Finansutskottets betänkande 4/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

Finansutskottet

2001-09-21

FU0420002001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2001

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 15/2000-2001

 

I N N E H Å L L

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Motioner1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

UTGIFTER. 2

Ärendets behandling. 2

Sakkunniga. 2

Närvarande. 2

Reservation. 3

Utskottets förslag. 3

Reservationer4

 

 

Sammanfattning

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar ett förslag till andra tillägg till budgeten för år 2001. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 18.167.000 mark.

 

Motioner

 

I anslutning till tilläggsbudgeten har tre finansmotioner inlämnats.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsstyrelsens förslag till tilläggsbudget godkänns utan ändringar med beaktande av de synpunkter som utskottet anför och att finansmotionerna nr 32, 33 och 34/2000-2001 förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

I framställningen föreslår landskapsstyrelsen att investeringar skall göras i projekt med betydande samhällsekonomiska effekter. Bland dessa projekt nämns bland andra det av landskapet helhetsfinansierade kultur- och kongresshuset. I framställningen saknas uppgifter om driften av kultur- och kongresshuset. Finansutskottet anser att landskapsstyrelsen i sina kommande budgetframställningar till lagtinget bör lämna en så komplett beskrivning av de aktuella projekten som möjligt och att budgetframställningarna därför även bör innehålla en beskrivning över den driftsmodell som man avser att använda för respektive projekt.

     I framställningen redovisar landskapsstyrelsen i tabellform finansieringsprinciperna för olika typer av projekt. Finansutskottet anser att det enligt årets ordinarie budget planerade tekniska allaktivitetscentret saknas i uppräkningen. Nämnda projekt bör därför beaktas som ett samhällsekonomiskt projekt.

     Med nämnda påpekanden har utskottet efter omröstning (3-2) beslutat omfatta landskapsstyrelsens förslag. Beslutet biträddes av ordföranden Sjölund samt vice ordföranden Holmberg och ledamoten Jan-Erik Mattsson.

     I ltl Jörgen Strands m.fl. finansmotion nr 33/2000-2001 föreslås en komplettering av landskapsstyrelsens motivering till avsnittet "Landskapsstöd till anläggningar". Utskottet anser att de motiveringar avseende landskapsstöd till anläggningar som anförs i framställningen är tillfyllest. Mot bakgrund härav föreslår utskottet efter omröstning (3-2) att motionen förkastas.

 

Detaljmotivering

 

UTGIFTER

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

43.25.62.

Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)

 

I ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 32/2000-2001 föreslås en komplettering av motiveringen till momentet.

     Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen har uppfyllt de normer avseende understöd för investeringar i uppvärmningssystem som kommer till uttryck i finansutskottets betänkande över ordinarie budgeten för år 2001. Mot bakgrund härav föreslår utskottet att landskapsstyrelsens förslag godkännes och att motionen förkastas.

 

43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

    

I ltl Barbro Sundbacks m.fl finansmotion nr 34/2000-2001 föreslås en komplettering av motiveringen till momentet.

     Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen i ordinarie budget för år 2002 kommer att göra en översyn av bostadsfinansieringen och i samband därmed kommer även finansieringsstödet för hissinstallationer i befintliga fastigheter att beaktas. Mot bakgrund härav föreslår utskottet att landskapsstyrelsens förslag godkännes och att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 september 2001 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen och motionerna nr 32-34/2000-2001.

 

Sakkunniga

 

Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Olof Erland, landskapsstyrelseledamöterna Gun Carlson och Runar Karlsson, finanschefen Dan E. Eriksson samt försörjningschefen för Ålands hälso- och sjukvård Petter Johansson.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Sjölund, vice ordföranden Holmberg samt ledamöterna Sjöblom, Dennis Jansson och Jan-Erik Mattsson.

 

Reservation

 

Till betänkandet har fogats en gemensam reservation av ledamöterna Sjöblom och Dennis Jansson samt en reservation av ledamoten Sjöblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget antar landskapsstyrelsens förslag till andra tilläggsbudget för år 2001,

 

att Lagtinget bemyndigar land­skapsstyrelsen att ingå borgen om 11.600.000 mark för Fastighets Ab Dalnäs samt

 

att Lagtinget förkastar finans­motionerna nr 32, 33 och 34/2000-2001.

 

 

Mariehamn den 21 september 2001

 

 

Ordförande

 

 

Folke Sjölund

 

 

Sekreterare

 

 

Arne Selander

 


Reservationer

 

·       Gemensam reservation av ledamöterna Sjöblom och Dennis Jansson

·       Reservation av ledamoten Sjöblom