betydelse och det innehåll som avsetts. (Utskottet har erfarit att endast ett fåtal tjänstemän har deltagit i sådan utbildning.) Utskottet föreslår därför att landskapsstyrelsen tillser att nya utbildningsinsatser genomförs i syfte att höja kvalitén på jämställdhetskonsekvensbedömningarna.

     Utskottet konstaterar vidare att tillgången på könsspecifik statistik är en nödvändig förutsättning för att kunna utföra en jämställdhetskonsekvensbedömning. Utskottet föreslår därför att all individbaserad statistik skall insamlas, analyseras och presenteras enligt kön.

 

Detaljmotivering

 

 

INKOMSTER

 

 

 

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

33.05.

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

33.05.60.

Inkomster av radio- och TV-verksamhet

                          

I vtm Barbro Sundbacks finansmotion nr 43 föreslås att anslaget under momentet höjs med 180.000 €.

     Utskottet konstaterar att frågan om en effektivisering av uppbörden av licensavgifter har varit aktuell under flera år. Lagtinget har vid upprepade tillfällen påtalat vikten av att uppbörden förbättras så att fler hushåll deltar i finansieringen av Ålands Radio och TV. Finansutskottet anser att uppbördssystemet omgående bör ses över. Översynen bör inkludera kontrollen av hushåll som har mottagare utan att betala licens. Då det i detta skede är svårt att uppskatta hur stor ökning av intäkterna åtgärderna kommer resultera i föreslår utskottet inte någon höjning av anslaget under momentet. Mot denna bakgrund föreslår utskottet att motionen förkastas.

 

33.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

33.40.88.

Överlåtelse av fastigheter

 

Det är enligt utskottet angeläget att landskapsstyrelsen påskyndar arbetet med att utreda vilka fastigheter som skall överlåtas. Utskottet efterlyser en konkret tidsplan per den 30 juni 2004 med de fastighetsöverlåtelser som bör genomföras. Med tanke på nuvarande budgetläge är det inte försvarbart att landskapets ekonomi belastas med driftskostnader för sådana fastigheter som inte behövs för verksamhet i landskapets regi eller för något annat allmänt intresse.

     När det gäller överlåtelsen av fastigheten Tullkammarplan RNr 7:0 i Degerby till Föglö kommun konstaterar utskottet att området bör överlåtas i enlighet med landskapsstyrelsens förslag med tanke på kommunens intresse av att planera områdets framtida användning.

 

33.80.

POSTEN PÅ ÅLAND

33.80.23

Posten på Åland

 

Utskottet är av åsikten att den överenskommelse som träffades mellan Posten på Åland och landskapsstyrelsen angående principerna för avkastningen är oändamålsenlig. Enligt gängse affärsmässiga principer bör avkastningen knytas till vinsten. Detta står dock inte i överensstämmelse med nuvarande lagstiftning. Utskottet föreslår därför att lagen ses över och att nya långsiktigt hållbara principer slås fast för vinstutbetalningen. I likhet med andra affärsdrivande företag, där ägarna fattar beslut om dividendpolicy och dividendutbetalningsstrategi, bör postens styrelse känna till och kunna planera verksamheten utgående från ägarnas på förhand kända avkastningskrav.

     När det gäller åtgärder för att motivera personalen till goda arbetsinsatser föreslår utskottet att landskapsstyrelsen utarbetar regler som möjliggör fondering av vinstmedel och som på lämpligt sätt kan komma personalen till godo. Utskottet hänvisar bl.a. till rikets lag om personalfonder.

     Slutligen har utskottet kommit fram till att en affärsmässig bedömning av budgetårets vinstutbetalning till ägaren, dvs. landskapet, ger vid handen att denna inte på något sätt är extraordinär i förhållande till ackumulerade vinster och eget kapital. Det är dock beklagligt att storleken på vinstutbetalningen inte var känd för Postens styrelse i ett tidigare skede.

 

35.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

35.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

35.70.20.

Verksamhetens inkomster

 

I ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion nr 3 föreslås att anslaget under momentet sänks med 934.000 €.

     Utskottet föreslår att motionen förkastas men vill samtidigt poängtera att utskottet förväntar sig att ÅHS ser över hela sin organisation och vidtar nödvändiga åtgärder för att genom strukturella förändringar uppnå större inbesparingar, så att växande kostnader inte finansieras med hjälp av höjda avgifter i framtiden.

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

39.30.

UPPTAGNA LÅN

39.30.90.

Finansieringslån

 

Med hänvisning till utskottets förslag att på utgiftssidan ändra anslagen under momenten 41.10.06. (+ 5.000), 42.01.01. (- 86.000),

43.05.61. (-400.000), 45.50.01. (+ 21.000) och 47.01.23. (-15.000) föreslår utskottet att detta moment sänks med 475.000 € för att balansera ändringarna.

 


 

UTGIFTER

 

 

 

 

 

41.

LAGTINGET

41.01.

LAGTINGET

41.01.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

I vtm Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 7 föreslås att anslaget under momentet sänks med 50.000 € för att minska kostnaderna för lagtingsledamöternas resor.

     Av budgeten framgår att ca 75.000 € reserveras för resekostnader. Utskottet konstaterar att lagtingsledamöterna har rätt till reseersättning och dagtraktamente för resor mellan hemmet och lagtinget de dagar de deltar i plenum eller utskottsmöten. Under 2003 har för sådana ersättningar hittills utbetalats ca 47.000 €. Ur samma anslag har det använts ca 25.000 € för övriga resekostnader. Utskottet föreslår mot denna bakgrund att motionen förkastas.

 

41.10.

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

41.10.06.

Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål

+ 5.000 €

 

Med beaktande av att antalet lagtingsgrupper stigit efter senaste lagtingsval föreslår utskottet att anslaget höjs med 5.000 € som utgör det belopp varje lagtingsgrupp erhåller som fast andel. Andelen som fördelas per mandat beräknas till 5.200 € per mandat. Därjämte fördelas 14.000 € lika mellan varje lagtingsgrupp för utredningsändamål och dylikt.

 

42.

LANDSKAPSSTYRELSEN

42.01.

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSELEDAMÖTERNA

 

I vtm Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 1 föreslås att anslaget under kapitlet sänks med 100.000 € för verksamhetens utgifter och 15.000 € för dispositionsmedel. Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till motiveringen under moment 42.02.01.

 

42.01.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

- 86.000 €

 

Det föreslagna anslaget under momentet är enligt budgetmotiveringen dimensionerat för arvoden till sex ledamöter jämte lantråd. Med hänvisning till att lagtinget har tillsatt en landskapsstyrelse med endast fem ledamöter jämte lantråd föreslås att anslaget minskas med 86.000 €. Minskningen motsvarar årskostnaden för en landskapsstyrelseledamots arvode.

 

42.05.

LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

42.05.05.

Utredningar

 

I ltl Anders Erikssons m.fl. finansmotion nr 35 föreslås att anslaget under momentet höjs med 20.000 € för en kartläggning av kravet på finska inom det åländska näringslivet.

     Utskottet konstaterar att detta närmast är en fråga för näringslivet och Ålands Handelskammare. Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

42.05.10.

Förvaltningsutgifter för Källskär

 

Utskottet har erfarit att underhållet av byggnaderna och övriga anläggningar på Källskär är eftersatt. För att förhindra ytterligare förfall bör resurserna för underhållet förstärkas. Utskottet föreslår att museibyrån eller någon annan lämplig enhet ser över vilka åtgärder som är nödvändiga för att återställa fastigheten i acceptabelt skick. De listade åtgärderna bör läggas till grund för en flerårig underhållsplan.

     Med hänvisning till områdets värde för bl.a. turistnäringen anser utskottet att underhållskostnaderna är motiverade.

     I vtm Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 2 föreslås att momentet flyttas till ett nytt moment under kapitel 46.60. Museibyrån. Utskottet föreslår med hänvisning till motiveringen ovan att motionen förkastas.

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

43.04.

FRÄMJANDET AV JÄMSTÄLLDHETEN

 

I ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion nr 28 föreslås att anslaget under momentet höjs med 36.000 €.

     I betänkandets allmänna motivering föreslås åtgärder i linje med det som tas upp i motionen. Utskottet anser att landskapsstyrelsen skall genomföra nämnda åtgärder inom de ordinarie anslagen. Mot denna bakgrund föreslås att motionen förkastas.

 

43.05.

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

43.05.61.

Understöd för investeringar i radio- och tv-anläggningar (R)

- 400.000 €

 

Anslaget för en digitalsändare om 400.000 € föreslås utgå. Utskottet är i princip enigt med landskapsstyrelsen om den lösning som föreslås i budgeten. Valet av teknik står i överensstämmelse med Ålands radio och TV:s public service-ansvar. Utskottet föreslår trots det att kostnaden skjuts upp ett år.

     I vtm Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 18 föreslås att anslaget under momentet sänks med 400.000 € och att investeringen senareläggs till tidpunkten för de analoga sändarnas nedsläckning. Med hänvisning till det som anförs ovan föreslår utskottet att motionen förkastas.

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

 

43.25.51.

Landskapsstöd till organisationer inom bostadsbranschen

 

 

I vtm Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 8 föreslås att anslaget under momentet höjs med 1.000 €. Med hänvisning till det skärpta budgetläget föreslår utskottet att motionen förkastas.

 

 

43.25.83.

Bostadslån (R)

 

 

I landskapsstyrelsens handlingsprogram anges att finansieringsformerna med enhetslån och räntestöd fortsätter intill dess att en utvärdering har gjorts beträffande framtida finansieringsformer. Det verkliga behovet av hyresbostäder bör samtidigt utredas. Vidare skall ett system med landskapsgarantier som ger motsvarande villkor som enhetslånen utredas.

     Utskottet har erfarit att det upptagna anslaget i det närmaste är reserverat i sin helhet för projekt som erhållit förhandsbesked om lån från landskapsstyrelsen. Bostadsbyggandet skall enligt utskottet fortsättningsvis stimuleras. Nya bevillningsfullmakter för år 2006 kommer att ges först när ovan nämnda utredningar har färdigställts.

 

43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

43.27.40.

Understöd för befrämjande av förnybar energi (R)

 

I ltl Anders Erikssons m.fl. finansmotion nr 37 föreslås att anslaget under momentet höjs med 10.000 € för att utreda förutsättningarna för ett vindkraftsprojekt på Kökar.

     I ltl Brage Eklunds finansmotion nr 48 föreslås att anslaget under momentet höjs med 350.000 € för ett biobränsleverk.

     Utskottet ställer sig i princip positivt till främjandet av produktion av energi med hjälp av vindkraft och biobränsle. När det gäller vindkraft anser utskottet att landskapsstyrelsen inom befintliga anslag kan kartlägga lämpliga områden för vindkraftverk. Det finns i dag flera biobränsleanläggningar i bruk i landskapet, en i Mariehamn, en i Godby samt en mobil i Eckerö. Det är enligt utskottet inte klarlagt att det finns behov av ytterligare anslag för ändamålet under budgetåret. Under momentet finns från tidigare 500.000 € anslaget för understöd för befrämjande av förnybar energi. Mot denna bakgrund och med hänvisning till landskapsstyrelsens handlingsprogram föreslår utskottet att motionerna förkastas.

 

43.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

 

Utskottet har med tillfredställelse noterat att arbetet med att utveckla fastighetsförvaltningen fortgår. Utskottet understryker att detta arbete bör inriktas på att uppnå en mer rationell och ekonomisk förvaltning av de fastigheter som det är ändamålsenligt att landskapet äger för sin verksamhet. I de fall inbesparingar kan göras genom att fastighetsförvaltningen centraliseras så bör detta alternativ väljas.

     När det gäller Post- och tullhuset hänvisas till utskottets skrivningar i samband med tidigare budgetbehandlingar. Utskottet vill inskärpa att fastigheten för närvarande inte utnyttjas på det sätt som skulle vara önskvärt. Landskapsstyrelsen bör ägna större ansträngningar åt att finna en ändamålsenlig användning av fastigheten. Underhållskostnaderna är betydande samtidigt som nyttan av fastigheten är begränsad.

 

43.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

 

Utskottet vill betona att det skall finnas polisverksamhet i skärgården.

 

43.60.74.

Om- och tillbyggnad av polishuset (R)

 

I ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion nr 26 föreslås att anslaget under momentet höjs med 10.000 € för att undersöka möjligheten att bygga om den tidigare hälsocentralen på Norragatan till nytt polishus och alarmcentral.

     Utskottet har erfarit att den planerade ombyggnaden av polishuset inte till fullo kommer att tillfredsställa de behov av nya utrymmen som finns. Polisen saknar bl.a. ändamålsenliga utrymmen för kriminaltekniska undersökningar. Utskottet är mot denna bakgrund enigt med landskapsstyrelsen om att alternativa lösningar bör utredas under år 2004. Denna utredning bör omfatta möjligheten att sanera hälsocentralens tidigare fastighet på Norragatan och eventuellt inrymma polismyndigheten där.

     Med hänvisning till denna motivering föreslår utskottet att motionen förkastas.

 

43.80.

POSTEN PÅ ÅLAND

 

Utskottet har uppmärksammats på att en mening har fallit bort ur kapitelmotiveringen p.g.a. ett tekniskt missöde. Utskottet föreslår därför att motiveringen kompletteras med följande mening: ”I varje kommun skall det finnas minst en fast postserviceenhet.”

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

44.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

44.01.05.

Utvecklingsarbete (VR)

 

I ltl Anders Erikssons m.fl. finansmotion nr 34 föreslås att anslaget under momentet höjs med 30.000 € för en utredning av effekterna av och behovet av förändringar av nuvarande finansiella system Åland-Finland samt konsekvenserna av ett överförande av skattebehörigheten fullt ut från Finlands riksdag till Ålands lagting.

     I ltl Anders Eriksson m.fl. finansmotion nr 36 föreslås att anslaget under momentet höjs med 20.000 € för en utredning om hur områden utanför EU har tilldelats VAT-nummer och vilka åtgärder som behöver vidtas för att Åland skall erhålla en likvärdig behandling.

     Utskottet konstaterar att den utredning som avses i motion 34 är under beredning. När det gäller VAT-nummer har frågan redan utretts. Utskottet har inhämtat att vissa förenklingar i tullhanteringen är på gång.

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

 

För utskottets synpunkter angående de ekonomiska relationerna mellan landskapet och kommunerna hänvisas till betänkandets allmänna motivering.

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

44.10.74.

Landskapsprojekt (R)

 

Utskottet vill beträffande det planerade kongress- och kulturhuset inskärpa att landskapsstyrelsen skall ha gjort upp en finansieringsplan och att det skall finnas ett gällande avtal angående finansiering av driften innan detaljplaneringen inleds.

     Utskottet förutsätter vidare att landskapsstyrelsen omgående vidtar åtgärder så att extra anslag kan sökas från staten för projektet. Dessutom förutsätts att landskapsstyrelsen utreder finansieringsmodeller som även innefattar privat finansiering både vad gäller byggprojektet och driften.

     Finansmotionerna nr 29 och 49 föreslås förkastade.

 

44.20.

PENNINGAUTOMATMEDEL

 

I ltl Brage Eklunds m.fl. finansmotion nr 47 föreslås att anslagen under momenten 44.20.51 och 44.20.86 höjs med 172.000 € respektive 35.000 €.

     Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till att det aktuella projektet redan har erhållit stöd i enlighet med de regler som gäller för den här typen av projekt.

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

45.10.01.

Verksamhetens utgifter (F)

 

I ltl Göte Winés m.fl. finansmotion nr 12 föreslås en komplettering av motiveringen enligt vilken det belopp om 29.400 € under momentet skall användas enligt den fördelning som anges i motionen och som är i överensstämmelse med det av lagtinget antagna alkohol- och narkotikapolitiska programmet.

     Utskottet föreslår att motionen godkänns med hänvisning till alkohol- och narkotikapolitiska programmet. Vidare vill utskottet återigen understryka vikten av en förbättrad samordning mellan de olika instanser som deltar i arbetet mot alkohol- och narkotikamissbruk.

 

45.10.30.

Understöd för missbrukarvård

 

I ltl Christian Beijars m.fl. finansmotion nr 6 föreslås att anslaget under moment 45.10.30 höjs med 200.000 € för att stödja kommunernas möjligheter att erbjuda plats på behandlingshem.

     Utskottet anser i likhet med motionärerna att kommunerna bör ha möjlighet att söka stöd för kostnader på behandlingshem utanför Åland. I samband med lagtingets behandling av det alkohol- och narkotikapolitiska programmet efterlystes en modell enligt vilken kommuner som drabbas av betungande utgifter för missbrukarvård kan erhålla stöd från landskapsstyrelsen. En sådan modell har ännu inte utarbetats. Utskottet föreslår att landskapsstyrelsen i skyndsam ordning utarbetar en modell för finansiering av missbrukarvården och att medel anslås i nästa tilläggsbudget.

 

45.15.

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

45.15.31

Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för anläggningskostnader för sociala tjänster (R)

 

Landskapsstyrelsen föreslår drastiska förändringar i kriterierna för erhållande av landskapsandel för anläggningar för sociala tjänster. De förändrade stödformerna förutsätter lagändringar som ännu inte förelagts lagtinget. Utskottet är enigt med landskapsstyrelsen om att en översyn av de gällande reglerna är nödvändig. Särskild vikt bör läggas vid kriterier som utgår från det verkliga behovet. Utskottet är inte heller främmande för kostnadstak och begränsningar såsom kvadratmeter per person eller liknande.

     Om begränsningarna för erhållande av stöd är kända när planeringsprocessen inleds undviks onödiga kostnader och extra arbete med att omarbeta ritningar för att projektet skall hållas inom de fastställda normerna.

     Fram till dess att ändringarna i lagstiftningen antagits av lagtinget skall de tidigare bidragsprinciperna tillämpas. Utskottet föreslår därför att hänvisningen till den aviserade ändringen av landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården skall strykas i detaljmotiveringen till momentet.

     I ltl Lasse Wiklöfs m.fl. finansmotion nr 21 föreslås att anslaget under momentet höjs med 300.000 € så att intervallet 40-65 procent i landskapsandelar bibehålls för de kommunala sociala anläggningskostnaderna. Med hänvisning till utskottets motivering ovan föreslås att motionen förkastas.

      

45.25.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL VERKSAMHET

 

I ltl Christian Beijars m.fl. finansmotion nr 10 föreslås att kapitelmotiveringen kompletteras med ett tredje stycke: ”Anslaget skall innefatta stöd till organisationer för byggande av bostäder för personer med psykiska funktionshinder.”

     Utskottet föreslår att motionen godkänns. Utskottet föreslår samtidigt ett förtydligande så att stöd kan utges för det av motionärerna föreslagna ändamålet.

 

45.30.

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

45.30.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

I ltl Anders Erikssons m.fl. finansmotion nr 42 föreslås att anslaget under momenten höjs med 50.000 € för en oberoende konsultutredning av ÅHS:s organisation.

     Utskottet konstaterar att en oberoende konsultutredning nyligen genomförts inom ÅHS och att arbetet med att förändra organisationen pågår. Utskottet föreslår därför att motionen avslås.

 

45.30.51.

Stödjande av cancersjuka

 

I ltl Sune Mattsons m.fl. finansmotion nr 32 föreslås att ett anslag om 40.000 € upptas under momentet.

     Utskottet föreslår att motionen avslås med hänvisning till att likvärdiga stödformer för andra kostsamma kroniska och allvarliga sjukdomar saknas.

 

45.50.

ALLMÄN MILJÖVÅRD

45.50.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

+ 21.000 €

 

I ltl Katrin Sjögrens m.fl. finansmotion nr 31 föreslås att anslaget under momentet höjs med 21.100 € så att beloppet för delfinansiering av Agenda 21 förblir detsamma som under budgetåret 2003 eller 42.300 €.

     Utskottet föreslår att anslaget under momentet höjs med 21.000 € för finansiering av Agenda 21-kontorets verksamhet under 2004. Samtidigt föreslår utskottet att det klargörs att detta är sista året som landskapet deltar i finansieringen av kontorets verksamhet. Med hänvisning till utskottets motivering föreslås att motionen förkastas.

 

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

45.54.60.

Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder

 

Enligt budgetens motivering under momentet har landskapsstyrelsen meddelat berörda kommuner på norra Åland och Mariehamn att landskapsstyrelsens målsättning är att stöda det under momentet aktuella projektet med 40 procent av kostnaderna. Samtidigt konstaterar landskapsstyrelsen att bidraget totalt sett får stiga till högst 3.000.000 €. Projektet är dock kostnadsberäknat till ca 11.000.000 €.   Med hänvisning till den beräknade kostnaden anser utskottet att stöd kan beviljas med 40 procent av kostnaderna eller ca 4.400.000 €.

45.56.

AVFALLSHANTERING

45.56.62.

Främjande av avfallshanteringen

 

I ltl Carina Aaltonens m.fl. finansmotion nr 11 föreslås ett tillägg till detaljmotiveringen enligt följande: ”Stöd enligt momentet förutsätter att mottagarna är EMAS-registrerade eller att mottagarna kan påvisa att man inlett arbete med en EMAS-registrering.”

     Utskottet ställer sig i princip positivt till kvalitetssäkring, men är tveksamt till att företag och organisationer åläggs den relativt kostsamma byråkrati som hänger samman med EMAS-registrering. Landskapsstyrelsen bör sträva till att de aktuella företagen genomgår någon form av kvalitetssäkring. Samtidigt konstateras att företag med den här typen av verksamhet är skyldiga att ansöka om tillstånd hos Ålands miljöprövningsnämnd. Verksamheten kontrolleras därmed innan den inleds. Företagen är därefter skyldiga att bedriva sin verksamhet i enlighet med det erhållna tillståndet. Utskottet föreslår mot denna bakgrund att motionen förkastas.

 

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

 

I ltl Göte Winés m.fl. finansmotion nr 40 föreslås ett tillägg till detaljmotiveringen angående finansiering av dagsjukvården vid Gullåsen.

     Indragningen av dagsjukvårdsservicen vid ÅHS leder till att kommunerna tar över motsvarande service. Ansvaret för äldrevården åligger kommunerna. Utskottet har inhämtat att kommunerna har beredskap att överta dagsjukvården i befintliga anläggningar inom respektive kommun.

     I fråga om hälsovårdsberedskapen i skärgården vill utskottet klargöra att höjningen av beredskapen under 2003 var ämnad att införas permanent. 

     Vidare vill utskottet förtydliga att företagshälsovården skall finansiera sin verksamhet med hjälp av avgifter.

     Finansutskottet har med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inhämtat social- och miljöutskottets utlåtande över den preliminära planen för hälso- och sjukvården 2004. Social- och miljöutskottets utlåtande är bifogat till betänkandet.

     Finansutskottet omfattar i stort sett de synpunkter som framförs i utlåtandet. Utskottet vill dock understryka vikten av en sträng budgetdisciplin. Större ansträngningar efterlyses för att få ned kostnaderna. Arbetet med att förändra organisationen måste fortgå. Detta bör bl.a. innefatta en sammanslagning av primärvården och specialsjukvården till en gemensam resultatenhet. Det är dessutom viktigt att förutsättningslöst diskutera styrelsens roll och storlek inom organisationen. Enligt utskottet bör organisationsförändringen inledas uppifrån. Personalresurserna bör vidare utnyttjas på ett mer samordnat och effektivt sätt. Vid behov skall det vara möjligt att flytta personalresurser mellan avdelningarna.

     Slutligen anser utskottet att landskapsstyrelsens roll i detta arbete är att se över såväl den interna som externa organisationen för ÅHS.

 

 

45.70.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

I vtm Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 27 föreslås att anslaget under momentet sänks med 50.000 euro och att smådjursmottagningen inom ÅHS privatiseras.

     I likhet med motionären anser utskottet att smådjursmottagningen bör privatiseras under 2004. Utskottet konstaterar att denna förändring bl.a. förutsätter en lagändring. Enligt den preliminära planen för hälso- och sjukvården skall en handlingsplan färdigställas för smådjursmottagningsverksamheten under budgetåret. Utskottet förutsätter att handlingsplanen klargör de åtgärder som måste vidtas för att möjliggöra en privatisering av smådjursmottagningen. Utskottet föreslår mot denna bakgrund att motionen avslås.

 

 

45.70.75.

Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset

 

 

I den planerade tillbyggnaden kommer ett auditorium och konferensutrymmen att inrymmas. Utrymmena är flexibelt planerade så att de kan avdelas i flera mindre mötesrum och användas för flera olika ändamål. Utskottet har erfarit att det finns stor brist på utrymmen som lämpar sig för utbildning och större möten inom sjukhusområdet. Utrymmena kommer att förbättra möjligheterna att anordna fortbildning för ett större antal sjukvårdsanställda till en billigare kostnad än som tidigare varit möjligt. Istället för att sända iväg anställda på kurs kan kurser ordnas i egna lokaler. Föreläsningar kan dessutom ordnas under arbetstid. Utskottet förordar att anslaget godkänns. I övrigt hänvisas till utskottets motiveringar i betänkandets allmänna motivering.

     I vtm Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 17 föreslås att anslaget under momentet sänks med 560.000 € eftersom det redan finns tillräckligt med auditorier och konferensutrymmen i landskapet i samma storleksordning som det man planerar att bygga inom ÅHS.

     I ltl Anders Eriksson m.fl. finansmotion nr 33 föreslås att anslaget för auditoriet och konferensutrymmen under momentet sänks med 200.000 €.

Med hänvisning till utskottets motivering ovan föreslås att motionerna 17 och 33 förkastas.

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

 

46.05.51

Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (R)

 

 

Utskottet anser att lagstiftningen om medborgarinstitut bör ses över så att verksamheten garanteras alla medborgare. Vidare bör landskapsstyrelsen i samarbete med kommunerna se till att medborgarinstitutets verksamhet erbjuds på för kommunen attraktiva villkor. Gruppstorlekarna bör bl.a. anpassas till förhållandena i de mindre kommunerna.

     Finansmotion nr 5 föreslås förkastad.

 

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

 

46.09.53.

Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll

 

 

I ltl Christian Beijar m.fl. finansmotion nr 45 föreslås att anslaget under momentet höjs med 7.000 €.

     Utskottet har erhållit information angående Pommerns framtida underhållsbehov. Kommande reparationer förväntas bli mycket kostsamma. Den befarade kostnadsutvecklingen oroar utskottet. Utskottet efterlyser därför uppdaterade långsiktiga underhållsplaner för Pommern. Motionen föreslås förkastad.

 

 

46.11.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT

 

46.11.04.

Ålands ungdomsråd

 

 

I ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion nr 25 föreslås att anslaget under momentet höjs från 10.000 € till 40.000 €.

     Med hänvisning till budgetläget har landskapsstyrelsen inte anslagit medel för en ungdomskonsulent i enlighet med det ungdomspolitiska programmet. Utskottet anser att kulturbyråns personal, inom den ordinarie verksamheten, kan ge det bistånd som Ålands ungdomsråd behöver för att starta upp sin verksamhet. Enligt utskottet kan kulturbyrån dessutom omdisponera medel inom de ordinarie anslagen för att befrämja ungdomsrådets verksamhet. Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas.

 

 

46.15.

GRUNDSKOLEVÄSENDET

 

 

I ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion nr 19 föreslås att 40.000 € upptas under ett nytt moment under kapitlet för att stöda kommunerna i bevarandet av grundskolorna i Enklinge och Lappo.

     Utskottet konstaterar att landskapsstyrelsen ställer sig positiv till att stöda de skolor som nämns i motionen. Särskilt stöd efter prövning kan erhållas på ansökan ur anslag under moment 44.05.30. Beslutet om nedläggning av en grundskola fattas av kommunen ensam. Utskottet uppmanar dock landskapsstyrelsen att öppna en dialog med de aktuella kommunerna för att efterhöra vilken nivå av stöd som skulle erfordras för att undvika en nedläggning av skolorna. Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att motionen förkastas.

 

 

46.15.32.

Landskapsandel för anläggningskostnader för grundskolor och allmänna bibliotek (R)

 

 

Med samma motiveringar som under moment 45.15.31 Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för anläggningskostnader för sociala tjänster i betänkandet, konstaterar utskottet att de tidigare bidragsprinciperna skall tillämpas till dess att lagtinget har behandlat och antagit de lagändringar som landskapsstyrelsen enligt budgetmotiveringen har för avsikt att föreslå. I övrigt hänvisas till den allmänna motiveringen.

     I ltl Lasse Wiklöf m.fl. finansmotion nr 22 föreslås att landskapsandelarna för finansiering av kommunala anläggningsprojekt inom undervisnings- och kultursektorn bibehålls inom intervallet 40-65 procent och att anslaget under momentet höjs med 1.000.000 €. Med hänvisning till utskottets motivering ovan föreslås att motionen avslås.

 

 

46.19.

VUXENUTBILDNING

 

 

Under momentet föreslår landskapsstyrelsen ett anslag om 133.000 €. Motiveringen under momentet är en aning oklar och kan missförstås så att hela anslaget är avsett för lärcentret Navigare. I förtydligande syfte vill utskottet därför klargöra att av de anslagna medlen är 86.100 € avsedda för lärcentret Navigare. Resterande medel skall användas för inköp av tjänster och oförutsedda utbildningsbehov, vuxenutbildningsmässan år 2004 och övriga informationskostnader samt lokalkostnader för hyrda verksamhetsutrymmen vid Ålandsvägen 40.

     Av budgetens kapitelmotivering framgår vidare att landskapsstyrelsen avser att verkställa en utvärdering av försöksperioden med lärcentret Navigare. Samtidigt sägs att målsättningen är att fortsätta utvecklingen av lärcentret. Utskottet är dock av åsikten att det är för tidigt att fatta beslut om att låta försöksprojektet övergå i permanent verksamhet. Lärcentret Navigare bör därför fortgå i form av försöksverksamhet även under 2004.

 

 

46.19.04.

