Finansutskottets betänkande 5/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2003-2004

 

Datum

 

Finansutskottet

2004-05-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Budgetram för år 2005 och plan för åren 2006-2007

·      Landskapsstyrelsens meddelande nr 4/2003-2004

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens meddelande. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter2

Allmänt2

Kansliavdelningens förvaltningsområde. 3

Kapitel 43.05 Radio- och TV-verksamhet3

Kapitel 43.60 Ålands polismyndighet3

Finansavdelningens förvaltningsområde. 3

Kapitel 44.05 Allmänna stöd till kommunerna. 3

Kapitel 44.10 Särskilda understöd, lån och investeringar3

Kapitel 44.90 Pensioner4

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde. 4

Kapitel 45.50, 52, 54, 56, 58 och 59 Miljöfrågor4

Näringsavdelningens förvaltningsområde. 4

Kapitel 47.01 Allmänt4

Trafikavdelningen förvaltningsområde. 4

Kapitel 48.20 Sjötrafiken. 4

Utskottets förslag. 5

Ärendets behandling. 5

Utskottets förslag. 5

Bilagor

Lasse Wiklöfs reservation

Näringsutskottets utlåtande

     Raija-Liisa Eklöws reservation

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens meddelande

 

Landskapsstyrelsen redogör i meddelandet för budgetramen för år 2005 och planen för de två efterföljande åren. De totala utgifterna i budgetramen för 2005 är upptagna till 250 301 000 euro. Inkomsterna är uppskattade till 232 822 000 euro.

     Av meddelandet framgår att budgetsituationen för planperioden har förbättrats i förhållande till den översikt som hösten 2003 fogades till landskapsstyrelsens budgetförslag för år 2004. Till stora delar beror förbättringen på den åtstramande allmänna linjen i budgetramarna och planen samt på att det i bokslutet för år 2003 realiserades större besparingar än beräknat. Förbättringen i budgetsituationen beror även på att inkomsterna i statsbudgeten nu antas öka snabbare än tidigare beräkningar givit vid handen för såväl innevarande år som för de närmast kommande åren.

     Landskapsstyrelsens förslag till ramar och plan kan medföra personalminskningar, dock så att personalpolitiken fortsättningsvis utgår från att permitteringar och uppsägningar skall undvikas. Detta förutsätter att omplaceringar och andra specialarrangemang i samband med naturliga avgångar kan genomföras i högre utsträckning än vad som hittills varit vanligt inom landskapsförvaltningen. I det fall verksamheter läggs ner eller väsentligt minskas kan uppsägning av personal komma ifråga efter noggrant övervägande och med god framförhållning.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antecknar sig landskapsstyrelsens meddelande till kännedom och samtidigt bringar utskottets betänkande till landskapsstyrelsens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

Landskapsstyrelsens meddelande med förslag till budgetram för år 2005 och plan för åren 2006-2007 innebär en reform av budgetprocessen som finansutskottet har efterlyst under de senare årens budgetarbete. Syftet med reformen är att tidigarelägga en del av budgetprocessen för att ge lagtinget möjlighet att behandla budgeten mer grundligt. Tidsschemat för den sena budgetbehandlingen i november-december har tidigare varit mycket pressat. Ett annat skäl som har nämnts för en omläggning av budgetprocessen är att en tidigareläggning skulle underlätta kommunernas budgetarbete.

     I syfte att ytterligare förbättra beslutsunderlaget i budgetprocessen vill utskottet framhålla att lagframställningar som förutsätts i budgetförslaget bör överlämnas till lagtinget samtidigt med meddelandet med förslag till budgetram. När detta inte är möjligt bör åtminstone huvuddragen i lagstiftningen presenteras i meddelandet.

     I övrigt är utskottet i stort sett nöjdt med hur budgetprocessen nu utvecklas. Arbetet med budgetramen för år 2005 har gett landskapsstyrelsen viktiga erfarenheter. Eftersom det är första gången som en budgetram har utarbetats i denna form har respektive avdelnings arbetssätt varierat något. Landskapsstyrelsens utgångspunkt har dock varit att respektive avdelning under processen skall ge alla i personalen möjlighet att i något skede komma med synpunkter på förslaget till rambudget. Vissa avdelningar kom i god tid igång med arbetet och följde de givna direktiven medan andra avdelningar tog längre tid på sig och därför inte följde samma process.

     Om man ser till meddelandets innehåll och funktion så anser utskottet att utförandet är en aning ojämnt. Syftet med rambudgeten är att landskapsstyrelsen skall presentera de ekonomiska ramarna och inriktningen i arbetet under de kommande budgetåren för lagtinget. Det innebär att enbart större förändringar behöver redovisas mer ingående. Enligt utskottet är vissa delar av det föreliggande meddelandet alldeles för detaljerade.

     Det arbete som lagts ned under våren kommer att ligga till grund för arbetet med detaljbudgeten och därigenom göraförenkla budgetprocessen kortare i höst. Det är dock först i samband med höstens budgetbehandling som det är möjligt att göra en första utvärdering av reformen. Det oaktat anser utskottet redan nu att en rambudget skall presenteras för lagtinget avges årligen under vårsessionen. Utskottet förutsätter att avdelningarna till nästa år har anpassat rutinerna så att meddelandet kan föreläggas i så god tid att lagtinget hinner slutbehandla det inom april.  

     När det gäller den föreslagna budgetramen för 2005 konstaterar utskottet att det under budgetåret är aktuellt att teckna nya kollektivavtal. Resultatet av kollektivavtalsförhandlingarna skall enligt vad utskottet har erfarit rymmas inom den föreslagna rambudgeten och planen för de två följande åren.

 

Kansliavdelningens förvaltningsområde

 

Kapitel 43.05 Radio- och TV-verksamhet

 

De budgeterade intäkterna för licensavgifter höjdes i budgeten för 2004 med hänvisning till en effektiviserad uppbörd. Licensintäkterna har i rambudgeten räknats upp ytterligare. Utskottet har erfarit att det på sikt är realistiskt att räkna med licensintäkter från ca 90 procent av hushållen. Motsvarande uppbördsprocent uppnås t.ex. i Sverige.

     Antalet anmälningar om TV-innehav har ökat betydligt sedan det hos allmänheten blev känt att kontrollen av TV-innehav skulle effektiviseras. Vid tidpunkten då ärendet diskuterades i utskottet hade 1.050 nya licensanmälningar gjorts. Utskottet ser positivt på denna utveckling och förutsätter att intäkterna från licenserna i sin helhet kommer att överföras till Ålands Radio och TV. I övrigt vill utskottet framhålla att de krav på kostnadseffektivitet som finns inom hela landskapsförvaltningen även gäller den administrativa förvaltningen och programverksamheten inom Ålands radio och tv.

     När det gäller reglerna om vem som är skyldig att erlägga licensavgift har utskottet erfarit att reglernade i vissa fall ger utrymme för tolkning. Det är enligt utskottet inte tillfredsställande. Utskottet anser därför att landskapsstyrelsen bör se över reglerna och vid behov förtydliga när betalningsskyldighet föreligger.

 

Kapitel 43.60 Ålands polismyndighet

 

Under beredningen har utskottet informerats om den pågående utredningen om polismyndighetens utrymmen. Utskottet har inte tagit ställning till frågan med hänvisning till att frågan ännu utreds. Utskottet förutsätter dock att långsiktiga lösningar söks som bl.a. tar sikte på ett förbättrat arbetsskydd och en utrymmesmässigt förbättrad klienthantering.

 

Finansavdelningens förvaltningsområde

 

Kapitel 44.05 Allmänna stöd till kommunerna

 

Enligt meddelandet kommer landskapsstyrelsen att eftersträva långsiktiga överenskommelser med kommunerna. Utskottet konstaterar att landskapsstyrelsen årligen har överläggningarförhandlar med Ålands kommunförbund i samband med att följande års budget utarbetas. Tidigare års erfarenheter har dock visat att kommunförbundets roll och mandat som förhandlare för kommunernas räkning är oklar. Det som diskuteras är inte alltid förankrat i de enskilda kommunerna. Utskottet föreslår därför att landskapsstyrelsen uppmanar kommunerna att klargöra kKommunförbundets roll.förhandlingarna . En grundläggande förutsättning för framgångsrika och hållbara överenskommelser är att kKommunförbundets mandat, med eventuella begränsningar, är fullständigt klarlagt för alla inblandade parter.

     Vidare aviserar landskapsstyrelsen i meddelandet en översyn av landskapsandelssystemet. Med hänvisning till utskottets synpunkter i betänkande 2/2003-2004 vill utskottet understryka vikten av att översynen resulterar i ett mer överskådligt och förutsägbart landskapsandelssystem.

 

Kapitel 44.10 Särskilda understöd, lån och investeringar

 

Utskottet hänvisar till finansutskottets motiveringar i betänkandet till landskapsstyrelsens förslag till första tilläggsbudget för 2004. (borde bytas till betänkandets nummer som inte finns ännu).

 

Kapitel 44.90 Pensioner

 

Med hänvisning till utskottets skrivningar om pensionsfonden i betänkandet 2/2003-2004 uppmanar utskottet landskapsstyrelsen att lämna lagtinget en utförlig redogörelse om pensionsfonden. Landskapsstyrelsen bör senast i samband med den ordinarie budgeten för 2005 redovisa hur fondens medel är placerade och vilka principer som tillämpas. Dessutom bör landskapsstyrelsen redogöra för prognoserna när det gäller förhållandet mellan den beräknade avkastningen och kommande pensionsutbetalningar.

 

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

 

Kapitel 45.50, 52, 54, 56, 58 och 59 Miljöfrågor

 

Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen har för avsikt att se över miljölagstiftningen i syfte att minska antalet verksamheter som kräver tillstånd från miljöprövningsnämnden. Detta arbete är angeläget då ärendenas handläggningstid i miljöprövningsnämnden är oskäligt lång. Utskottet vill dock inskärpa att förenklingarna av lagstiftningen inte får leda till försämringar i miljön.

 

Näringsavdelningens förvaltningsområde

 

Kapitel 47.01 Allmänt

 

Utskottet har av näringsutskottet inbegärt ett utlåtande om rambudgeten för näringsavdelningens förvaltningsområde. Utskottet omfattar landskapsstyrelsens motiveringar i meddelandet. Beträffande de synpunkter som i utlåtandet framförs om kultur- och kongresshuset hänvisas till finansutskottets betänkande nr 4/2003-2004 om första tilläggsbudgeten för 2004.

 

Trafikavdelningen förvaltningsområde

 

Kapitel 48.20 Sjötrafiken

 

Med hänvisning till utskottets synpunkter under rubriken Allmänt påpekas att avsnittet om sjötrafiken till vissa delar tar upp detaljer som inte hör hemma i en rambudget.

     Enligt meddelandet överväger landskapsstyrelsen införandet av avgifter för beställningsturer samt övrig trafik utanför ordinarie turlista. Utskottet har erfarit att denna form av trafik har tillkommit för att minska kostnaderna för den ordinarie linjetrafiken. På vissa färjpass med färre passagerare har turtätheten minskats samtidigt som möjlighet till beställningstrafik istället införts. Utskottet anser att införandet av avgifter för beställningstrafik kommer att försvåra möjligheterna att framöver införa beställningstrafik på färjpass med färre passagerare.

     När det gäller utgifterna för sjötrafiken anser utskottet att större strukturella förändringar måste genomföras för att minska kostnaderna. Enligt utskottet är dock indragning av trafik inte en hållbar lösning. Landskapsstyrelsen bör ge högsta prioritet åt arbetet med att se över sjötrafiksystemet som helhet. Målsättningen bör vara att förkorta färjpassen så långt som möjligt. Vidare bör landskapsstyrelsen utreda inrättandet av ett affärsverk alternativt en bolagisering. Landskapsstyrelsen bör samtidigt verka för att arbetstidslagstiftningen ändras i konformitet med de regler som gäller för utrikessjöfart.

 

Utskottets förslagbedömning

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget antecknar sig meddelandet till kännedom och samtidigt bringar de synpunkter som framförs i betänkandet till landskapsstyrelsens kännedom.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 5 maj 2003 inbegärt finansutskottets yttrande över meddelandet.

     Utskottet har med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt ett utlåtande från näringsutskottet. Utlåtandet bifogas till betänkandet.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Roger Nordlund, vicelantrådet Jörgen Strand, landskapsstyrelseledamöterna Kerstin Alm, Gun-Mari Lindholm, Tuula Mattsson och Lars Selander, polismästaren Björn Andersson, miljöjuristen Helena Blomqvist, kommundirektören Niklas Eriksson, tekniska inspektören Göran Holmberg, ordföranden för miljöprövningsnämnden Lars Janlöv, förvaltningsinspektören Veronica Johansson, avdelningschefen Niklas Karlman, VD för Ålands Radio och TV Pia Rothberg-Olofsson, samt viceordföranden i Brändö kommunfullmäktige Jan-Thore Thörnroos.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, vice ordföranden Mats Perämaa, samt ledamöterna Torbjörn Eliasson, Peter Grönlund och Lasse Wiklöf.

     Ledamoten Lasse Wiklöf har fogat en reservation till betänkandet.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig meddelandet till kännedom och bringar detta betänkande till landskapsstyrelsens kännedom.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 18 maj 2004

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson