Finansutskottets betänkande 4/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/1999-2000

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Finansutskottet

2000-05-18

FU0419992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Finansutskottets betänkande om

Befriande från hyra för kaféverksamheten på landskapets färjor

·       Hemställningsmotion nr 1/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Sammanfattning. 1

Motionen. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionen

 

I ltl Anne-Helena Sjöbloms m.fl. motion föreslås att lagtinget hemställer hos landskapsstyrelsen om att kaféverksamheten på landskapets färjor befrias från hyra och att verksamheten bjuds ut med krav på att kaféerna håller öppet året om och med den service som skärgårdsborna och övriga resenärer efterfrågar.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att caféerna ombord på landskapsfärjorna erbjuder en viktig och uppskattad service för resenärerna i skärgården. Verksamheten har stor betydelse för trivseln såväl för pendlare och turister som för tillfälliga resenärer i skärgården.Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen i samband med avtalsförhandlingarna med caféinnehavarna har lagt vikt vid att en god servicenivå upprätthålls för resenärerna och i avtalen stipulerat krav på vissa öppethållningstider.

     Enligt vad utskottet har erfarit varierar verksamhetsförutsättningarna på de olika linjerna beroende på antalet resande och årstid m.m. Med långa öppethållningstider blir personalkostnaderna vintertid ofta relativt höga i förhållande till intäkterna från  caférörelsen. Däremot har storleken på hyrorna mindre betydelse för lönsamheten.

     Utskottet anser att landskapsstyrelsen även i fortsättningen under avtalsförhandlingarna skall sträva till en god service ombord på färjorna. För att denna målsättning skall kunna uppnås är det viktigt att landskapsstyrelsen medverkar till att verksamhetsförutsättningarna för caféinnehavarna är sådana att det är intressant att bedriva caférörelse ombord. Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen i takt med att gällande avtal löper till ända ser över verksamhetsförutsättningarna på respektive linje.

     Eftersom utskottet har erfarit att hyresnivån inte påverkar lönsamheten i någon högre grad föreslår utskottet att lagtinget förkastar motionen.

 

 

Ärendets behandling

Lagtinget har den 22 mars 2000 inbegärt finansutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Runar Karlsson, överingenjör Sven-Olof Lindfors, kommundirektören Niklas Eriksson samt caféinnehavarna Bengt Mattsson och Bjarne Holmberg.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Viveka Eriksson, vice ordföranden Holmberg,  ledamöterna Jan-Erik Mattsson och Sjöblom och ersättaren Strand.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget måtte förkasta hemställningsmotion nr 1/1999-2000

 

 

 

Mariehamn den 18 maj 2000

 

 

 

Ordförande

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson