Framställning 11/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

FRAMSTÄLLNING nr 11/2009-2010

 

Datum

 

 

2009-12-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till andra tilläggsbudget för år 2009

 

 

 

 

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2009.

 

De enskilt största förändringarna i föreliggande förslag till tilläggsbudget utgörs av minskade inkomster från avräkningen med staten. Dels ska landskapet återbetala drygt 5,5 miljoner euro av det förskott som erhållits för år 2008, dels minskar förskottet på avräkningen för år 2009 med drygt 14,5 miljoner euro. På basis av den komplettering av budgetpropositionen för år 2010 som regeringen avlämnat till riksdagen framgår att det också i Finland har kommit preliminära uppskattningar om att recessionens botten har nåtts. I den kompletterande budgetpropositionen ökar statens skatteinkomster något och anslaget för avräkning till landskapet Åland höjs till drygt 168,3 miljoner euro att jämföra med förskottet för år 2010 som är fastställt till 167,3 miljoner euro. Förändringen är dock så marginell att en justering av förskottet till landskapet inte är att vänta i detta skede. Landskapsregeringen konstaterar att det är den första positiva signalen om utvecklingen av avräkningsbeloppet som kommit på drygt ett år.

 

På utgiftssidan erfordras ett tilläggsanslag för pensionsutgifter om drygt 1 miljon euro till följd av högre indexjustering än beräknat samt av att antalet pensionstagare ökat snabbare än beräknat. Totalkostnaden för anskaffandet av m/s Skarven överstiger tidigare budgeterade anslag varför landskapsregeringen föreslår ett tilläggsanslag om 1,3 miljoner euro.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås därtill bland annat

-        minskning av anslag till kommunerna för kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt och tilläggsanslag för kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag

-        tilläggsinkomst för finansiering av och tilläggsanslag för Alandica Kultur och Kongress

-        tilläggsanslag för bostadsbidrag

-        tilläggsanslag för studiepenning

-        tilläggsanslag för arbetslöshetsersättningar samt

-        tilläggsinkomst av återbäring av lotteriskatt.

 

Tillägget balanserar på ett netto om 2.887.000 euro.

 

I och med tillägget har hittills under år 2009 budgeterats 309.516.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2009.

 

 

Mariehamn den 18.12.2009

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Landskapsregeringsledamot

 

 

Mats Perämaa

 

__________________

 


 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 32

 

 

 

 

32.

LANDSKAPSREGERINGEN

3 000

 

 

 

32.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

3 000

32.05.04.

Skärgårdssamarbetet och Interreg III

3 000

 

 

 

 

Avdelning 33

 

 

 

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-110 000

 

 

 

33.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

-110 000

33.40.01.

Fastighetsförvaltningen - verksamhetsinkomster

-110 000

 

 

 

 

Avdelning 34

 

 

 

 

34.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

940 000

 

 

 

34.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

190 000

34.10.75.

Inkomst för finansiering av investeringar för kulturell verksamhet

190 000

 

 

 

34.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

750 000

34.90.04.

Överföring från pensionsfonden

750 000

 

 

 

 

Avdelning 36

 

 

 

 

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE

0

 

 

 

36.60.

MUSEIBYRÅN

0

36.60.20.

Museibyrån - verksamhetsinkomster

0

 

 

 

 

Avdelning 37

 

 

 

 

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-12 000

 

 

 

37.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

-12 000

37.17.46.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 -2013

-12 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 38

 

 

 

 

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20 000

 

 

 

38.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

20 000

38.70.20.

Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster

20 000

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

2 046 000

 

 

 

39.01.

FINANSIELLA POSTER

60 000

39.01.91.

Räntor på lån

60 000

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

-19 762 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

-20 072 000

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

310 000

 

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

18 658 000

39.30.90.

Finansieringslån

18 658 000

 

 

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

3 090 000

39.90.90.

Återförda utgiftsrester och reservationsanslag

2 000 000

39.90.95.

Återbokade bidrag

1 090 000

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

2 887 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 42

 

 

 

 

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

-7 000

 

 

 

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

-7 000

42.05.04.

Skärgårdssamarbetet och Interreg III (F)

-3 000

42.05.19.

Oförutsedda utgifter (F)

-4 000

 

 

 

 

Huvudtitel 43

 

 

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

110 000

 

 

 

43.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

110 000

43.40.75.

Ombyggnader och grundförbättringar (R)

110 000

 

 

 

 

Huvudtitel 44

 

 

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-1 220 000

 

 

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

-142 000

44.05.32.

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)

147 000

44.05.36.

Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F)

-289 000

 

 

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-190 000

44.10.74.

Landskapsprojekt (R)

-190 000

 

 

 

44.20.

PENNINGAUTOMATMEDEL

0

44.20.51.

Projektbidrag ur penningautomatmedel

0

 

 

 

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

-934 000

44.90.01.

Pensioner - verksamhetsutgifter (VR)

30 000

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

-1 000 000

44.90.05.

Övriga pensionsutgifter (F)

36 000

 

 

 

44.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

46 000

44.95.08.

Övriga avlöningar

46 000

 

 

 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE

-130 000

 

 

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-130 000

45.10.50.

Bostadsbidrag (F)

-130 000

 

 

 

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

0

45.54.01.

Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR)

0

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE

-301 000

 

 

 

46.03.

STUDIESTÖD

-301 000

46.03.50.

Studiepenning (F)

-272 000

46.03.51.

För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)

-29 000

 

 

 

 

Huvudtitel 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-408 000

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

0

47.03.44.

Nationella investeringsbidrag (R)

50 000

47.03.47.

Finansieringsstöd för företag i skärgården

-50 000

 

 

 

47.26.

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN

-173 000

47.26.69.

Återbetalning av medel för strukturprogram för fiskerisektorn

-173 000

 

 

 

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-MYNDIGHET

-235 000

47.30.20.

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsutgifter (VR)

-32 000

47.30.23.

Arbeta och bo på Åland (VR)

32 000

47.30.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

-200 000

47.30.53.

Utbildningsstöd (F)

-35 000

 

 

 

 

Huvudtitel 48

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-931 000

 

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

48 000

48.10.40.

Understöd för flygtrafik

48 000

 

 

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

-514 000

48.20.20.

Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

800 000

48.20.21.

Reparation och underhåll av färjor (VR)

56 000

48.20.22.

Upphandling av tonnage

-70 000

48.20.70.

Anskaffning av fartyg och färjor (R)

-1 300 000

 

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-450 000

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

-450 000

 

 

 

48.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

-15 000

48.70.20.

Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)

-15 000

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-2 887 000


D E T A L J M O T I V E R I N G

 

32./42.

LANDSKAPSREGERINGEN

 

 

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

32.05.04.

Skärgårdssamarbetet och Interreg III

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

153.261,22

84.000

 

3.000

 

 

tb -2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 3.000 euro. Se moment 42.05.04.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

3.000

 

Tillägg

 

3.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

42.05.04.

Skärgårdssamarbetet och Interreg III (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-153.261,22

-84.000

 

-3.000

 

 

tb 2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 3.000 euro. Tillägget motsvaras av inkomster under moment 32.05.04.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

- personal i arbetsavtalsförhållande

-3.000

 

Tilläggsbehov

 

-3.000

 

42.05.19.

Oförutsedda utgifter (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-22.740,72

-25.000

 

-4.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 4.000 euro för täckande av främst juridiska kostnader.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-4.000

 

Tilläggsbehov

 

-4.000

 

 

 

 

 

33./43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

33.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

33.40.01.

Fastighetsförvaltningen - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

14.205,66

135.000

 

-110.000

 

 

 

 

 

 

Då anslagen för olika investeringar i byggnadsprojekt numera huvudsakligen budgeteras centralt debiteras inte längre för det arbete som byggnadsbyråns egen personal utför inom projekten. Inkomsterna för byråns verksamhet minskar med anledning av detta och beräknas sammanlagt uppgå till ca 25.000 euro under år 2009.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att inkomsterna under momentet minskas med 110.000 euro.

 

Anslaget under moment 43.40.75 kan samtidigt minskas i motsvarande grad.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

-110.000

 

Minskning

 

-110.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.40.75.

Ombyggnader och grundförbättringar (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-2.495.342,58

-3.900.000

 

110.000

 

 

tb 0

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 33.40.01 föreslås anslaget minskat med 110.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1122

Byggnader

110.000

 

Minskning

 

110.000

 

34./44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.05.32.

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-893.944,68

-1.100.000

 

147.000

 

 

 

 

 

 

Det slutliga beloppet för kompensationen för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna blev lägre än de prognoser som låg till grund för dimensioneringen av anslaget i grundbudgeten varför anslaget under momentet föreslås minskat med 147.000 euro. Se även moment 44.05.36.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8207

Allmänna stöd

 

147.000

 

Minskning

 

147.000

 

44.05.36.

Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-5.166.027,50

-5.900.000

 

-289.000

 

 

 

 

 

 

Efter att beskattningen för år 2008 har slutförts har det visat sig att kompensationen för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag överstiger tidigare beräkningar. Med anledning härav föreslås ett tillägg om 289.000 euro under momentet. Se även moment 44.05.32.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8207

Allmänna stöd

 

-289.000

 

Tilläggsbehov

 

-289.000

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

34.10.75.

Inkomst för finansiering av investeringar för kulturell verksamhet

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

4.800.000,00

3.450.000

 

190.000

 

 

tb 350.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 190.000 euro. Se även moment 44.10.74 och 44.20.51.

 

 

Specifikation:

 

 

8109

Övriga kapitalöverföringar

 

190.000

 

Tillägg

 

190.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.10.74.

Landskapsprojekt (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-3.080.607,64

-750.000

 

-190.000

 

 

tb -350.000

 

 

 

 

 

 

 

 

I första tillägget till budgeten för år 2009 upptogs ett tilläggsanslag om 350.000 euro för tillkommande kostnader för byggnadsprojektet Alandica Kultur och Kongress. Projektet var i detta skede inte helt avslutat varför de slutliga kostnaderna inte helt kunde bedömas.

 

Efter att projektet nu färdigställts konstateras att vissa oförutsedda kostnader ännu tillkommit på grund av bland annat förlängd byggtid (värme och el m.m.), vissa förbättringar av akustik och stora salens ridå, merkostnader för installation av konstverk samt konsultarvoden.

 

Med anledning av detta föreslås ett ytterligare tilläggsanslag om 190.000 euro utöver tidigare beviljade anslag om 17.600.000 euro. Den sammanlagda kostnaden för projektet uppgår i och med detta till 17.790.000 euro, d.v.s. ca 7,8  % över tidigare anslag om 16,5 miljoner euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1122

Byggnader

-190.000

 

Tilläggsbehov

 

-190.000

 

44.20.

PENNINGAUTOMATMEDEL

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

44.20.51.

Projektbidrag ur penningautomatmedel

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-5.041.657,00

-7.604.000

 

0

 

 

tb 0

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås att ytterligare 190.000 euro av anslaget under momentet kan användas för finansiering för uppförande av Alandica Kultur och Kongress.

 

I och med detta har totalt 17.790.000 euro av penningautomatmedel budgeterats för finansiering av Alandica Kultur och Kongress.

 

 

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

34.90.04.

Överföring från pensionsfonden

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

8.800.000,00

9.300.000

 

750.000

 

 

tb 2.700.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 44.90.04 föreslås ett tillägg om 750.000 euro under momentet. Med beaktande av tillägget överförs totalt ett belopp som uppgår till närmare 65 % av pensionsutgifterna under året från pensionsfonden till landskapets budget.

 

 

Specifikation:

 

 

7000

Pensionsinkomster

 

750.000

 

Tillägg

 

750.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.90.01.

Pensioner - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-145.500,00

-300.000

 

30.000

 

 

tb 6.000

 

 

 

(t.a. -158.750,00)

(t.a. -80.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 30.000 euro under momentet. Se även moment 44.90.04.

 

 

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

30.000

 

Minskning

 

30.000

 

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-17.682.555,38

-18.750.000

 

-1.000.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet erfordras ett tillägg om 1.000.000 euro. Tillägget föranleds delvis av att den faktiska indexjusteringen om närmare 5 % av pensionerna överstigit i budgeten beaktad indexjustering om ca 2,5 %, motsvarande ca 450.000 euro. Resterande tilläggsbehov föranleds av att antalet pensionstagare ökat snabbare än beräknat. Under år 2009 har det i genomsnitt per månad betalats pension åt 117 fler pensionstagare per månad än under år 2008. Ökningstakten har varit markant högre än under år 2008 då det i genomsnitt betalades pension åt 60 fler pensionstagare per månad än under år 2007. I december år 2009 har pension erlagts till 1.818 pensionstagare att jämföra med 1.707 pensionstagare ett år tidigare. Se även moment 34.90.04, 44.90.01, 44.90.05 samt 44.95.08.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

7100

Pensionsutgifter

-1.000.000

 

Tilläggsbehov

 

-1.000.000

 

44.90.05.

Övriga pensionsutgifter (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-492.205,74

-560.000

 

36.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 36.000 euro under momentet. Se även moment 44.90.04.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4800

Övriga utgifter

36.000

 

Minskning

 

36.000

 

44.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.95.08.

Övriga avlöningar

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-130.045,43

-100.000

 

46.000

 

 

tb 32.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 46.000 euro under momentet. Se även moment 44.90.04.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

46.000

 

Minskning

 

46.000

 

 

 

35./45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.10.50.

Bostadsbidrag (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-810.578,70

-820.000

 

-130.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet erfordras ett tillägg om 130.000 euro. Tillägget föranleds av att antalet bostadsbidragsmottagare och medelbostadsbidraget ökat.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8202

Social- och hälsovård samt utkomstskydd

-130.000

 

Tilläggsbehov

 

-130.000

 

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.54.01.

Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-276.290,20

-369.000

 

0

 

 

tb 5.000

 

 

 

(t.a. -90.904,18)

(t.a. -66.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) föreslås att momentet får gottskrivas med inkomster för seminarier och deltagande i projekt som arrangeras inom ramen för verksamheten. Mer konkret avses inkomster i form av stöd från Nordiska ministerrådet för anordnande av ett seminarium om ekonomiska styrmedel för att minska luftutsläpp från fartygstrafiken.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- övriga löner och arvoden

 

-4.000

4100

Material och förnödenheter

 

-700

4200

Hyror

 

-1.200

4800

Övriga utgifter

 

 

 

- resor

-800

 

 

- övrigt

-1.300

-2.100

3900

Verksamhetens övriga inkomster

 

8.000

 

Tilläggsbehov

 

0

 

 

 

 

 

 

 

36./46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

46.03.

STUDIESTÖD

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.03.50.

Studiepenning (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-5.675.986,86

-5.850.000

 

-272.000

 

 

tb -167.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tilläggsanslag om 272.000 euro. Tillägget föranleds av ett högre antal studerande än vad som anslaget beräknats för. Per sista oktober var antalet studerande som lyfter studiestöd ca 100 flera jämfört med situationen för ett år sedan.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8202

Social- och hälsovård samt utkomstskydd

-272.000

 

Tilläggsbehov

 

-272.000

 

46.03.51.

För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-173.196,57

-120.000

 

-29.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tilläggsanslag om 29.000 euro för räntestöd för studielån, erläggande av borgensansvarsbelopp samt ränteunderstöd i enlighet med LL (2006:71) om studiestöd.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

5100

Finansiella utgifter

-29.000

 

Tilläggsbehov

 

-29.000

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

36.60.20.

Museibyrån - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

289.324,80

254.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Momentet kan även gottskrivas med inkomst av inlösen av tillandning, totalt 850 euro.

 

 

 

 

 

 

37./47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.03.44.

Nationella investeringsbidrag (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-517.989,76

-1.000.000

 

50.000

 

 

tb 0

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås en minskning om 50.000 euro. Se även moment 47.03.47.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8305

Övrigt näringsliv

50.000

 

Minskning

 

50.000

 

47.03.47.