Läroavtalsutbildning (VR)

 

 

Utskottet har erfarit att detaljmotiveringen p.g.a. ett missförstånd innehåller missvisande information. Den andra meningen under momentet på s. 154 i budgeten skall lyda: ”Anslaget har dimensionerats så att ca 48 läroavtalsplatser kan finansieras under år 2004, av vilka ca 18 kan tecknas som nya läroavtal under året.”

 

 

46.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

 

 

Utskottet anser att folkhögskolan har en viktig uppgift att fylla för de elever som efter grundskolan behöver läsa upp sina betyg. Utskottet anser att folkhögskolan bör se över sin verksamhet så att dessa elevers behov kan tillgodoses.

 

 

46.35.

ÅLANDS LYCEUM

 

46.35.76.

Grundförbättringar och ombyggnader (R)

 

 

I vtm Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 14 föreslås att anslaget under momentet utgår. I ltl Anders Erikssons m.fl. finansmotion nr 41 föreslås att anslaget under momentet sänks med 400.000 €.

     Utskottet förordar landskapsstyrelsens förslag men vill samtidigt efterlysa en bättre samordning mellan skolorna både vad gäller lärarresurserna och lokalerna. Med hänvisning till att flera av landskapets skolor är lokaliserade till ett begränsat område borde det vara möjligt att i högre grad samutnyttja lokaler.

     Beträffande det i budgeten nämnda parkeringsdäcket konstateras att anslag för detta inte har föreslagits i föreliggande budgetförslag.

     Utskottet föreslår med hänvisning till det anförda att motionerna 14 och 41 förkastas.

 

 

46.50.

ÅLANDS VÅRDINSTITUT

 

 

Utskottet har erfarit att det råder brist på utbildade assistenter för vård och omsorg. Det är speciellt handikappade och rörelsehämmade som behöver assistenter. Vårdinstitutet har tidigare hållit kurser för assistenter. Enligt vad utskottet har erfarit skulle det nu finnas behov av en ny assistentkurs.

 

 

46.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

 

 

Utskottet vill framhålla att en grundläggande förutsättning för att uppnå de högt ställda målsättningarna med högskolan är att kompetenta lärare kan knytas till utbildningen.

     I vtm Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 16 föreslås ett tillägg till motiveringen till kapitlet enligt följande: ”Högskolan på Åland skall presentera ett mindre antal utbildningsområden som kan utvecklas till åländska spetskompetenser. Samtidigt skall man överväga att integrera antagningen av studerande till Högskolan på Åland med det finländska antagningssystemet för att underlätta för studeranden att söka till utbildningar på Åland.”

     Utskottet föreslår att landskapsstyrelsen överväger att integrera antagningsystemet i enlighet med motion nr 16.

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

Utskottet har med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inhämtat näringsutskottets utlåtande om de näringspolitiska aspekterna av budgetförslaget.

     Finansutskottet delar de synpunkter som framförs i utlåtandet. Utskottet vill särskilt lyfta fram den bristande konkurrensen inom transportnäringen. Med hänvisning till landskapsstyrelsens handlingsprogram efterlyser finansutskottet i likhet med näringsutskottet en översyn av de regler som gäller för trafik- och näringstillstånd.

 

 

47.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

47.01.23.

CPMR:s ö-kommissions årliga konferens 2004

- 15.000 €

 

 

Anslaget under momentet föreslås minskas med 15.000 €. Utskottet anser med hänvisning till det rådande budgetläget att anslaget är väl tilltaget. Enligt utskottet bör största möjliga sparsamhet iakttas. Vidare bör nyttan med det externa samarbetet noga övervägas i förhållande till de kostnader det ger upphov till.

     I vtm Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 39 föreslås att anslaget under momentet sänks med 20.000 €. Med hänvisning till utskottets motivering ovan föreslås att motionen förkastas.

 

 

47.46.

FÖRSÖKSVERKSAMHETEN

 

 

Av budgetmotiveringen framgår att en utvärdering av försöksstationens verksamhet har påbörjats och att en mer genomgripande förändring av verksamheten beräknas kunna förverkligas år 2005. Utskottet förutsätter att utvärderingen färdigställs i god tid inför nästa års budgetbehandling.

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

48.20

SJÖTRAFIKEN

 

 

Under beredningen har utskottet diskuterat alternativa inbesparingsmöjligheter i sjötrafiken som inte leder till försämrade kommunikationer i skärgården. Det har framkommit att landskapets skärgårdsfärjor klassas hos Det Norske Veritas, men dessutom även av sjöfartsverket i Finland. Klassningen hos Det Norske Veritas medför en kostnad om ca 50.000 euro. Enligt utskottet är det inte nödvändigt att klassa fartygen i två olika klassningssällskap. Det skulle t.ex. räcka att klassa fartygen hos Sjöfartsverket. Utskottet föreslår därför att landskapsstyrelsen överväger att avstå från klassningen hos Det Norske Veritas.

     Även i övrig verksamhet anser utskottet att det är möjligt att göra inbesparingar utan att trafiken och turlistorna försämras. Landskapsstyrelsen bör sträva till att optimera användningen av de personella resurserna.

     Slutligen vill utskottet understryka att bokningen bör delvis utlokaliseras till skärgården så snart det nya bokningsprogrammet blir färdigt.

 

 

48.30.

VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR

 

48.30.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

Utskottet konstaterar att de förväntade driftsinbesparingarna som anges i landskapsstyrelsens handlingsprogram, genom att linfärjorna Simskäla-Alören samt Töftö-Prästö privatiseras, medför att nattpaus inte behöver införas på linjerna Simskäla-Alören samt Seglinge-Snäckö. Utskottet föreslår att en utvärdering av privatiseringen av förutnämnda linjer skall göras innan beslut fattas om vidare privatiseringar. I övrigt skall trafiken fortsätta som tidigare på samtliga linjer.

 

 

48.30.77

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

 

 

När det gäller Kumlinge-Bärötrafiken anser utskottet att landskapsstyrelsen skall överväga att utföra en miljökonsekvensbeskrivning för projektet Kumlinge-Bärö i enlighet med trafikplanen.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 november 2003 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt ett utlåtande från social- och miljöutskottet om den preliminära planen för hälso- och sjukvården 2003 samt från näringsutskottet angående de näringspolitiska aspekterna i budgetförslaget. Utlåtandena bifogas till betänkandet.

