Framställning 10/2003-2004 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Kommunala tjänstemän
Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2004-03-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Kommunala tjänstemän

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 10/2003-2004

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av kommunallagen för landskapet 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av kommunallagen för landskapet

 

I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 10 och 63 §§ kommunallagen för landskapet Åland den 25 september 1997 (73/1997)

     ersätts i rubriken till 4 § och i lagens 4, 11, 14, 17, 38, 47, 62 och 84 §§ ordet ”landskapsstyrelse” i olika böjningsformer med ”landskapsregering” i motsvarande former och

     ändras 57 § som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

10 §

Tjänstestadga

     Fullmäktige skall anta en tjänstestadga med bestämmelser om anställningsvillkor för kommunens tjänstemän.

     Tjänstestadgan skall särskilt innehålla

     1) allmänna bestämmelser om anställning av tjänstemän.

     2) bestämmelser om skriftlig varning till tjänstemän som handlar i strid med sina tjänsteplikter eller försummar dem samt

     3) bestämmelser om behandlingen av en tjänstemans yrkanden som gäller löne- eller andra förmåner.

 

 

 

 

     (paragrafen upphävs)

 

57 §

Anställningsförhållanden

     Den som är anställd hos kommunen står i ett offentligrättsligt anställningsförhållande (tjänstemän) eller ett privaträttsligt anställningsförhållande (arbetstagare) till kommunen.

     Kommunens myndighetsuppgifter skall skötas av tjänstemän.

     Fullmäktige beslutar om inrättande och indragning av tjänster.

 

 

57 §

Anställningsförhållanden

     Den som är anställd hos kommunen står i ett offentligrättsligt anställningsförhållande (tjänstemän) eller ett privaträttsligt anställningsförhållande (arbetstagare) till kommunen. Om tjänstemän och arbetstagare gäller vad som är särskilt föreskrivet.

     Kommunens myndighetsuppgifter skall skötas av tjänstemän. Tjänster skall enbart inrättas för myndighetsuppgifter.

     Fullmäktige beslutar om inrättande och indragning av tjänster. Om utövande av offentlig makt inte ingår i uppgifterna för en tjänst, skall tjänsten dras in när den blir ledig.

     Kommunen kan besluta att ett tjänsteförhållande skall ombildas till ett arbetsavtalsförhållande, om utövande av offentlig makt inte ingår i uppgifterna för tjänsten och ombildningen inte innebär att tjänstemannens anställningsvillkor försämras. Innan beslut tas, skall kommunen ge tjänstemannen skriftlig information om villkoren i arbetsavtalsförhållandet i enlighet med 2 kap. 4 § arbetsavtalslagen (FFS 55/2001) och bereda tjänstemannen tillfälle att höras.

 

63 §

Felaktigt förfarande i tjänsteutövning och avstängning från tjänsteutövning

     Om det på sannolika grunder kan misstänkas att en tjänsteman i sin tjänst har gjort sig skyldig till tjänstebrott eller handlat i strid med sina skyldigheter på något annat sätt skall tjänstemannen avkrävas en förklaring och saken vid behov anmälas till styrelsen.

     Styrelsen kan avstänga en tjänsteman från tjänsten för den tid en undersökning med anledning av ett misstänkt felaktigt förfarande i tjänsten eller förundersökning och rättegång med anledning av ett misstänkt tjänstebrott pågår. Fullmäktige beslutar om avstängning av kommun­direktören.

     Om en tjänsteman på sannolika grunder misstänks ha begått ett brott utanför sin tjänsteutövning, kan tjänstemannen med iakttagande av vad som stadgas i 2 mom. avstängas från tjänsteutövning den tid undersökning eller rättegång pågår, om de omständigheter som förekommit i saken kan inverka på tjänstemannens sätt att handha sina uppgifter.

 

 

 

 

 

     (paragrafen upphävs)

 

 

 

________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Tjänstestadgor, som gäller i kommunerna när denna lag träder i kraft, får tillämpas högst ett år efter lagens ikraftträdande.

_________