Framställning 10/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

FRAMSTÄLLNING nr 10/2010-2011

 

Datum

 

 

2011-01-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2010

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till tredje tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2010.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

-        tilläggsanslag för kompensation till kommunerna för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag

-        tilläggsanslag för pensionsutgifter

-        minskning av anslag för evenemangsbidrag ur penningautomatmedel och tilläggsanslag för understöd för filmproduktion

-        inköp av fastighet i skyddssyfte

-        omstruktureringsstöd till Air Åland Ab

-        omfördelning av anslag under kapitlet för främjande av lantbruket

-        tilläggsanslag för sjötrafiken

-        omfördelning av anslag och tilläggsanslag för vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten samt

-        högre ränteinkomster.

 

Tillägget balanserar på ett netto om 2.462.000 euro.

 

I och med tillägget har hittills under år 2010 budgeterats 308.653.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2010.

 

 

Mariehamn den 10.1.2011

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa

 

__________________

 


 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 33

 

 

 

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-196 000

 

 

 

33.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

-196 000

33.40.88.

Överlåtelse av fastigheter

-196 000

 

 

 

 

Avdelning 38

 

 

 

 

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-41 000

 

 

 

38.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-41 000

38.30.88.

Försäljning av fastigheter

-41 000

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

2 699 000

 

 

 

39.01.

FINANSIELLA POSTER

100 000

39.01.91.

Räntor på lån

-400 000

39.01.92.

Ränteinkomster

500 000

 

 

 

39.20.

ÅTERBETALADE LÅN

496 000

39.20.91.

Avkortningar på lån

496 000

 

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

1 286 000

39.30.90.

Finansieringslån

1 286 000

 

 

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

817 000

39.90.95.

Återbokade bidrag

817 000

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

2 462 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 42

 

 

 

 

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

-24 000

 

 

 

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

-24 000

42.05.13.

Koordinering av integrationsarbetet (VR)

0

42.05.19.

Oförutsedda utgifter (F)

-24 000

 

 

 

 

Huvudtitel 44

 

 

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-444 000

 

 

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

-143 000

44.05.36.

Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F)

-143 000

 

 

 

44.20.

PENNINGAUTOMATMEDEL

50 000

44.20.52.

Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel

50 000

 

 

 

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

-351 000

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

-351 000

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE

-160 000

 

 

 

46.03.

STUDIESTÖD

-2 000

46.03.52.

Vissa studiesociala förmåner och stipendier (F)

-2 000

 

 

 

46.13.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

-50 000

46.13.52.

Understöd för filmproduktion

-50 000

 

 

 

46.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-108 000

46.55.20.

Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR)

-108 000

 

 

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

0

46.60.20.

Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR)

60 000

46.60.89.

Inköp av fastighet

-60 000

 

 

 

 

Huvudtitel 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-1 072 000

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-330 000

47.03.41.

Turismens främjande (R)

-30 000

47.03.89.

Omstruktureringsstöd (R)

-300 000

 

 

 

47.05.

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

-792 000

47.05.42.

Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)

-396 000

47.05.47.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)

-396 000

47.05.69.

Återbetalning av medel för målprogram 2 (R)

0

 

 

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

0

47.15.23.

Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)

-55 000

47.15.43.

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)

55 000

 

 

 

47.24.

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

50 000

47.24.40.

Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade fiskeredskap och fiskebåtar (F)

50 000

 

 

 

 

Huvudtitel 48

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-762 000

 

 

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

-512 000

48.20.20.

Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

-410 000

48.20.21.

Reparation och underhåll av färjor (VR)

-58 000

48.20.70.

Anskaffning av fartyg och färjor (R)

-44 000

 

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-250 000

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

-250 000

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-2 462 000

 

 

 


D E T A L J M O T I V E R I N G

 

32./42.

LANDSKAPSREGERINGEN

 

 

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

42.05.13.

Koordinering av integrationsarbetet (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

0,00

-20.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Rubriken ändrad.

För att möjliggöra överföring av kvarstående anslag år 2010 till år 2011 föreslås momentet ändrat till ett verksamhetsreservationsanslag.

 

 

42.05.19.

Oförutsedda utgifter (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-29.940,00

-25.000

 

-24.000

 

 

tb -40.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 24.000 euro för täckande av främst juridiska kostnader.

 

 

33./43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

43.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

33.40.88.

Överlåtelse av fastigheter

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

127.379,62

262.000

 

-196.000

 

 

tb 71.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Beträffande före detta lotsdistriktsfastigheten vid Storagatan 23/Hamngatan 4 i Mariehamn (478-1-8-129) är Stiftelsen Ålands fredsinstitut intresserade att fortsätta verksamheten där. Formerna för detta ska ännu klargöras varför en försäljning inte är aktuell för närvarande.

 

 

 

 

 

 

 

34./44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.05.36.

Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-6.188.500,40

-1.700.000

 

-143.000

 

 

 

 

 

 

Efter att beskattningen för år 2009 har slutförts har det visat sig att kompensationen för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag överstiger tidigare beräkningar. Med anledning härav föreslås ett tillägg om 143.000 euro under momentet.

 

 

44.20.

PENNINGAUTOMATMEDEL

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.20.52.

Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-1.244,00

-100.000

 

50.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 46.13.52 föreslås en minskning om 50.000 euro under momentet.

 

 

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-19.743.302,62

-20.700.000

 

-351.000

 

 

 

 

 

 

Enligt prognoserna inom arbetspensionssystemet i Finland så ökar den förväntade medellivslängden snabbare än man tidigare beräknat. Den här trenden är mycket tydlig också inom landskapets pensionssystem.

 

Antalet ålderspensioner som beviljats under året motsvarar det förväntade antalet men i år har ovanligt många mycket stora pensioner beviljats. Dessutom ökar årligen antalet pensioner som är så små att de enligt pensionslagstiftningen utbetalas som engångsbelopp. I år har ca 23 % av ålderspensionerna beviljats som engångsbelopp. Engångsutbetalningarna belastar med ett större belopp bara utbetalningsåret.

 

De senaste två åren har antalet beviljade deltidspensioner mer än fördubblats mot tidigare år. Hur många personer som kommer att söka deltidspension årligen går inte att uppskatta.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 351.000 euro under momentet.

 

 

36./46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

46.03.

STUDIESTÖD

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.03.52.

Vissa studiesociala förmåner och stipendier (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-17.208,26

-20.000

 

-2.000

 

 

 

 

 

 

Under år 2010 har flera studerande än tidigare beviljats studiesocial förmån för studier utanför Åland. Under år 2008 var antalet studerande 16 stycken och under år 2009 12 stycken mot att antalet studerande under år 2010 varit 10 på vårterminen och 19 på höstterminen. Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 2.000 euro under momentet.

 

 

46.13.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.13.52.

Understöd för filmproduktion

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

 

-150.000

 

-50.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag under momentet om 50.000 euro som understöd för en tysk-finländsk TV-film som till största delen inspelats i den åländska skärgården år 2010. För långfilmsproduktionen ansvarar filmproduktionsbolagen Talvi International, Helsingfors, i samarbete med Zeitsprung Entertainment, Köln. Det föreslagna understödet avser kostnader för produktionens efterarbete. Totalkostnaderna för produktionen har beräknats till cirka 1,6 miljoner euro. Se även moment 44.20.52.

 

 

46.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.55.20.

Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-4.931.840,42

-4.600.000

 

-108.000

 

 

tb -40.000

 

 

 

(t.a. -375.321,00)

(t.a. -200.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnaderna för studerandelunchen har ökat markant år 2010. Posten är svårbudgeterad eftersom det beror på de studerandes intresse att utnyttja förmånen. Budgeteringen för året baserar sig på intresset och kostnaden år 2009. Utgående från hittills förverkligade kostnader hösten 2010 beräknas kostnaden för hela året totalt överstiga beaktat belopp i budgeten med ca 26.000 euro.

 

Förväntade intäkter för år 2010 för projektet Sjökaptener i hamn uteblir på grund av att revisorsutvärdering av projektet pågår. Den uteblivna inkomsten för projektets omkostnader år 2010 är 36.000 euro. I det fall projektet godkänns under år 2011 och Högskolan erhåller bidrag för kostnaderna återkommer landskapsregeringen i en tilläggsbudget med motsvarande minskning av anslag.

 

På grund av ändrade faktureringsrutiner vid Åbo Akademi, som är leverantör av kurser som ger studiepoäng på högskolenivå vid Öppna högskolan, belastas Högskolans på Åland budgetanslag år 2010 med ytterligare en termins terminsavgifter. Tidigare har terminsavgifterna erlagts i efterskott, medan Åbo Akademi nu övergår till att fakturera under pågående år. Detta medför att Högskolan år 2010 har kostnader för höstterminen 2009 samt vår- och höstterminen år 2010. Förändringen i faktureringsförfarandet vid Åbo Akademi har meddelats Högskolan på Åland i november 2010. Den oförutsedda kostnaden för år 2010 är 46.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett ytterligare tilläggsanslag om 108.000 euro under momentet.

 

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.60.20.

Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-2.639.998,22

-2.870.000

 

60.000

 

 

tb -113.000

 

 

 

(t.a. -109.165,62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tosarby Stenhus är i dag uthyrt som privat bostad och anläggningen saknar infart. I syfte att återställa den gamla, historiskt korrekta infarten till det f.d. kronobostället Tosarby Stenhus på fastigheten Jungska gården Rnr 1:15 i Tosarby, Sund har därför en vägförättning hållits. Vid förättningen träffades en överenskommelse med förslag till ägobyte som innebär att landskapet från fastigheten Vestergård Rnr 2:0 överlåter ett 170 m2 stort, triangulärt impediment vid vägskälet Tosarbyvägen/Högbolstadvägen till ägaren av fastigheten Bergbacka Rnr 4:39 mot att landskapet erhåller en 130 m2 stor del av vägsträckan mellan Högbolstadvägen och Jungska gården. I och med bytet kommer infarten till Tosarby Stenhus att i sin helhet ligga på landskapets mark.

 

Landskapsregeringen föreslår att den ovan relaterade överenskommelsen fullföljes.

 

Med hänvisning till moment 46.60.89 föreslås en minskning om 60.000 euro under momentet. Minskningen har möjliggjorts genom inbesparing inom i huvudsak museibyråns byggnadsvård.

 

 

46.60.89.

Inköp av fastighet

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

 

 

 

-60.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

I samband med ett generationsskifte har fastigheten Berghäll Rnr 1:14, Jettböle, Jomala utbjudits till landskapet. På fastigheten om 3.870 m2  finns ett mindre torp och två uthus. Fastigheten ligger på den osedvanligt fyndrika Jettböle stenåldersboplatsen. Landskapet har tidigare i skyddssyfte köpt två närliggande fastigheter som är belägna inom det fyndrika området. Resterande delar av marken där stenåldersboplatsen ligger ägs av Jomala församling. Ett förvärv av ovannämnda fastighet innebär att de mest betydelsefulla delarna av Jettböle stenåldersboplats långsiktigt kan skyddas från exploatering och bevaras för framtiden.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett anslag om 60.000 euro för att i skyddssyfte förvärva fastigheten Berghäll Rnr 1:14 i Jettböle, Jomala. Se även moment 46.60.20.

 

 

37./47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.03.41.

Turismens främjande (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-1.464.166,57

-1.240.000

 

-30.000

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen föreslår ett tillägg om 30.000 euro under momentet för marknadsföringstjänster inom idrott.

 

 

47.03.89.

Omstruktureringsstöd (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

 

 

 

-300.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 300.000 euro för omstruktureringsstöd till Air Åland Ab i enlighet med gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (EUT C 244, 1.10.2004, förlängda till 9.10.2012). Air Åland Ab befinner sig till följd av för företaget oförutsedda händelser under år 2010 i svårigheter som allvarligt hotar företagets fortlevnad. Air Åland Ab fyller en viktig funktion i upprätthållandet av reguljär flygtrafik året om mellan Åland och Helsingfors respektive Stockholm anpassad till det åländska näringslivets och det offentligas efterfrågan. Med beaktande av landskapets insulära läge är det mycket väsentligt att flygtrafiken kan upprätthållas utan avbrott.

 

Omstruktureringsstödet syftar till att finansiera en fysisk och finansiell omstrukturering av verksamheten genom ett engångsstöd t.ex. i form av ett kapitallån. Stödet beviljas under förutsättning att företaget presenterar en realistisk omstruktureringsplan som leder till att företaget blir lönsamt och att lika stor finansiering ordnas på annat sätt.

 

 

 

 

 

47.05.

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.05.42.

Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-20.552,31

-205.000

 

-396.000

 

 

 

 

 

 

I enlighet med vad som beskrivs i grundbudgetens allmänna motivering under rubriken ”Anslagens beteckningar och jämförelser årsvis” görs återbokning av bidrag som beviljats och registrerats enligt förbindelseprincipen för budgetmoment som hör till EU-programmen för åren 2007 - 2013 mot respektive moment där bidrag beviljats. Landskapsregeringen konstaterar att återbokningarna under år 2010 varit så stora under föreliggande moment och moment 47.05.47 att det återstående saldot vida överstiger de budgetanslag som är tillgängliga under året. Mot bakgrund av det återbokas den del som överstiger tillgängliga budgetanslag för året mot moment 39.90.95.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg under momentet om 396.000 euro. Tillägget motsvaras av inkomster under moment 39.90.95. Se även moment

47.05.47.

 

 

47.05.47.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-150.977,31

-305.000

 

-396.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till motiveringen under moment 47.05.42 föreslås ett tillägg om 396.000 euro under momentet. Tillägget motsvaras av inkomster under moment 39.90.95.

 

 

47.05.69.

Återbetalning av medel för målprogram 2 (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

 

 

 

0

 

 

tb -29.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriken ändrad.

Slutredovisningen av målprogram 2 för åren 2000 - 2006 är ännu inte behandlad av EU-kommissionen varför landskapsregeringen föreslår att momentet ändras till ett reservationsanslag.

 

 

 

 

 

 

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.15.23.

Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-843.738,26

-636.000

 

-55.000

 

 

tb -150.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Avbytarverksamheten har under året genomförts med största möjliga sparsamhet men med hänsyn till de lagliga rättigheter som regleras förmånstagarna i LL och LF (2005:83 och 2006:6) om avbytarverksamhet för lantbrukare.  En faktor som är svårbedömbar i budgetsammanhang är behovet av vikariehjälp. Inberäknat nu kända behov fram till årsskiftet beräknas antalet dagar med vikariehjälp uppgå till ca 1.250 stycken, mot i budgeten beräknade 1.000 dagar. Mot bakgrund av detta beräknas totalkostnaden för avbytarservicen år 2010 uppgå till ca 831.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om ytterligare 55.000 euro under momentet. Se även moment 47.15.43.

 

 

47.15.43.

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-167.378,18

-260.000

 

55.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 55.000 euro under momentet. Se även moment 47.15.23.

 

 

47.24.

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.24.40.

Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade fiskeredskap och fiskebåtar (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-31.687,09

-50.000

 

50.000

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen konstaterar att de redovisningar som ligger till grund för landskapets andel i ersättningar för fiskeriskador kommer så sent att det är svårt att hinna fatta beslut och belasta budgetanslag på rätt budgetår. För att underlätta övergången mellan år föreslår landskapsregeringen att inget anslag upptas år 2010 och att anslaget i 2011 års budget täcker ersättning för skador uppkomna under år 2010. Förslaget är kongruent med motiveringen i 2011 års budgetförslag.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås en minskning om 50.000 euro under momentet.

 

 

 

 

38./48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.20.20.

Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-12.155.156,62

-12.872.000

 

-410.000

 

 

tb -730.000

 

 

 

(t.a. -22.356,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag om ytterligare 410.000 euro under momentet. En orsak till behovet är att inkomsterna på helårsbasis är ca 170.000 euro lägre än tidigare uppskattning.

 

Därtill har tilläggskostnader utöver i budgeten beaktade belopp uppstått för bl.a.

- M/s Skarvens bunkerförbrukning beräknades inför budgeten för år 2010 uppgå till 300 liter per timme. Beräkningen baserades på bassängtester med modell av fartyget. Under året har dock den verkliga bunkerförbrukningen per timme visat sig ligga kring 310 liter per timme

- M/s Grisslan skulle enligt budgeten för år 2010 ha avyttrats men har behövts under året bl.a. på tvärgående linjen samt som reservtonnage i samband med ett haveri

- trafik som upprätthållits med m/s Gåsö

- driftskostnader i samband med reparation av m/s Gudingen i oktober. Se även moment 48.20.21 och

- vissa försenade eller uteblivna planerade besparingsåtgärder.

 

 

48.20.21.

Reparation och underhåll av färjor (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-1.190.867,46

-1.268.000

 

-58.000

 

 

tb -100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag om 58.000 euro under momentet. Tillägget föranleds främst av reparation av m/s Gudingens propelleraxelhylsa samt av nödvändiga reparationer på m/s Grisslan eftersom den tidvis använts under året.

 

 

48.20.70.

Anskaffning av fartyg och färjor (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-1.692.141,86

0

 

-44.000

 

 

tb -120.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 44.000 euro för kostnader under tiden som m/s Skarven inte kunnat vara i drift efter leverans. Tillägget avser kostnader för februari 2010. Fr.o.m. mars har kostnaderna för fartyget beaktats under moment 48.20.20.

 

 

 

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

38.30.88.

Försäljning av fastigheter

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

 

63.000

 

-41.000

 

 

 

 

 

 

Under beredningen av upphandlingen av helikoptertjänster framkom behovet av att hangaren vid Mariehamns flygfält fortsättningsvis är i landskapets ägo, i syfte att underlätta framtida upphandlingar genom att entreprenörer kan hyra hangaren för sin verksamhet. Däremot är det inte ändamålsenligt att trafikavdelningen är förvaltare av fastigheten, varför ansvaret för hangaren överförs till fastighetsenheten vid kansliavdelningen. Föreslås en minskning om 41.000 euro under momentet.

 

Därtill föreslås att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att utarrendera högst 2.500 m2 mark av fastigheten Verkstadstomten Rnr 1:5, Möckelö, Jomala för en tid om 20 år. Avsikten är att området ska vara en del av det blivande Möckelöbolagets verksamhetsområde varför ett eventuellt arrendeavtal ska kunna överföras till bolaget.

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

-3.855.817,05

-2.900.000

 

-250.000

 

 

tb -1.200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

För projektet Sviby bro och bank uppgår landskapets kostnader till ca 1.695.000 euro inkl. kostnader för kabelbrunnar och rör för kabeldraggningar för externa intressenter om ca 70.000 euro, varvid det finns ett underskott om ca 445.000 euro i förhållande till budgeterade anslag för projektet. Underskottet är en följd av brister i underlaget för budgetberedningen.

 

För att täcka underskottet har landskapsregeringen omfördelat anslag från redan färdigställda projekt som blivit billigare än vad som beaktats i budgeten samt från projekt som försenats. För att möjliggöra förverkligande av projekt i enlighet med planeringen föreslås därtill ett tilläggsanslag om 250.000 euro.

 

Vidare föreslås, med hänvisning till LL (1971:43, 8 §) om landskapets finansförvaltning, att ersättning från externa intressenter för i projekten tillkommande kostnader för kabelbrunnar och rör för kabeldragningar kan gottskrivas momentet.

 

 

 

 

 

39./49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

39.01.

FINANSIELLA POSTER

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.01.91.

Räntor på lån

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

1.425.308,49

1.330.000

 

-400.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås en minskning om 400.000 euro. Minskningen föranleds främst av att räntenivån har varit lägre än vad som antogs vid uppgörandet av budgeten. Den låga räntenivån medför att det vid annuitetslån istället inflyter mera i avkortningar på lån. Därtill har vissa lån avkortats i förtid varför ränteinkomsterna till följd av det är något lägre än beräknat. Se även moment 39.20.91.

 

 

39.01.92.

Ränteinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

5.120.618,91

1.000.000

 

500.000

 

 

 

 

 

 

Eftersom medelavkastningen på landskapsregeringens likvida medel och depostioner varit högre än vad som beräknades i samband med uppgörandet av budgeten för år 2010 föreslås ett tillägg om 500.000 euro under momentet.

 

 

39.20.

ÅTERBETALADE LÅN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.20.91.

Avkortningar på lån

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

3.017.553,92

3.125.000

 

496.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 496.000 euro. Tillägget föranleds dels av att vissa lån har avkortats i förtid, dels har den låga räntenivån medfört att det vid annuitetslån har influtit mera i avkortningar på lån. Se även moment 39.01.91.

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.30.90.

Finansieringslån

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

0,00

48.203.000

 

1.286.000

 

 

tb -12.488.000

 

 

 

 

 

 

 

 

För balansering av föreliggande förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2010 föreslås ett tillägg om 1.286.000 euro.

 

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

 

39.90.95.

Återbokade bidrag

 

 

 

 

 

Bokslut 2009

Budget 2010

 

Förslag

 

1.249.826,45

100.000

 

817.000

 

 

tb 850.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 47.05.42 och 47 samt vissa andra återbokningar föreslås ett tillägg om 817.000 euro under momentet.