Finansutskottets betänkande 6/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/1999-2000

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Finansutskottet

2000-05-18

FU0619992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Ersättning till mark- och vattenägare för olägenheter till följd av fartygstrafik

·       Hemställningsmotion nr 14/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Sammanfattning. 1

Motionen. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionen

 

I ltl Anders Englunds m.fl. motion föreslås att lagtinget skall hemställa om att landskapsstyrelsen utreder hur man på ett rimligt sätt kan ersätta de mark- och vattenägare som drabbats av skador och olägenheter till följd av den ökade fartygstrafiken i vissa farleder.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet är enigt med motionärerna om att fartygstrafiken medför olägenheter för mark- och vattenägare invid de stora farlederna. Många mark- och vattenägare drabbas av betydande skador på grund av svallvågor och sug. Enligt sjötrafiklagen skall den som färdas på vatten följa regler om hastighetsbegränsningar samtidigt som den omsorg och försiktighet som omständigheterna kräver skall iakttas så att inte fara eller skada åstadkoms för andra eller för naturen eller den övriga miljön. Då hastighetsbegränsningar i regel saknas i de farleder som är dragna genom de åländska vattnen är det de allmänna bestämmelserna om försiktighet som gäller för de trafikerande fartygen.

     I den åländska vattenlagen finns ersättningsregler för skada som orsakas av fartygstrafik. Ersättning skall betalas för skada på mark, inrättning, upplag, fångstredskap eller annan egendom som beror på t.ex. vågsvall. Ersättningsskyldighet föreligger oberoende av vållande och ersättning skall därför utgå även om inte brott mot eventuella hastighetsbegränsningar kan konstateras. Skada som uppstår utanför allmän eller enskild farled skall fullt ut ersättas av den som ansvarar för farleden. Farledsinnehavaren har i sin tur regressrätt gentemot den vars farkost vållat skadan. Utskottet konstaterar således att det enligt den åländska vattenlagen i första hand är farledsinnehavaren som skall ersätta mark- och vattenägarna för de skador som trafiken i farleden orsakar.

     I detta sammanhang vill utskottet hänvisa till försiktighetsprincipen samt principen om att förorenaren betalar, vilka är de bärande principerna i flera internationella miljökonventioner, bl.a. 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö.  Lagtinget lämnade sitt bifall till denna konvention våren 2000. Utskottet finner att fartygens hastighet är en av de avgörande faktorerna då skador uppstår på t.ex. stränder och bryggor. I frågor som gäller fartbegränsningar för handelsfartyg i farleder inom landskapet som riksmyndigheterna ansvarar för skall riksmyndigheterna enligt självstyrelselagen samråda med landskapsstyrelsen. Utskottet anser därför att landskapsstyrelsen har anledning att ta upp frågan om hastighetsbegränsningar med sjöfartsmyndigheterna så att skadorna i den åländska skärgården kan begränsas.

     Eftersom de skadelidande med stöd av vattenlagen kan begära ersättning av farledsinnehavaren, finns det inte enligt utskottet skäl att utreda huruvida landskapet kan ersätta skadorna. Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 27 mars 2000 inbegärt finansutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Runar Karlsson, överingenjören Sven-Olof Lindfors och kommundirektören Niklas Eriksson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Viveka Eriksson, vice ordföranden Holmberg,  ledamöterna Jan-Erik Mattsson och Sjöblom och ersättaren Strand.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget måtte förkasta hemställningsmotion nr 14/1999-2000

 

 

Mariehamn den 18 maj 2000

 

 

 

Ordförande

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson