Framställning 11/2004-2005 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Ny räddningslagstiftning
Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2005-03-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ny räddningslagstiftning

·       Landskapsregeringens framställning nr 11/2004-2005

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av statistiklagen för landskapet Åland. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om offentliga nöjestillställningar 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen innehållande särskilda bestämmelser angående biografer och offentliga biografföreställningar i landskapet Åland. 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om bekämpande av oljeskador 5

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av statistiklagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     fogas till statistiklagen (1994:42) för landskapet Åland en ny 9a § som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

9a §

     (Ny paragraf)

 

 

 

 

9a §

Uppgiftsskyldighet för kommunens räddningsmyndighet

     Kommunens räddningsmyndighet är skyldig att till Ålands statistik- och utredningsbyrå lämna uppgifter om

     1) antalet inträffade olyckor och genomförda räddningsoperationer i landskapet,

     2) de räddningsresurser som finns att tillgå inom räddningsväsendet,

     3) vilka åtgärder som vidtagits för att befrämja den förebyggande räddningsverksamheten i landskapet och skapa en god beredskap mot olyckor och situationer som kan orsaka fara samt

     4) en olycka och de åtgärder som vidtagits i anledning därav och som införts i det åtgärdsregister som avses i 67 § räddningslagen för landskapet Åland ( / ).

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 


3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om offentliga nöjestillställningar

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 7a § 2 och 3 mom., 18a § 4 mom., 19 § 1 mom. samt 25 § 1, 3 och 4 mom. i landskapslagen (1969:28) om offentliga nöjestillställningar, av dessa lagrum 7a § 2 och 3 mom. och 18a § 4 mom. sådana de lyder i landskapslagen 1992/10 samt 25 § 3 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2000/29 samt

     ersätts i lagen ordet ''landskapsstyrelsen'' i olika böjningsformer med ''landskapsregeringen'' i motsvarande former som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

7a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Offentlig nöjestillställning får även ordnas i annan än i 1 mom. avsedd byggnad samt i tält eller därmed jämförbar konstruktion om byggnaden eller konstruktionen på ansökan godkänns för ändamålet av polismyndigheten efter att hälso- och brandmyndighet hörts i ärendet. Godkännandet, som kan förenas med de villkor som polismyndigheten anser nödvändiga med tanke på personsäkerheten och på de sanitära förhållandena, får gälla endast viss i ansökan avsedd nöjestillställning. Är det fråga om att flera tillställningar med samma eller likartat program skall ordnas i nöjeslokalen, får godkännandet dock avse samtliga dessa tillställningar.

 

     Har polismyndigheten i enlighet med bestämmelserna i 2 mom. tidigare godkänt nöjeslokal för ett visst slag av nöjestillställning, får polismyndigheten godkänna nöjeslokalen för samma eller liknande slag av nöjestillställning utan att höra hälso- eller brandmyndigheten.

 

 

 

7a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Offentlig nöjestillställning får även ordnas i annan än i 1 mom. avsedd byggnad samt i tält eller därmed jämförbar konstruktion om byggnaden eller konstruktionen på ansökan godkänns för ändamålet av polismyndigheten efter att hälsomyndigheten och kommunens räddningsmyndighet hörts i ärendet. Godkännandet, som kan förenas med de villkor som polismyndigheten anser nödvändiga med tanke på personsäkerheten och på de sanitära förhållandena, får gälla endast viss i ansökan avsedd nöjestillställning. Är det fråga om att flera tillställningar med samma eller likartat program skall ordnas i nöjeslokalen, får godkännandet dock avse samtliga dessa tillställningar.

     Har polismyndigheten i enlighet med bestämmelserna i 2 mom. tidigare godkänt nöjeslokal för ett visst slag av nöjestillställning, får polismyndigheten godkänna nöjeslokalen för samma eller liknande slag av nöjestillställning utan att höra hälsomyndigheten eller kommunens räddningsmyndighet.

 

18a §

     Beslut byggnadsnämnd fattat om att godkänna samlingslokal samt om att förbjuda användningen av samlingslokal skall genom nämndens försorg tillställas vederbörande brand-, hälso- och polismyndighet.

 

 

 

18a §

     Beslut byggnadsnämnd fattat om att godkänna samlingslokal samt om att förbjuda användningen av samlingslokal skall genom nämndens försorg tillställas vederbörande hälsomyndighet, kommunens räddningsmyndighet samt Ålands polismyndighet.

 

19 §

     Konstruktion, anordning och arrangemang, vars beskaffenhet, skick eller planering är av uppenbar betydelse för funktionärers, för uppträdande personers eller för allmänhetens säkerhet vid offentliga nöjestillställningar skall på åtgärd av polismyndighet eller kommunal byggnadsövervaknings-, brand- och hälsovårdsmyndighet besiktigas på ägarens eller innehavarens bekostnad.

 

 

19 §

     Konstruktion, anordning och arrangemang, vars beskaffenhet, skick eller planering är av uppenbar betydelse för funktionärers, för uppträdande personers eller för allmänhetens säkerhet vid offentliga nöjestillställningar skall på åtgärd av polismyndighet eller kommunal byggnadsövervaknings-, räddnings- och hälsovårdsmyndighet besiktigas på ägarens eller innehavarens bekostnad.

 

25 §

     Lantrådet, föredraganden av polisärenden i landskapsstyrelsen och landskapets brandinspektör har fritt tillträde till offentliga nöjestillställningar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Polismästaren och brandchefen har i fråga om sina tjänsteområden fritt tillträde till offentliga nöjestillställningar.

     Polisman, brandpersonal och ordningsman i tjänsteutövning har fritt tillträde till offentlig nöjestillställning, till vilken de beordrats.

 

 

25 §

     Lantrådet, föredraganden av polisärenden i landskapsregeringen och landskapets räddningsinspektör har fritt tillträde till offentliga nöjestillställningar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Polismästaren och räddningschefen har i fråga om sina tjänsteområden fritt tillträde till offentliga nöjestillställningar.

     Polisman, räddningspersonal och ordningsman i tjänsteutövning har fritt tillträde till offentlig nöjestillställning, till vilken de beordrats.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen innehållande särskilda bestämmelser angående biografer och offentliga biografföreställningar i landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 § 2 och 3 mom., 5, 6, 8, och 9 §§, 10 § 2 mom. samt 12 § 3 mom. i landskapslagen (1942:10) innehållande särskilda bestämmelser angående biografer och offentliga biografföreställningar i landskapet Åland samt

     ersätts i lagen ordet ''landskapsstyrelsen'' i olika böjningsformer med ''landskapsregeringen'' i motsvarande former som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Över ansökan om tillstånd till uppförande eller inredande av biograf skall polismyndigheten i orten och å plats, där brandordning gäller, jämväl brandchefen avgiva yttrande.

     Biograf må ej tagas i bruk, förrän den myndighet, som givit byggnadslov, efter av densamma föranstaltad besiktning godkänt biografen. Vid besiktningen skall polismyndigheten i orten och å plats, där brandordning gäller, jämväl brandchefen vara företrädd. I fall, då [landskapsnämnden] givit byggnadslov, skall biografens ägare gälda kostnaden för besiktningen med belopp, som bestämmes av [landskapsnämnden].

 

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I samband med ansökan om tillstånd för at få uppföra och inreda en biograf skall polismyndigheten och räddningschefen avge yttrande.

 

     En biograf får inte tas i bruk förrän den myndighet som givit byggnadslov besiktigat och godkänt biografen. Vid besiktningen skall företrädare för polismyndigheten och kommunens räddningsmyndighet närvara. I de fall landskapsregeringen givit byggnadslov skall biografens ägare ersätta kostnaderna för besiktningen med ett belopp som fastställs av landskapsregeringen.

 

 

5 §

     Den lokala övervakningen av denna landskapslags efterlevnad ankommer å polis- och brandmyndigheterna på orten.

 

 

5 §

     Polismyndigheten och kommunens räddningsmyndighet ansvarar för att bestämmelserna i denna lag efterlevs.

 

6 §

     Vid handläggning av fråga om tillstånd, bör polismyndighet i frågor som röra brandskydd, inhämta brandchefens i kommunens utlåtande. Äro polismyndigheterna och brandchefen av olika mening, bör saken underställas [landskapsnämndens] avgörande.

