Framställning 10/2004-2005 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Lagstiftning mot diskriminering
Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2005-03-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Lagstiftning mot diskriminering

·       Landskapsregeringens framställning nr 10/2004-2005

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 13 § tjänstemannalagen för landskapet Åland. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om tjänstekollektivavtal 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av 31 § landskapslagen om utbildning på gymnasialstadienivå. 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av 32 § landskapslagen om Högskolan på Åland. 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av 21 § landskapslagen om Ålands folkhögskola. 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av 12a § landskapslagen om Ålands musikinstitut 4

 

 

4

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 13 § tjänstemannalagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 13 § 1 mom. tjänstemannalagen för landskapet Åland (1987:61) som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

13 §

     Tjänstemännen skall i tjänste­förhållande bemötas opartiskt. Ingen tjänsteman får utan fog ges en annan ställning än andra på grund av börd, religion, kön, ålder, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet eller annan därmed jämförbar omständighet.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

13 §

     Tjänstemännen skall i tjänste­förhållande bemötas opartiskt. Ingen tjänsteman får utan fog ges en annan ställning än andra på grund av börd, ras, etniskt ursprung, religion, kön, sexuell läggning, ålder, funktionshinder, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet eller annan därmed jämförbar omständlig­het.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

 


 

5.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om tjänstekollektivavtal

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 § 6 mom. landskapslagen (1978:22) om tjänstekollektivavtal

     fogas till lagens 2 § ett nytt 4 mom. så att nuvarande 4-6 mom. blir 5-7 mom. samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen ” i motsvarande former som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt 4 mom. så att nuvarande 4-6 mom. blir 5-7 mom.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelse i tjänstekollektivavtal som står i strid med 1, 2, 3, 4 eller 5 mom. är ogiltig.

 

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser i avtal får inte diskriminera tjänstemän på grund av deras etniska tillhörighet, religion, övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuella läggning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En bestämmelse i ett tjänstekollektivavtal är ogiltig om den står i strid med denna paragraf.

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

__________________

 

 

6.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 31 § landskapslagen om utbildning på gymnasialstadienivå

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 31 § landskapslagen (1997:52) om utbildning på gymnasialstadienivå samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen ” i motsvarande former som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

31 §

Opartiskt bemötande

     De studerande skall bemötas opartiskt så att ingen diskrimineras på grund av kön, funktionshinder, social, religiös eller kulturell bakgrund eller annan därmed jämförbar omständighet.

 

 

 

31 §

Opartiskt bemötande

     De studerande skall bemötas opartiskt så att ingen diskrimineras på grund av kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, ras, etniskt ursprung, social, religiös eller kulturell bakgrund eller annan jämförbar omständighet.

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

__________________

 

 


 

7.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 32 § landskapslagen om Högskolan på Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 32 § 1 mom. landskapslagen (2002:81) om Högskolan på Åland som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

32 §

Opartiskt bemötande

     En studerande skall bemötas opartiskt så att ingen diskrimineras på grund av kön, funktionshinder, social, religiös eller kulturell bakgrund eller annan därmed jämförbar omständlighet.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

32 §

Opartiskt bemötande

     En studerande skall bemötas opartiskt så att ingen diskrimineras på grund av kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, ras, etniskt ursprung, social, religiös eller kulturell bakgrund eller annan jämförbar omständighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

 

 

8.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 21 § landskapslagen om Ålands folkhögskola

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 21 § landskapslagen (1999:53) om Ålands folkhögskola samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen ” i motsvarande former som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

21 §

Opartiskt bemötande

     De studerande skall bemötas opartiskt så att ingen diskrimineras på grund av ras, kön, funktionshinder, social, religiös eller kulturell bakgrund eller annan därmed jämförbar omständighet.

 

 

 

21 §

Opartiskt bemötande

     De studerande skall bemötas opartiskt så att ingen diskrimineras på grund av kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, ras, etniskt ursprung, social, religiös eller kulturell bakgrund eller annan jämförbar omständighet.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

 


 

9.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 12a § landskapslagen om Ålands musikinstitut

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 12a § landskapslagen (1995:80) om Ålands musikinstitut sådan den lyder i landskapslagen 1997/53 samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen ” i motsvarande former som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

12a §

Opartiskt bemötande

     Eleverna skall bemötas opartiskt så att ingen diskrimineras på grund av kön, funktionshinder, religiös, social eller kulturell bakgrund eller annan därmed jämförbar omständighet.

 

 

 

 

12a §

Opartiskt bemötande

     Eleverna skall bemötas opartiskt så att ingen diskrimineras på grund av kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, ras, etniskt ursprung, social, religiös eller kulturell bakgrund eller annan jämförbar omständighet.

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft