Finansutskottets betänkande 4/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2003-2004

 

Datum

 

Finansutskottet

2004-05-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finanskottets betänkande

Förslag till första tilläggsbudget för år 2004

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 13/2003-2004

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Detaljmotivering. 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

Reservation. 4

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar ett förslag till första tillägg till budgeten för år 2004. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 5.076.000 €. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 243.740.000 € budgeterats för år 2004.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsstyrelsens förslag till tilläggsbudget godkänns med beaktande av de synpunkter som utskottet anför.

 

Utskottets synpunkter

 

Detaljmotivering

 

U T G I F T E R

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

 

44.05.33.

Kompensation för utökat förvärvsinkomstavdrag

 

 

Landskapsstyrelsen föreslår ett anslag om 700.000 euro att utges till kommunerna som kompensation för utökningen av förvärvsinkomstavdraget. Enligt framställningen utgör kompensationen ca 50 procent av det kalkylerade utfallet. Utskottet har erfarit att motsvarande kompensation som staten utger till kommunerna i riket är högre än 50 procent. Landskapsstyrelsen gör dock bedömningen att den totala nivån på överföringar från landskapet till de åländska kommunerna gör att de åländska kommunerna inte är i ett sämre läge. En jämförelse mellan kommunalskattens utveckling i riket och på Åland sedan början av 1990-talet visar att de åländska kommunernas genomsnittliga kommunalskatt har varit lägre än motsvarande siffra i riket från år 1994 och framåt.

     Utskottet finner att stödsystemen i riket och på Åland är så olika att de enskilda bitarna inte kan jämföras isolerat från helheten. Landskapsstyrelsen har dock för avsikt att se över hela landskapsandelssystemet och därefter komma med förslag till förenklingar. Utskottet emotser resultatet av denna översyn.

 

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

 

44.10.74.

Landskapsprojekt (R)

 

 

Finansutskottet angav i sitt betänkande om budgeten för år 2004 att landskapsstyrelsen skall göra upp en finansieringsplan och att det skall finnas ett gällande avtal angående finansiering av driften av kongress- och kulturhuset innan detaljplaneringen inleds. Vidare förutsatte utskottet att landskapsstyrelsen skulle vidta åtgärder för att ansöka om extra anslag från staten. Landskapsstyrelsen skulle dessutom utreda alternativa finansieringsmodeller som även innefattar privat finansiering både vad gäller byggprojektet och driften.

     När det gäller ansökan om extra anslag från staten finner utskottet att landskapsstyrelsen utrett att det inte finns förutsättningar att gå vidare med en anhållan om extra anslag. I framställningen föreslår landskapsstyrelsen i stället att landskapet avyttrar fastigheter och aktier för 8 miljoner euro för att delfinansiera projektet.

     Utskottet konstaterar att ett eventuellt deltagande av privata finansiärer i projektet ännu inte är utrett. Enligt landskapsstyrelsen har vissa inledande diskussioner förts.

     Vidare konstaterar utskottet att landskapsstyrelsen i förslaget till rambudget fastställt ett tak för projektet på 15 miljoner euro. Eftersom projektet måste anpassas till denna kostnadsram medför detta att en viss ombearbetning av ritningarna kommer att genomföras.

     I samband med att detaljplaneringen inleds skall intresset för privatfinansiering av såväl byggande som drift utredas så att eventuella intressenter kan involveras i planeringsarbetet.

     När det gäller finansieringen av driften har diskussioner med Mariehamns stad lett till utfästelser från stadens sida.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 30 april 2004 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört vice lantrådet Jörgen Strand och finanschefen Dan E Eriksson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, vice ordföranden Mats Perämaa, ledamöterna Torbjörn Eliasson, Peter Grönlund och Lasse Wiklöf.

     Ledamoten Lasse Wiklöf har fogat en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsstyrelsens förslag till första tillägg till budgeten för år 2004.

 

__________________

 

Mariehamn den 18 maj 2004

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson


 

 

 

Reservation

 

 

till finansutskottets betänkande om landskapsstyrelsens

förslag till första tilläggsbudget för år 2004

 

           

Undertecknad reserverar sig mot landskapsstyrelsens förslag och utskottsmajoritetens ståndpunkt att de åländska kommunerna skall kompenseras med knappt hälften eller 700.000 euro för det utvidgade förvärvsinkomstavdraget medan kommunerna i riket erhåller full kompensation.

 

I regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 och 45 a § lagen om planering av statsandel för social- och hälsovården kompenserar staten rikskommunerna fullt ut för ovannämnda skattebortfall. Det sker genom att statsandelen för driftskostnaderna inom kommunernas social- och hälsovård höjs till sådan nivå som fullt ut kompenserar skattebortfallet.

 

Under hörandet i finansutskottet har man från landskapsstyrelsens sida anfört att staten skulle kompensera rikskommunerna endast till 75 procent vilket är fel. Men även utifrån en sådan utgångspunkt är det fel att de åländska kommunerna återigen skall drabbas hårdare än rikskommunerna.

 

Landskapsstyrelsen säger sig värna vård, skola och omsorg men glömmer att en stor del av just dessa områden är anförtrodda kommunernas finansieringsskyldighet och förvaltning. Landskaps-styrelsen fortsätter saneringen av landskapsekonomin genom ytterligare åtstramningar för den kommunala sektorn - en process som nu pågått i flera år.

 

För de åländska kommunerna är minskningen av skatteintäkterna mellan 2003 och 2004 uppskattad till cirka 1,5 miljoner euro. Enligt undertecknads mening bör kommunerna erhålla full kompensation redan från och med juli månad 2003. Landskapet kan genom budgetbeslut även retroaktivt kompensera kommunerna fullt ut

 

Landskapsstyrelsens förslag som omfattats av utskottsmajoriteten kommer ofelbart att öka kravet på skattehöjningar i kommunerna vilket inte borde vara en utgångspunkt för en borgerlig regering och utskottsmajoritet.

 

 

Mariehamn den 18 maj 2004

 

 

Lasse Wiklöf