 

Motioner

 

I anslutning till framställningen har utskottet behandlat följande finansmotioner:

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Sänkning av anslaget under kapitel 42.01 för lantrådet och landskapsstyrelsens ledamöter (FM 1/2003-2004).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Överföring av momentet 42.05.10 Förvaltningskostnader för Källskär till museibyråns förvaltningsområde (FM 2/2003-2004).

 

Ltl Carina Aaltonen m.fl.: Sänkning av inkomster under moment 35.70.20 Ålands hälso- och sjukvård, verksamhetens inkomster. (FM 3/2003-2004).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl.: Höjning av anslaget under moment 46.05.55 Understöd åt Bild- och formskolan. (FM 4/2003-2004).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl.: Höjning av anslaget under moment 46.05.51 Landskapsandel för medborgarinstitutets driftskostnader. (FM 5/2003-2004).

 

Ltl Christian Beijar m.fl.: Höjning av anslaget under moment 45.10.30 Understöd för missbrukarvård. (FM 6/2003-2004).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Sänkning av moment 41.01.01 Verksamhetens utgifter. (FM 7/2003-2004).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Höjning av anslaget under moment 43.25.51. Stöd till organisationer inom bostadsbranschen. (FM 8/2003-2004).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl.: Höjning av anslaget under moment 46.05.52 Landskapsunderstöd för studieförbundens verksamhet. (FM 9/2003-2004).

 

Ltl Christian Beijar m.fl.: Komplettering av motiveringen till kapitel 45.25 Penningautomatmedel för social verksamhet. (FM 10/2003-2004).

 

Ltl Carina Aaltonen m.fl.: Komplettering av motiveringen till moment 45.56.62 Främjande av avfallshanteringen. (FM 11/2003-2004).

 

Ltl Göte Winé m.fl.: Komplettering av motiveringen till moment 45.10.01, Verksamhetens utgifter. (FM 12/2003-2004).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl.: Upptagande av anslag under moment 46.09.26 Utgifter för land­skapskonstnärsprojekt. (FM 13/2003-2004).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Strykning av anslaget under moment 46.35.76 Grundförbättring och ombyggnader. (FM 14/2003-2004).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Höjning av anslaget under moment 46.42.20 Verksamhetens utgifter. (FM 15/2003-2004).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Komplettering av motiveringen till kapitel 46.55 Högskolan på Åland. (FM 16/2003-2004).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 45.70.75 Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset. (FM 17/2003-2004).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 43.05.61 Understöd för investering i radio- och TV-anläggningar. (FM 18/2003-2004).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl.: Upptagande av nytt anslag under kapitel 46.15 för stöd till grundskolorna i Enklinge och Lappo. (FM 19/2003-2004).

 

Ltl Lasse Wiklöf m.fl.: Höjning av anslaget under moment 47.26.40 Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn. (FM 20/2003-2004).

 

Ltl Lasse Wiklöf m.fl.: Höjning av anslaget under moment 45.15.31 Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för anläggningskostnader för privata tjänster. (FM 21/2003-2004).

 

Ltl Lasse Wiklöf m.fl.: Höjning av anslaget under moment 46.15.32 Landskapsandel för grundskolan och allmänna bibliotek. (FM 22/2003-2004).

 

Ltl Lasse Wiklöf m.fl.: Ändring av budgetförslagets allmänna motivering. (FM 23/2003-2004).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl.: Strykning av anslaget under moment 46.09.56 Understöd för Ålands brandkårsmuseum. (FM 24/2003-2004).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl.: Höjning av anslaget under moment 46.11.04 Ålands ungdomsråd. (FM 25/2003-2004).

 

Ltl Carina Aaltonen m.fl.: Höjning av moment 43.60.74 Om- och tillbyggnad av polishuset. (FM 26/2003-2004).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 45.70.20 Verksamhetens utgifter. (FM 27/2003-2004).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl.: Höjning av anslaget under moment 43.04.01 Främjande av jämställdheten, verksamhetens utgifter. (FM 28/2003-2004).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Strykning av anslaget under moment 44.10.74 Landskapsprojekt (FM 29/2003-2004).

 

Ltl Carina Aaltonen m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 47.46.20 Försöksverksamheten, verksamhetens utgifter. (FM 30/2003-2004).

 

Ltl Katrin Sjögren m.fl.: Höjning av anslaget under moment 45.50.01 Verksamhetens utgifter. (FM 31/2003-2004).

 

Ltl Sune Mattsson: Upptagande av anslag under moment 45.30.51 Stödjande av cancersjuka. (FM 32/2003-2004).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 45.70.75 Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset. (FM 33/2003-2004).

 

Ltl Anders Erikson m.fl.: Höjning av anslaget under moment 44.01.05 Utvecklingsarbete. (FM 34/2003-2004).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Höjning av anslaget under moment 42.05.05 Utredningar. (FM 35/2003-2004).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Höjning av anslaget under moment 44.01.05 Utvecklingsarbete (FM 36/2003-2004).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Höjning av anslaget under moment 43.27.40 Understöd för befrämjande av förnybar energi. (FM 37/2003-2004).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Höjning av anslaget under moment 48.20.20 Verksamhetens utgifter. (FM 38/2003-2004).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 47.01.23 CPMR:s ö-kommissions årliga konferens 2004. (FM 39/2003-2004).

 

Ltl Göte Winé m.fl.: Ändring av kapitelmotiveringen till kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård (FM 40/2003-2004).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 46.35.76 Grundförbättringar och ombyggnader. (FM 41/2003-2004).

 

Ltl Anders Eriksson m.fl.: Höjning av anslaget under moment 45.30.01, Verksamhetens utgifter. (FM 42/2003-2004).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Höjning av anslaget under moment 33.05.60 Inkomster från radio- och TV-verksamhet. (FM 43/2003-2004).

 

Vtm Barbro Sundback m.fl.: Upptagande av ett nytt moment under kapitel 47.40 Arbetsförmedlingen. (FM 44/2003-2004).

 

Ltl Christian Beijar m.fl.: Höjning av anslaget under moment 46.09.53 Understöd till 4/mbk Pommerns underhåll. (FM 45/2003-2004).

 

Ltl Camilla Gunell m.fl.: Höjning av anslaget under kapitel 47.03 Näringslivets främjande. (FM 46/2003-2004).

 

Ltl Brage Eklund m.fl.: Höjning av anslaget under kapitel 44.20 Penningautomatmedel. (FM 47/2003-2004).

 

Ltl Brage Eklund m.fl.: Höjning av anslaget under moment 43.27.40 Understöd för befrämjande av förnybar energi. (FM 48/2003-2004).

 

Ltl Brage Eklund m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 44.10.74 Landskapsprojekt (FM 49/2003-2004).

 

Ltl Brage Eklund m.fl.: Sänkning av inkomstanslaget under moment 33.80.23 Posten på Åland. (FM 50/2003-2004).

 

 

Hörande

 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Roger Nordlund, f.d. vicelantrådet Olof Erland, f.d. landskapsstyrelseledamöterna Runar Karlsson och Ritva Sarin Grufberg, landskapsstyrelseledamoten Lars Selander, finanschefen Dan E. Eriksson, VD Hans Ahlström från Ålands redarförening, styrelseordföranden Ben-Erik Alm och VD Pia Rothberg-Olofsson från Ålands radio och TV Ab, sekreteraren Ola Andersson i Ålands hyresgästförening r.f., styrelseordföranden Torbjörn Björkman och förvaltningschefen Björn-Olof Ehrnström vid ÅHS, VD Sven Harry Boman för Chips Abp, finanschefen Peter Carlsson från Mariehamns stad, byråchefen Stina Colérus vid utbildnings- och kulturavdelningen, VD Roland Danielsson från Mariehamns Centralantenn Ab, styrelsemedlemmarna Marie Eklund och Ingrid Eriksson i SKUNK, avdelningschefen Yvonne Eliasson vid utbildnings- och kulturavdelningen, VD Johan Eriksson från Ålands handelskammare, kommundirektören Niklas Eriksson i Föglö kommun, industrirådet Trygve Eriksson, rektorn Agneta Eriksson-Granskog och   styrelseordföranden Henning Lindström vid Ålands Högskola, företagaren Stig Fagerström, överinspektören Göran Franzén vid kansliavdelningen, lagtingsledamoten Camilla Gunell, turistföretagaren Otto Hojar, VD Sven-Erik Holmberg från Holmbergs Ab, avdelningschefen Carin Holmqvist vid näringsavdelningen, företagaren Albert Hovi, klient- och patientombudsmannen Anette Häggblom, rektorn Gyrid Högman vid Ålands Lyceum, t.f. landskapsagronomen Sölve Högman vid näringsavdelningen, lagtingsledamoten Dennis Jansson, VD Lennart Joelsson från Ålands utvecklings Ab, ledande veterinären Rauli Lehtinen vid ÅHS, VD Tomas Lepistö från Åland Hotels, kommissarien Olof Lindqvist, verksamhetsledaren Ulrika Lindström vid Bild- och formskolan, förbundsdirektören Sigurd Lindvall vid Ålands kommunförbund, byråchefen Jan-Ole Lönnblad vid utbildnings- och kulturavdelningen, lagtingsledamoten Åke Mattsson, jämställdhetsinspektören Vivan Nikula, stadsstyrelsens ordförande och VD i Ålands Problemavfall Ab Christian Nordas, socialdirektören Gunnel Nordlund-White från Mariehamns stad, kommundirektören Patrik Nygren från Kumlinge kommun, produktchefen Tom Pussinen från Alandia bolagen, lagtingsledamoten Danne Sundman, VD Torsten Wikstrand från Posten på Åland, kommundirektören John Wrede från Brändö kommun, VD Jari Virtanen vid Ålands Turistförbund samt projektledaren Gunda Åbonde-Wickström vid Agenda 21-kontoret.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson (delvis), vice ordföranden Mats Perämaa, ledamöterna Torbjörn Eliasson, Peter Grönlund och Lasse Wiklöf samt ersättaren Runar Karlsson (delvis).

 

Reservationer

 

Till betänkandet har ltl Lasse Wiklöf fogat en reservation.

 


Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsstyrelsens förslag till budget för landskapet Åland under år 2004 med följande ändringar samt bemyndigar landskapsstyrelsen att uppta för budgetens förverkligande erforderliga lån:

 

 

 

Inkomster

 

 

Landskaps­styrelsens förslag

Finans­utskottets
förslag

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

206 210 000

205 735 000

39.30.

UPPTAGNA LÅN

18 124 000

17 649 000

39.30.90.

Finansieringslån

15 624 000

15 149 000

 

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

249 291 000

248 816 000

 

 

Utgifter

41.

LAGTINGET

2 363 000

2 368 000

41.10.

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

311 000

316 000

41.10.06.

Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål

200 000

205 000

 

 

 

 

42.

LANDSKAPSSTYRELSEN

2 283 000

2 197 000

42.01

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSELEDMÖTER

834 000

748 000

42.01.01

Verksamhetens utgifter (VR)

729 000

643 000

 

 

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

18 218 000

17 818 000

43.05.

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

3 002 000

2 602 000

43.05.61

Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar (R)

588 000

188 000

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

88 468 000

88 489 000

45.50.

ALLMÄN MILJÖVÅRD

128 000

149 000

45.50.01

Verksamhetens utgifter (VR)

128 000

149 000

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

26 148 000

26 133 000

47.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

2 159 000

2 144 000

47.01.23.

CPMR:s ökommissions årliga konferens 2004

120 000

105 000

 

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

249 291 000

248 816 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottet föreslår vidare

 

att lagtinget bemyndigar landskapsstyrelsen att ikläda sig de förpliktelser som verkställandet av förvaltningen för Interreg IIIA-programmet för skärgården medför,

 

att finansmotionerna nr 10 och 12/2003-2004 godkänns samt

 

att lagtinget förkastar finansmotionerna nr 1-9/2003-2004, 11/2003-2004 och 13-50/2003-2004.

 

 

 

Mariehamn den 12 december 2003

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson