Finansutskottets betänkande 5/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/1999-2000

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Finansutskottet

2000-05-18

FU0519992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Finansutskottets betänkande om

Kostnadsbefrielse inom färj- och busstrafiken

·       Hemställningsmotion nr 11/1999-2000

Slopandet av biljettavgifterna på fordon på landskapets färjor

·       Hemställningsmotion nr 29/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

Reservation. 3

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

I ltl Lasse Wiklöfs m.fl. hemställningsmotion nr 11/1999-2000 föreslås att lagtinget skall hemställa om att landskapsstyrelsen överväger kostnadsbefrielse för skärgårdsborna i färjtrafiken och inkluderar Mariehamn i planläggningen av kostnadsfri busstrafik för invånarna på landsbygden.

     I ltl Leo Sjöstrands m.fl. hemställningsmotion nr 29/1999-2000 föreslås att lagtinget skall hemställa om att snarast utreda möjligheten att slopa biljettavgifterna på fordon på landskapets frigående färjor inom landskapet Åland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionerna förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet anser i likhet med motionärerna att landskapsstyrelsen bör se över biljettavgifterna för resor på landskapets färjor. Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen är väl medveten om de problemställningar som motionärerna lyfter fram och att arbete pågår vid trafikavdelningen i syfte att se över prissättningen för de resande. Avgifterna är i dagsläget subventionerade och delvis differentierade. Ett årskort kostar t.ex. 100 mark för den bofasta befolkningen och 800 mark för övriga resande. Enligt vad utskottet har erfarit är administrationskostnaderna för årskorten förhållandevis höga. Samtidigt konstaterar utskottet att avgifterna införts för att kunna styra trafikintensiteten. Om avgifterna slopas kan det leda till ett ökat resande som i sin tur leder till behov av fler färjturer och fler färjor. Under sommarhalvåret är skärgårdsfärjorna ofta fullbelagda. Enligt utskottets mening bör de samhällsekonomiska effekterna utredas före ett eventuellt beslut om slopande av avgifterna.

     Ltl Wiklöf m.fl föreslår vidare att landskapsstyrelsen inkluderar Mariehamn i planläggningen av kostnadsfri busstrafik för invånarna på landsbygden. Utskottet har erfarit att denna fråga redan är aktuell i landskapsstyrelsen. Utskottet förutsätter att landskapsstyrelsen jämställer Mariehamn med övriga kommuner i eventuella beslut att subventionera biljettpriserna för bussresenärerna.

     Utskottet ställer sig även beträffande avgiftsfria bussresor positivt till att frågan utreds. Ett flertal viktiga ställningstaganden är dock förenade med ett beslut att subventionera bussbiljettens fulla pris. Det bör inledningsvis finnas en klart uttalad målsättning med införandet av avgiftsfria bussresor. Om en minskning av biltrafiken eftersträvas behövs sannolikt nya turlistor med tätare turer och fler bussar. De befintliga bussarna på Åland utnyttjas för närvarande maximalt. Detta förutsätter att fler bussar införskaffas till landskapet, vilket knappast är möjligt att finansiera om avgiftsfri bussåkning endast erbjuds under en tidsbegränsad period. Det måste därför beslutas om avsikten är att införa fria bussresor permanent eller om det handlar om ett tidsbegränsat projekt. Utskottet föreslår slutligen att de företag som bedriver linjetrafik inbjuds att delta i  utredningsarbetet. Utskottet har erfarit att det finns intresse av att delta.

     Utskottet föreslår att motionerna avslås eftersom landskapsstyrelsen redan vidtagit vissa åtgärder i syfte att utreda det motionärerna föreslår.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 22 mars 2000  inbegärt finansutskottets yttrande över motionerna.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Runar Karlsson, överingenjören Sven-Olof Lindfors, kommundirektören Niklas Eriksson och biträdande enhetschefen Tony Saarinen vid Williams Buss.

     Utskottet har med stöd av 23 § 2 mom. arbetsordningen beslutat avge gemensamt betänkande över motionerna.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Viveka Eriksson, vice ordföranden Holmberg, ledamöterna Jan-Erik Mattsson och Sjöblom och ersättaren Strand.

     Ordföranden Viveka Eriksson har fogat en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget måtte förkasta hemställningsmotion nr 11/1999-2000

 

samt

 

att Lagtinget måtte förkasta hemställningsmotion nr 29/1999-2000.

 

 

Mariehamn den 18 maj 2000

 

 

 

Ordförande

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson

 


Reservation

 

Eftersom jag till de delar betänkandet avhandlar färjavgifter, har en annan åsikt än utskottets majoritet reserverar jag mig mot beslutet.

     Skärgårdsfärjorna utgör en förlängning av vägnätet på Åland och skall därför inte avgiftsbeläggas. En fungerande och tillgänglig trafik är grunden för ett samhälles överlevnad.

     I landskapets budget talas om att “utvecklingen i skärgården kommer att stå i fokus under året”. Skärgården är ett sårbart samhälle och varje åtgärd som befrämjar skärgårdens överlevnad bör vidtas. Färjavgifterna har en motsatt effekt.

     För det första drabbas skärgårdsborna direkt eftersom varje skärgårdsbo måste lösa in ett årskort. Intäkterna för årskortet täcker inte ens omkostnaderna för hanteringen. Det kostar alltså samhället att ta in avgifter från skärgårsborna.

     För det andra drabbas skärgårsbornas näringsverksamhet direkt. T.ex. befinner sig en turistföretagare i skärgården i ett sämre konkurrensläge än en turistföretagare på fasta Åland. Alla transporter till och från skärgården kostar, avgifterna ökar omkostnaderna.

     För det tredje drabbas skärgårdsborna direkt av extra kostnader i sitt boende. Varje leverans av varor och tjänster kostar extra på grund av resor och tidsåtgång. Avgifterna ökar denna kostnad ytterligare.

     För det fjärde drabbas skärgårdsborna direkt, socialt. Umgänge med omvärlden begränsas när alla besökare skall betala en avgift. Många äldre människor är t.ex. beroende av kontakt med yngre släktingar som bor på annan ort.

     En samhällsekonomisk analys av de verkliga effekterna av avgiftssystemet på skärgårdsfärjorna bör genomföras. En sådan utredning skall uppvisa landskapets inkomster - efter att omkostnaderna räknats bort, samt vilka andra effekter avgifterna har för skärgården som helhet.

 

 

Mariehamn den 6 september 2000

 

 

 

Viveka Eriksson