Finansutskottets betänkande 4/2001-2002

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2001-2002

 

Datum

 

Finansutskottet

2002-01-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Försäljning av landskapets område på Svinö till Mariehamns stad

·      Hemställningsmotion nr 36/1999-2000

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I ltl Ritva Sarin Grufbergs m.fl. hemställningsmotion föreslås att landskapsstyrelsen i skyndsam ordning medverkar till att staden förvärvar det av landskapet ägda området på Svinö.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har erfarit att diskussioner om förvärv av landskapets område på Svinö har förts mellan landskapsstyrelsen och Mariehamns stad sedan vintern 1999/2000. Landskapsstyrelsen har därvid ställt sig positiv till en försäljning, men har efterfrågat en enkel plan över markanvändningen. Staden har därefter beslutat att genomföra en planering av området för bostadsbyggande. Besvär mot stadsfullmäktiges beslut i frågan har sedan inlämnats och är för tillfälle föremål för förvaltningsdomstolens prövning. Representanter för staden och landskapsstyrelsen har uttalat avsikten att fortsatta förhandlingar om förvärv av området kommer att vidtas efter avslutad prövning i domstol.

     Mot bakgrund av vad som anförts kan utskottet konstatera att förhandlingar om stadens förvärv av landskapsstyrelsens område på Svinö pågår i den takt som ärendet medger. Utskottet föreslår därför att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 27 mars 2000 inbegärt finansutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Runar Karlsson, överinspektören Göran Frantzén och ordföranden stadsstyrelsen i Mariehamn Christian Nordas.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Folke Sjölund, vice ordföranden Lars Holmberg samt ledamöterna Dennis Jansson, Jan-Erik Mattsson och Anne-Helena Sjöblom.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 36/1999-2000.

__________________

 

 

Mariehamn den 30 januari 2002

 

 

Ordförande

 

 

Folke Sjölund

 

 

Sekreterare

 

 

Arne Selander