 

 

6 §

     I samband med att polismyndigheten handlägger ett tillståndsärende som rör brandskydd bör räddningschefens utlåtande inhämtas. Är räddningschefen och polismyndigheten oeniga om ärendets fortsatta behandling bör saken hänskjutas till landskapsregeringen för avgörande.

 

8 §

     Polismyndigheten bör jämte brandmyndigheten verkställa syn på föreställningsplatsen, för så vitt icke på ärendets avgörande inverkande omständigheter på förhand äro kända.

 

 

8 §

     I de fall polismyndigheten och kommunens räddningsmyndighet på förhand känner till omständigheter som kan inverka avgörande på ärendets fortsatta behandling behöver polismyndigheten och kommunens räddningsmyndighet inte förrätta syn på föreställningsplatsen.

 

9 §

     Polis- och brandmyndigheterna böra var för sig verkställa inspektion vid offentliga biografföreställningar utan att därom på förhand göra anmälan. Biografteatrarna böra under säsongen inspekteras minst varje månad.

 

 

9 §

     Polismyndigheten och kommunens räddningsmyndighet bör utan förhandsanmälan var för sig inspektera offentliga biografföreställningar. Under säsongen bör en biograf inspekteras en gång per månad.

 

10 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Polismyndigheten bör ofördröjligen underrätta vederbörande brandchef om meddelade tillstånd till föreställningar.

 

 

10 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Polismyndigheten bör utan dröjsmål underrätta räddningschefen, om givna tillstånd till föreställningar.

 

12 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Oavsett åtals väckande vare polismyndighet berättigad att i alla de avseenden, som genom denna landskapslag reglementeras, utfärda förbud för eller, i mån av behov, förhindra verksamhet, som kan åstadkomma fara, eller att på vederbörandes bekostnad låta till platsen beordra brandmanskap eller vidtaga andra nödiga säkerhetsåtgärder.

 

 

12 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Oavsett åtal väcks har polismyndigheten vid behov rätt att förhindra eller utfärda förbud mot sådan verksamhet som avses i denna lag då det föreligger risk för att verksamheten kan äventyra människors liv och hälsa eller medföra att betydande skador på egendom eller i miljön uppkommer. Polismyndigheten har även rätt att vid behov tillkalla räddningsmanskap till föreställningsplatsen och att i övrigt vidta de nödvändiga säkerhetsåtgärder som krävs i det enskilda fallet. Kostnaderna härför ersätts av biografägaren.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om bekämpande av oljeskador

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 4 § 2 mom. samt 10 och 11 §§ i landskapslagen (1977:16) om bekämpande av oljeskador samt,

     ersätts i lagen ordet ''landskapsstyrelsen'' i olika böjningsformer med ''landskapsregeringen'' i motsvarande former som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I ärenden som rör oljeskadebekämpning biträdes landskapsstyrelsen av en delegation för oljeskyddsärenden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

4 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I ärenden som rör oljeskadebekämpning biträds landskapsregeringen av en särskild räddningsdelegation.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

10 §

     Den som observerar eller på annat sätt erhåller kännedom om att oljeskada uppkommit, är skyldig att därom omedelbart underrätta polis- eller brandmyndighet.

 

 

10 §

     Den som observerar eller på annat sätt erhåller kännedom om att oljeskada uppkommit, är skyldig att därom omedelbart underrätta polismyndigheten eller kommunens räddningsmyndighet.

 

11 §

     Den som innehar eller förvarar olja som förorsakat skada eller risk för skada, är skyldig att vidtaga sådana bekämpningsåtgärder som med hänsyn till omständigheterna skäligen kan fordras av honom. Han bör omedelbart även underrätta polis- eller brandmyndighet om skadan eller risken för skada.

 

 

11 §

     Den som innehar eller förvarar olja som förorsakat skada eller risk för skada, är skyldig att vidtaga sådana bekämpningsåtgärder som med hänsyn till omständigheterna skäligen kan fordras av honom. Han bör omedelbart även underrätta polismyndigheten eller kommunens räddningsmyndighet om skadan eller risken för skada.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________