Finansutskottets betänkande 7/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/1999-2000

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Finansutskottet

2000-05-18

NU0719992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Näringsutskottets betänkande om

Förhandlingar med Air Botnia om flygtrafikens tillförlitlighet

·       Hemställningsmotion nr 10/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Motionärernas förslag

 

I ltl Lasse Wiklöfs m.fl. motion föreslås att lagtinget hemställer om att landskapsstyrelsen förhandlar med Air Botnia om större tillförlitlighet i bolagets turlistade reguljära trafik.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att den flygtrafik som Air Botnia upprätthåller är viktig för landskapet.  Air Botnia verkar som en privat entreprenör på Åland utan några avtalsenliga skyldigheter mot landskapet. Diskussioner har kontinuerligt förts mellan landskapet och Air Botnia och utskottet förutsätter att landskapsstyrelsen även fortsättningsvis verkar för fungerande flygtrafikförbindelser.

 

Utskottet föreslår med hänvisning till det anförda att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 22 mars 2000 inbegärt finansutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapstyrelseledamoten Runar Karlsson, överingenjören Sven-Olof Lindfors och verkställande direktören Agneta Erlandsson vid Ålands handelskammare.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Viveka Eriksson, vice ordföranden Holmberg, ledamöterna Jan-Erik Mattsson och Sjöblom och ersättaren Strand.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget måtte förkasta hemställningsmotion nr 10/1999-2000

 

 

Mariehamn den 18 maj 2000

 

 

 

Ordförande

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson