Framställning 10/2001-2002 (parallelltext)

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2001-12-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Euroanpassning av vissa landskapslagar

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 10/2001-2002

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 21 § landskapslagen om offentliga nöjestillställningar 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 12 b § ellagen för landskapet Åland. 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om befrielse från användnings- och överlåtelserestriktioner för hyresfastigheter 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 § landskapslagen om parkeringsbot 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om föreläggande av ordningsbot vid vissa trafikförseelser 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om minsta penningbelopp av böter vid trafikförseelse  5

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 21 § landskapslagen om offentliga nöjestillställningar

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

21 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Föranstaltas uppvisningar, hastighet­stävlingar eller med tävlingar jämförliga uppvisningskörningar eller andra sådana offentliga nöjestillställningar, vid vilka skada kan åsamkas på person eller egendom för åskådare, funktionärer eller utomstående, har den tillståndsbeviljande myndigheten rätt att såsom villkor för tillställningen uppställa, att föranstaltaren tagit ansvarsförsäkring för uppfyllande av sin skyldighet att erlägga sådan ersättning för under offentlig nöjestillställning uppkommen skada på person eller egendom, till vilken han i sin ställning kan dömas. Då fråga är om flyg- eller fall­skärmshoppuppvisning eller -tävling, hastighetstävling för motorfordon, motordrivna anordningar eller motorbåtar eller med tävlingar jämförlig uppvisningskörning eller trav- eller ridtävling, skall tagande av sådan försäkring alltid sättas som villkor för tillställningen.

     Försäkringen skall tecknas sålunda, att försäkringen täcker skada beträffande en person till ett belopp av minst 20.000 mark och skador beträffande flera personer till ett sammanlagt belopp av minst 200.000 mark, varvid ersättningen för skada be­träffande varje person är densamma som om fråga vore om skada som drabbat endast en person, samt att försäkringen täcker skada på egendom till ett belopp av minst 20.000 mark.

     Beroende på tillställningens art, antalet åskådare och övriga omständigheter må den tillståndsbeviljande myndigheten höja eller sänka de i 3 mom. nämnda försäkrings­beloppen.

 

 

 

 

 

21 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Om skada på person eller egendom kan orsakas av att en offentlig nöjestillställning ordnas kan polisen, för att evenemanget skall få arrangeras, kräva att arrangören har en tillräcklig ansvarsförsäkring för att täcka eventuell ersättningsskyldighet. Vid flyg- eller fall­skärmshoppuppvisningar eller -tävlingar, hastighetstävlingar för motorfordon, motordrivna anordningar eller motorbåtar eller med tävlingar jämförliga uppvisningskörningar samt vid trav- eller ridtävlingar, är tecknandet av en tillräcklig ansvarsförsäkring ett villkor för att tillställningen skall få arrangeras.

 

 

 

 

 

 

Momentet upphävt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentet upphävt

 

 

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 12 b § ellagen för landskapet Åland

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

12b §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kunden skall betala de skäliga mätningskostnader som kunden orsakar distributionsnätsinnehavaren. En elanvändare vars elförbrukning mäts genom direktmätning får dock inte debiteras mer än 2000 mark för mätare med tillhörande insamlingsutrustning och för dess installation i uttagspunkten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

12b §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kunden skall betala de skäliga mätningskostnader som kunden orsakar distributionsnätsinnehavaren. En elanvändare vars elförbrukning mäts genom direktmätning får dock inte debiteras mer än 336 euro för mätare med tillhörande insamlingsutrustning och för dess installation i uttagspunkten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om befrielse från användnings- och överlåtelserestriktioner för hyresfastigheter

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Förutsättningar för beviljande av befrielse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För att befrielse skall kunna beviljas måste bostadslånen återbetalas i sin helhet och en

avgift erläggas. Avgiftens storlek bestäms genom att grundbeloppet multipliceras med antalet

bostadskvadratmeter och det antal år som lånet befrias från användnings- och överlåtelsebegränsningar. Grundbeloppet bestäms enligt följande:

 

År då lånet befrias från begränsningar

Grundbelopp

(mark)

1.1.2000

20

1.1.2001

21

1.1.2002

22

1.1.2003

23

1.1.2004

24,5

 

 

 

 

 

 

2 §

Förutsättningar för beviljande av befrielse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För att befrielse skall kunna beviljas måste bostadslånen återbetalas i sin helhet och en

avgift erläggas. Avgiftens storlek bestäms genom att grundbeloppet multipliceras med antalet

bostadskvadratmeter och det antal år som lånet befrias från användnings- och överlåtelsebegränsningar. Grundbeloppet bestäms enligt följande:

 

År då lånet befrias från begränsningar

Grundbelopp

(euro)

1.1.2002

3,70

1.1.2003

3,87

1.1.2004

4,12

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 § landskapslagen om parkeringsbot

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

Parkeringsboten utgör oberoende av felets art 50 mark. Landskapsstyrelsen kan, om det av hänsyn till trafiken kan anses påkallat, höja botens belopp till högst 150 mark. Förhöjningen kan också avse kommun eller ett visst område i kommun.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

4 §

Parkeringsboten utgör oberoende av felets art 10 euro. Landskapsstyrelsen kan, om det av hänsyn till trafiken kan anses påkallat, höja botens belopp till högst 30 euro. Höjningen kan också avse en kommun eller ett visst område i en kommun.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om föreläggande av ordningsbot vid vissa trafikförseelser

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Ordningsbotens storlek

Ordningsboten utgör 40, 70, 140, 200 eller 400 mark.

 

 

2 §

Ordningsbotens storlek

Ordningsboten är 10, 20, 35, 50 eller 100 euro

 

 

3 §

Förseelse vid gångtrafik

Gående som bryter mot bestämmelserna i vägtrafiklagen kan föreläggas ordningsbot om 40 mark.

 

 

3 §

Förseelser vid gångtrafik

En gående som bryter mot bestämmelserna i vägtrafiklagen kan föreläggas en ordningsbot på 10 euro.

 

 

4 §

Förseelse vid trafik med motorlöst fordon

Cyklande eller förare av annat motorlöst fordon som bryter mot bestämmelserna i vägtrafiklagen kan föreläggas ordningsbot om 70 mark. Ordningsbot får dock inte föreläggas för brott mot bestämmelserna i 75 § vägtrafiklagen.

 

 

4 §

Förseelser vid trafik med motorlöst fordon

En cyklist eller en förare av något annat motorlöst fordon som bryter mot bestämmelserna i vägtrafiklagen kan föreläggas en ordningsbot på 20 euro.

 

 

5 §

Förseelse angående skyldighet att förete handlingar

Förare av motordrivet fordon som bryter mot bestämmelserna i 69 § vägtrafiklagen om skyldighet att förete vissa handlingar kan föreläggas ordningsbot om 70 mark.

 

 

5 §

Förseelser som gäller skyldighet att uppvisa körkort och andra handlingar

För brott mot bestämmelserna i 69 § om skyldighet att ha med sig handlingar som fordras vid framförandet av motordrivna fordon kan föraren föreläggas en ordningsbot på 20 euro.

 

 

6 §

Förseelse angående motordrivet fordons konstruktion, utrustning, skick, användning eller belastning

Uppfyller inte motordrivet fordons eller släpfordons konstruktion, utrustning eller skick i vägtrafiklagen föreskrivna krav för användning på väg kan förare, ägare eller varaktig innehavare föreläggas ordningsbot om 140 mark.

 

 

6 §

Förseelser som gäller ett motordrivet fordons konstruktion,
 utrustning eller skick

För brott mot bestämmelserna i vägtrafiklagen eller med stöd av den utfärdade bestämmelser om motordrivna fordons eller släpfordons konstruktion, utrustning eller skick kan fordonets förare, ägare eller varaktiga innehavare föreläggas en ordningsbot på 35 euro.

 

 

7 §

Försummelse att använda skyddsutrustning

Den som bryter mot bestämmelserna i 61 § vägtrafiklagen om skyldighet att använda bilbälte eller att tillse att barn under 15 år använder bilbälte eller färdas i skyddsanordning kan föreläggas ordningsbot om 140 mark.

Bryter förare av motorcykel eller moped eller motorcykelpassagerare mot bestämmelserna om användning av skyddshjälm i 62 § vägtrafiklagen kan han föreläggas ordningsbot om 140 mark.

 

 

7 §

Försummelse att använda skyddsutrustning

Den som bryter mot bestämmelserna i 61 § vägtrafiklagen om skyldighet att använda bilbälte eller att se till att barn under 15 år använder bilbälte eller färdas i skyddsanordning kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro.

Föraren av en motorcykel eller moped eller passageraren på en motorcykel som bryter mot bestämmelserna om användning av skyddshjälm i 62 § vägtrafiklagen kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro.

 

8 §

Förseelser vid trafik med motordrivet fordon

Förare av motordrivet fordon som bryter mot bestämmelserna i 1, 2 eller 3 kap. vägtrafiklagen eller mot påbud, förbud, begränsning eller bestämmelser som framgår av trafikmärke eller vägmarkering kan föreläggas ordningsbot om 200 mark Ordningsbot om 400 mark kan föreläggas förare som överskrider hastighets­begränsning med högst 20 km/h.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

8 §

Förseelser vid trafik med motordrivet fordon

En förare av ett motordrivet fordon som bryter mot bestämmelserna i 1, 2 eller 3 kap. vägtrafiklagen eller mot påbud, förbud, begränsning eller bestämmelser som framgår av trafikmärken eller vägmarkeringar kan föreläggas en ordningsbot på 50 euro. En ordningsbot på 100 euro kan föreläggas en förare som överskrider gällande hastighetsbegränsning med högst 20 km/h.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 §

Störande eller onödig körning

Den som bryter mot bestämmelserna i vägtrafiklagen om störande eller onödig körning kan föreläggas ordningsbot om 140 mark.

 

 

9 §

Störande eller onödig körning

Den som bryter mot bestämmelserna i vägtrafiklagen om störande eller onödig körning kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro.

 

 

9a §

Onödig tomgångskörning

Den som bryter mot bestämmelserna i 31a § vägtrafiklagen om förbud mot onödig tomgångskörning kan föreläggas ordningsbot om 140 mark.

 

 

9a §

Onödig tomgångskörning

Den som bryter mot bestämmelserna i 31a § vägtrafiklagen om förbud mot onödig tomgångskörning kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro.

 

 

 

 

10 §

Användning av obesiktigat eller oregistrerat fordon

Förare av obesiktigat eller oregistrerat fordon kan föreläggas ordningsbot om 140 mark.

 

10 §

Användning av obesiktigat eller oregistrerat fordon

För användning av ett obesiktigat eller oregistrerat fordon kan föraren föreläggas en ordningsbot på 35 euro.

 

 

11 §

Otillåten personbefordran med motordrivet fordon

Förare som bryter mot bestämmelserna i vägtrafiklagen om personbefordran med motordrivet fordon eller om placering av passagerare kan föreläggas ordningsbot om 200 mark

 

 

11 §

Otillåten personbefordran med motordrivet fordon

Förare som bryter mot bestämmelserna i vägtrafiklagen om personbefordran med motordrivet fordon eller om placering av passagerare kan föreläggas en ordningsbot på 50 euro.

 

 

6.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om minsta penningbelopp av böter vid trafikförseelse

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

För överskridande av hastighetsbegränsning som avses i vägtrafiklagen för landskapet Åland (27/1983) och med stöd därav utfärdade bestämmelser är det minsta totalbelopp av dagsböter som döms ut 400 mark.

 

 

1 §

För överskridande av hastighetsbegränsning som avses i vägtrafiklagen för landskapet Åland (27/1983) och med stöd därav utfärdade bestämmelser är det minsta totalbelopp av dagsböter som döms ut 100 euro.