Finansieringsstöd för företag i skärgården

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-140.172,63

-175.000

 

-50.000

 

 

 

 

 

 

För att möta efterfrågan på investeringsbidrag till detaljhandeln i skärgården samt verksamhetsbidrag till skärgårdsföretag föreslås ett tillägg om 50.000 euro under momentet. Se även moment 47.03.44.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8305

Övrigt näringsliv

-50.000

 

Tilläggsbehov

 

-50.000

 

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

37.17.46.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

2.599.654,79

3.341.000

 

-12.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till att moment 47.17.06 minskades med 12.000 euro för generella besparingsåtgärder i första tillägget till budgeten för år 2009 föreslås en motsvarande minskning under momentet.

 

 

Specifikation:

 

 

8000

Europeiska Unionen

 

-12.000

 

Minskning

 

-12.000

 

 

 

47.26.

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.26.69.

Återbetalning av medel för strukturprogram för fiskerisektorn

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

 

 

 

-173.000

 

 

tb -240.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett anslag om 173.000 euro för återbetalning av EU-medel. Till följd av att ett beslut om beviljande av bidrag från strukturprogrammet för fiskerisektorn 2000 - 2006 har återbrutits har landskapsregeringen den 4.6.2009 beslutat återkräva 345.000 euro från stödmottagaren. Av återkravsbeloppet utgör 50 % medel från strukturprogrammet för fiskerisektorn 2000 - 2006. Återkravet innebär att förverkligandegraden av programmet minskar och således upptas under momentet anslag för återbetalning av EU:s finansieringsdel. Återkravet intäktsförs i sin helhet under moment 39.90.95.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8100

Europeiska Unionen

 

-173.000

 

Tilläggsbehov

 

-173.000

 

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.30.20.

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-991.033,23

-1.094.000

 

-32.000

 

 

tb 43.000

 

 

 

(t.a. -16.192,83)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 32.000 euro. Tillägget föranleds av den försämrade sysselsättningssituationen som ställer ökade krav på service till de arbetssökande. Se även moment 47.30.23.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-32.000

 

Tilläggsbehov

 

-32.000

 

47.30.23.

Arbeta och bo på Åland (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-100.578,77

-144.000

 

32.000

 

 

tb 5.000

 

 

 

(t.a. -10.661,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås en minskning om 32.000 euro. Se även moment 47.30.20.

 

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- tillfälliga tjänster

 

32.000

 

Minskning

 

32.000

 

47.30.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-958.782,85

-1.250.000

 

-200.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 200.000 euro. Tillägget föranleds av en försämring av sysselsättningsläget och en ökning av arbetslösheten.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8202

Social- och hälsovård samt utkomstskydd

 

-200.000

 

Tilläggsbehov

 

-200.000

 

47.30.53.

Utbildningsstöd (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-79.785,66

-90.000

 

-35.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag om 35.000 euro för täckande av ökade kostnader för utbildningsstöd, reseersättningar, uppehälle och logi i samband med sådan utbildning som anordnas i enlighet med LL (1988:39) om sysselsättningsfrämjande utbildning.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8202

Social- och hälsovård samt utkomstskydd

 

-35.000

 

Tilläggsbehov

 

-35.000

 

38./48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.10.40.

Understöd för flygtrafik

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-462.993,83

-595.000

 

48.000

 

 

tb 130.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet kan 48.000 euro sparas in med anledning av olika avdrag från avtalad ersättning.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8205

Övrigt näringsliv

 

48.000

 

Minskning

 

48.000

 

 

 

 

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.20.20.

Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-13.860.643,39

-14.479.000

 

800.000

 

 

tb 1.389.000 

 

 

 

(t.a. -386.621,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunkerpriset antogs i första tillägget till budgeten för år 2009 uppgå till i medeltal 0,53 euro/liter. För tiden 1.1 - 30.11.2009 har medelpriset legat på 0,39 euro/liter. Därtill har bunkerförbrukningen varit lägre än vad som beaktats i budgeten beroende på att m/s Knipan som trafikerat Föglölinjen istället för m/s Skarven har en lägre bunkerförbrukning än vad m/s Skarven beräknas ha. Med beaktande av ovanstående och vissa merkostnader i samband med förseningen av m/s Skarven föreslås anslaget minskat med 800.000 euro. Se även moment 48.20.70.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4100

Material och förnödenheter

 

800.000

 

Minskning

 

800.000

 

48.20.21.

Reparation och underhåll av färjor (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-1.389.392,86

-1.300.000

 

56.000

 

 

 

 

 

 

Med beaktande av att m/s Skarven ännu inte tagits i drift och att vissa projekt därmed medfört högre kostnader än vad som beaktats vid dimensioneringen av anslaget i grundbudgeten kan anslaget minskas med 56.000 euro. Se även moment 48.20.70.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4100

Material och förnödenheter

 

56.000

 

Minskning

 

56.000

 

48.20.22.

Upphandling av tonnage

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-1.170.718,80

-972.000

 

-70.000

 

 

tb 0

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag om 70.000 euro. Tillägget föranleds av kostnader för tilläggstrafik på Föglölinjen under sommaren 2009. Behovet av tilläggstrafik orsakades av den försenade leveransen av m/s Skarven som skulle ha inneburit högre kapacitet på linjen. Se även moment 48.20.20.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-70.000

 

Tilläggsbehov

 

-70.000

 

 

 

 

 

48.20.70.

Anskaffning av fartyg och färjor (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-4.816.583,49

-700.000

 

-1.300.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tilläggsanslag om 1.300.000 euro för anskaffande av m/s Skarven. Av tillägget avser 470.000 euro de tilläggsarbeten som beställts under byggnadstiden. Tilläggskostnaderna för egenkontrollen vid varvet där färjan har byggts uppgår till 328.000 euro p.g.a. den försenade leveransen.

 

Därtill ingår i förslaget anslag för reparation samt förstärkning av bogvisiret. Kostnaden,  som uppskattats till ca 40.000 euro, är idag stridig med varvet.

 

På grund av den försenade leveransen från varvet har ett skiljemannaförfarande inletts. Landskapsregeringen konstaterar att de förseningsböter som landskapet enligt kontraktet som högst kan erhålla uppgår till ca 1.800.000 euro. Landskapsregeringen återkommer i en senare budget med inkomster som inflyter efter skiljeförfarandet och redogör samtidigt för de slutliga nettokostnaderna för anskaffningen.

 

Därtill föreslås 86.000 euro i vilket beaktats bl.a. kostnader föranledda av skiljeförfarandet och övriga juridiska tjänster.

 

Tillägget avser även de beräknade personalkostnaderna om ca 130.000 euro för tiden som fartyget inte kunnat vara i drift efter levererans. Vid dimensioneringen har beaktats kostnader t.o.m. januari 2010. Från den dag m/s Skarven tas i drift löper kostnaderna från moment 48.20.20.

 

Övriga idrifttagningskostnader så som bunker, övrigt förbrukningsmaterial och förnödenheter, inventarier m.m. uppgår till sammanlagt 246.000 euro.

 

Till följd av de tilläggskostnader som uppstått till följd av extra arbeten i förhållande till den ursprungliga beställningen har landskapsregeringen inlett en intern utredning av hur anskaffningen genomförts.

 

Se även momenten 48.20.20 och 48.20.21.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1125

Färjor och övriga vattenfarkoster

-1.300.000

 

Tilläggsbehov

 

-1.300.000

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-3.261.704,52

-4.360.000

 

-450.000

 

 

tb -105.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Undergrunden längs Sviby banks norra sida har visat sig vara sämre än vad de inledande geotekniska undersökningarna visat. Efter kompletterande undersökningar har ett grundförstärkningsalternativ med en bankpålning ansetts mest fördelaktig. De beräknade totalkostnaderna för projektet Sviby bro och bank stiger med anledning av detta till ca 1.250.000 euro. Med hänvisning till ovanstående föreslår landskapsregeringen ett tillägg om 450.000 euro under momentet.

 

Landskapsregeringen konstaterar att det i dagsläget är oklart vilka kraven på hanteringen av tjärinblandad asfalt är. Landskapsregeringen planerar dock att bygga en upplagringsplats för gammal asfalt, tjärasfalt men också för andra förorenade massor och har inlämnat ansökan om miljötillstånd för att få bygga en sådan upplagringsplats. Landskapsregeringen återkommer i en senare budget angående kostnadsberäkning för de totala åtgärderna som kommer att krävas för hanteringen.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1124

Vägar och infrastruktur

 

-450.000

 

Tilläggsbehov

 

-450.000

 

48.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

38.70.20.

Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

826.451,40

890.000

 

20.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 20.000 euro då mer inkomster än beräknat influtit.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

 

 

- avgifter

 

2.000

 

- registerbrickor

 

2.000

 

- besiktningsavgifter

 

15.000

 

- förarexamensavgifter

 

1.000

 

Tillägg

 

20.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.70.20.

Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

-716.507,37

-826.000

 

-15.000

 

 

tb 16.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Till följd av oförutsett höga kostnader och trots vidtagna besparingsåtgärder erfordras ett tilläggsanslag om 15.000 euro under momentet. Tilläggskostnaderna består av bl.a. IT, tryckning av registerbrickor och körkort. Därtill ingår anslag för oförutsedda kostnader föranledda av tillbyggnaden/renoveringen. Se även moment 38.70.20.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4100

Material och förnödenheter

 

-5.000

4300

Inköp av tjänster

 

-10.000

 

Tilläggsbehov

 

-15.000

 

 

 

39./49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

39.01.

FINANSIELLA POSTER

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.01.91.

Räntor på lån

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

1.784.593,46

1.650.000

 

60.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 60.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

5000

Finansiella inkomster

 

60.000

 

Tillägg

 

60.000

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.10.90.

Avräkningsbelopp

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

205.900.534,30

206.600.000

 

-20.072.000

 

 

tb -22.042.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Med anledning av att statens inkomster år 2009 beräknats minska mer än vad som tidigare antagits har Ålandsdelegationen sänkt förskottet med ett belopp om 14.539.000 euro. Förskottet för år 2009 uppgår därmed enligt nu föreliggande beslut, till 170.019.000 euro.

 

Ålandsdelegationen har fastställt avräkningen för år 2008 till 199.315.434,04 euro medan som förskott erhållits 204.848.000 euro varför landskapet ska återbetala 5.532.565,96 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås en minskning under momentet om 20.072.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

9100

Avräkningsbelopp

 

-20.072.000

 

Minskning

 

-20.072.000

 

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

7.991.857,86

8.000.000

 

310.000

 

 

 

 

 

 

Under år 2008 uppbars 8.310.602,62 euro i lotteriskatt av Ålands Penningautomatförening. Då återbäringen till landskapet sålunda är högre än beräknat föreslås ett tillägg om 310.000 euro under momentet.

 

 

 

 

Specifikation:

 

 

9103

Återbäring av lotteriskatt

 

310.000

 

Tillägg

 

310.000

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

 

39.30.90.

Finansieringslån

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

0,00

2.638.000

 

18.658.000

 

 

tb 3.353.000

 

 

 

 

 

 

 

 

För balansering av föreliggande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2009 föreslås en inkomst om 18.658.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

2400

Lån

 

18.658.000

 

Tillägg

 

18.658.000

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.90.90.

Återförda utgiftsrester och reservationsanslag

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

3.664.297,77

2.000.000

 

2.000.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 2.000.000 euro för återföring av i bokslutet ingående utgiftsrester och reserverade anslag.

 

 

Specifikation:

 

 

(9800

Hjälpkonto till budgetdelen

 

2.000.000

 

Tillägg

 

2.000.000)

 

39.90.95.

Återbokade bidrag

 

 

 

 

 

Bokslut 2008

Budget 2009

 

Förslag

 

1.664.641,91

500.000

 

1.090.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 1.090.000 euro för avförandet av bidrag som beviljats stödtagare men som av olika skäl aldrig utbetalats.

 

 

Specifikation:

 

 

(9800

Hjälpkonto till budgetdelen

 

1.090.000

 

Tillägg

 

1.090.000)